Prihlášky/odhlášky k poisteniu

Organizace je povinna hlásit sociální pojišťovně v zákonné lhůtě informace týkající se pojistného vztahu svých zaměstnanců, tj. přihlášky, odhlášky, přerušení či změny a to ve formě tzv. Registračních listů. Ide o registračné listy fyzických osôb (RLFO) pre jednotlivcov resp. o výkaz RLZEC (hromadný RLFO). Ich zasielanie je riešené pomocou reportov v agende Pracovné pomery:

 • definovateľné exporty pre následnú elektronickú komunikáciu, viď funkcia Export v agende pracovných pomerov:
  • "Registračný list FO (RLFO) - Prihláška/odhláška/prerušenie"
  • "Registračný list FO (RLFO) - Zmena"
  • "Registračný list FO (RLFO) ručne zadaný - Prihláška, Odhláška, Prerušenie, Zmena od 1.1.2013"

   Názvy reportov z historických dôvodov obsahujú stále RLFO, aj keď je samozrejme možné využiť na export hromadný výkaz RLZEC.

V rámci uskutočnenia exportu je možné o. i. voľbou Vytvoriť dokument vytvoriť doklad v agende Dokumenty príslušnej kategórie na elektronickú komunikáciu s príslušnou inštitúciou. Ďalšie spracovanie viď Spracovanie dokumentov - ovládač Registračné listy fyz. osôb. Súhrnné informácie o exportoch viď tiež Definovateľné exporty resp. Def. exporty z agend - všeobecné informácie.

 • tlačové zostavy:
  • "Registračný list FO (RLFO) - Prihláška/odhláška/prerušenie"
  • "Registračný list FO (RLFO) - Zmena", viď funkcia Tlač v agende pracovných pomerov

   Obě možnosti (export i report) nemusí být v systému ABRA Gen pro daný rok k dispozici obě dvě najednou. Závisí na aktuálne platnej legislatíve (či sú obe formy pre daný rok stále používané alebo či je povinné už len efektívnejšie elektronické podanie), na tom, či daná inštitúcia včas zverejnila požadovaný formulár atď.

K exportom:

"Registračný list FO (RLFO) - Prihláška/odhláška/prerušenie" - Po spustení tlače/exportu sa zobrazí dialógové okno na zadanie dátumov, ktoré určia interval, v ktorom sa zisťuje, či v rámci daného prac. pomeru (PP) došlo k začatiu, ukončeniu alebo prerušeniu poistenia.

Prihláška sa generuje len v prípade, že sa začiatok pois.pomeru kryje so začiatkom pracovného pomeru.
Odhláška se generuje jen, pokud se datum konce poj.poměru kryje s datem ukončení pracovního poměru.
Zrušit přihlášku je možné vytvořením odhlášky. Funkcia zrušenia prihlášky nie je podporovaná.

Export sa negeneruje za situácie, keď nad zvoleným zoznamom zamestnancov za vybrané obdobie žiadna prihláška/odhláška/prerušenie nevznikla. Tzn. v prípade takéhoto prázdneho výsledku je export prerušený varovným hlásením.

Exporty platné od 1.1.2013 zohľadňujú nielen zmenu štruktúry exportu, ale aj nové podmienky pre platbu dôchodkového poistenia pre pracovné pomery s druhom činnosti "dohoda o brigádnickej činnosti študentov" a zmenu obsahu tagu "typZec" podľa druhu prac.pomeru. Viac viď Zmeny od 1.1.2013.

Na exportovanie dát po 27.12.2012:
Na exportovanie dát za obdobie po 27.12.2012 je nutné použiť už export od 1.1.2013. Dôvodom je fakt, že internetový portál Sociálnej poisťovne k tomuto dátumu podporuje príjem dát len vo formáte, ktorý je zapracovaný len v exportoch od 1.1.2013.

Pro export platný od 1.1.2013 platí následující VÝJIMKA pro použití exportu v případě typu pracovního vztahu BRIG (dohoda o brig. práci studentů) při využití výjimky z účasti na důchodovém pojištění (zatržená volba DoBŠ bez účasti na důchodovém pojištění na pracovním poměru):

Export se provádí až po napočtení ML za předchozí měsíc. Teda napr. export v 4/2013 sa uskutoční až po spočítaní ML za 3/2013 a ako exportované obdobie sa zadá 1.4.2013 - 30.4.2013. Takto sa export musí vykonávať, pretože v prípade Dohôd o brigádnickej činnosti študentov môže prihláška k dôchodkovému poisteniu vzniknúť až na základe spočítaného príjmu.

Exporty platné od 1.11.2013 zohľadňujú zmeny, ku ktorým došlo s ohľadom na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných. Viď zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom poistení.

Exporty platné od 1.1.2014 zohledňují změny, ke kterým došlo s ohledem na statutární orgán zaměstnavatele, resp. člena statutárního orgánu zaměstnavatele s minimálně 50% účastí na majetku zaměstnavatele.

"Registračný list FO (RLFO) - Zmena" - Slúži na odoslanie dát, ktoré sa týkajú zmeny údajov o zamestnancovi. Po spustení tlače/exportu sa zobrazí dialógové okno na zadanie dátumu tlače/exportu a referenčného dátumu. Pri tlači/exporte sa určuje, či sa v niektorých položkách zamestnanca (napr.číslo ban.účtu zamestnanca) líši ich hodnota k dátumu tlače/exportu oproti hodnote platnej k referenčnému dátumu. Ak sa pre exportovanú položku nesleduje história, tzn. nejde o položku s históriou, položka sa tlačí/exportuje vždy (napr. adresa zamestnanca).

Poznámka k exportovaniu dát po 27.12.2012:
Na exportovanie dát za obdobie po 27.12.2012 je nutné použiť už export od 1.1.2013. Dôvodom je fakt, že internetový portál Sociálnej poisťovne k tomuto dátumu podporuje príjem dát len vo formáte, ktorý je zapracovaný len v exportoch od 1.1.2013.

Pozor, oba výstupy sú navrhnuté tak, že sa predpokladá ich pravidelné odosielanie v nadväzujúcich intervaloch, a to nasledovne:

 • Registračný list FO (RLFO) - Prihláška/odhláška/prerušenie  - exportovať by sa malo s dátovým posunom o deň. Ak by sa exportovalo bez posunu, doklad by sa poslal 2x. To by nepredstavovalo žiadny problém, ale je to zbytočné.

  1.1.2006 - 15.1.2006, potom 16.1.2006 - 30.1.2006.

 • Registračný list FO (RLFO) - Zmena - exportovať by sa malo bez dátumového posunu o deň. Ak by tu bol posun, mohla by uniknúť zmena uskutočnená k hraničnému dátumu.

  1.1.2006 - 15.1.2006, potom 15.1.2006 - 30.1.2006. Ak by tu bol posun, tak by mohla uniknúť zmena vykonaná k 16.1.2006.

  Ďalej platí:

  • Export vyžaduje povinné vyplnění některých údajů - např. globální proměnné "S_SSZVarS", kódu země ve vlastní adrese firmy ve Firemních nastaveních.
  • Položka ssn (identifikační číslo zaměstnavatele) se exportuje a tiskne vždy (přestože se nemění).
  • Při odeslání změny v čísle bankovního účtu je odeslán také název banky, i když v názvu banky k žádné změně nedošlo.
  • Při odeslání změny v názvu banky je odesláno také číslo bankovního účtu.

  Pre export a tlač invalidného dôchodku na RLFO je nutné, aby bol tiež vyplnený dátum, od ktorého sa invalidný dôchodok poberá. Aby bol ošetrený aj prípad, keď zamestnanec síce má zníženú prac. schopnosť, ale z nejakého dôvodu invalidný dôchodok nepoberá.

  Pre tlač a export informácií o dôchodku ďalej platí:

  • Přihláška: Exportuje sa iba najaktuálnejší dôchodok platný v intervale, keď sa prihláška exportuje.
  • Zmena: Zmeny sa musia exportovať tak, aby pre exportovaného zamestnanca do exportovaného intervalu patrila len jedna zmena dôchodku. Ak do intervalu patrí viacero zmien, export ohlási chybové hlásenie.

  Pre tlač a export informácií o dátume, kedy "sa neplatí IP" a kedy "sa neplatí NP", platí:

  • Přihláška: Exportuje sa najnižší dátum, od ktorého zamestnanec neplatí IP alebo NP.
  • Zmena: Exportuje sa najnižší dátum, od ktorého zamestnanec neplatí IP alebo NP, pokiaľ dátum patrí do exportovaného intervalu.

  Exporty platné od 1.1.2014 zohledňují změny, ke kterým došlo s ohledem na statutární orgán zaměstnavatele, resp. člena statutárního orgánu zaměstnavatele s minimálně 50% účastí na majetku zaměstnavatele.

"Registračný list FO (RLFO) ručne zadaný - Prihláška, Odhláška, Prerušenie, Zmena od 1.1.2014"

Tento export bol vytvorený predovšetkým na vykazovanie "nepravidelných dohôd" pre prac. pomery typu BRIG. Podmienky vykazovania BRIG sú natoľko komplikované (podľa veku, príjmu, podľa priania byť/nebyť účastníkom dôch. poistenia, podľa zohľadnenia, či podpísal/nepodpísal účasť na DP i iného zamestnávateľa atď.) a naviac sa v čas neustále mení, že sa výrobca rozhodol neautomatizovať RLFO pre vykazovanie "nepravidelných brigádnikov" a ponechať v čo najširšom rozsahu možnosť užívateľskej editácie takého výkazu. Teda ak máte takého brigádnika, použite pre jeho vykázanie tento ručne editovateľný report. Export je však možné použiť i pre všetky ostatné prípady.

Význam položiek na formulári pred exportom je zrejmý z ich názvu. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Typ zamestnanca Kód zamestnanca.
Ručne zadaný Parameter, ktorý, pokiaľ je začiarknutý, umožňuje ručne zadať kód typu zamestnanca. V takom prípade sa potom exportuje tento reťazec a nie hodnota z poľa Typ zamestnanca.

Exporty platné od 1.11.2013 zohľadňujú zmeny, ku ktorým došlo s ohľadom na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných. Viď zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom poistení.

Vypĺňanie adresy pri neexistencii ulice, nevyplnení PSČ:

Pri neexistencii ulice sa skopíruje názov obce. "Neexistenciou ulice" sa myslia prípady, keď je adresa v obci, ktorá nemá systém ulíc. Adresa sa normálne vypĺňa takto:

 • Ulica: "názov ulice" + "číslo popisné/číslo orientačné"
 • Obec: "názov obce"
 • PSČ: "psč"

  Ulica: Révová 2111/16
  Obec: Praha 4
  PSČ: 140 00

Ak v adrese chýba názov ulice (obec nemá systém ulíc), adresa bude vyzerať takto:

 • Ulica: "číslo popisné"
 • Obec: "názov obce"
 • PSČ: "psč"

  Ulica: 2111
  Obec: Behárovice
  PSČ: 671 39

  Ak PSČ nie je vyplnené a zároveň je v časti trvalého pobytu vyplnená iná krajina ako SR, do údaja PSČ sa uvedie 99999. Ak nie je vyplnený údaj Postcode u posledného cudzokrajného nositeľa poistenia a je vyplnený názov posledného cudzokrajného nositeľa poistenia, vytlačí sa 99999.