Rozúčtovanie miezd pri viacerých pracovných pomeroch

V tejto kapitole nájdete výklad:

Rozúčtovanie na strediská, zákazky, obchod. prípady či projekty podľa pracovných pomerov

Mzdová uzávierka pri spracovaní definícií uzávierky postupuje po jednotlivých zamestnancoch a ich pracovných pomeroch a vyčísluje čiastkové uzávierkové sumy pre každý prac. pomer a tieto prípadne ešte "rozpadáva" podľa výkonov, ak je to nastavené v definícii uzávierky rozúčtovania podľa výkonov. Vzniká tak postupne vnútorne zoznam čiastkových súm s odkazmi na prac. pomer (tzn. na strediská, zákazky, obch. prípady či projekty z údajov prac. pomerov), resp. na výkony a strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty z nich. Tieto čiastkové záznamy sa potom postupujú tzv. "účtovaciemu manažérovi" na zaúčtovanie, resp. na tvorbu platobného príkazu. Tzn. aplikuje sa predkontácia resp. definícia platieb zadaná v danej definícii uzávierky. Na koľko záznamov sa uzávierková suma nakoniec rozúčtuje resp. koľko čiastkových platieb z nej nakoniec vznikne, závisí od definície danej predkontácie resp. definície danej platby.

Tzn. aby sa rozúčtovanie podľa údajov prac. pomeru resp. podľa údajov výkonov skutočne vykonalo a rozdelená suma sa pri generovaní výsledných účtovných zápisov opäť nezlúčila do jednej celkovej (účtovné zápisy s rovnakými položkami sa zlučujú), je potrebné mať nadefinované predkontácie tak, aby údaje zadané v pracovných pomeroch resp. vo výkonoch zohľadňovali. (Pretože ak by boli pre všetky zápisy zhodné, zlúčili by sa opäť do jednej sumy).

Vybrané defaultné predkontácie pre typ dokladu Mzdová uzávierka sú nastavené tak, že zohľadňujú jednak strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty z výkonov a jednak z prac. pomerov. Prednostne čerpajú strediská, zákazky, obchod. prípady či projekty z výkonov a až pokiaľ nie sú z výkonov získané (výkony nie sú zadané alebo na nich nie sú všetky údaje vyplnené alebo sa podľa výkonov nerozúčtováva), prevezmú sa z údajov pracovného pomeru.

Výpočtová schéma Mzdové uzávierky pripúšťa iba súčty (výrazy priamo vo výpočtových schémach uzávierky nie sú povolené, ďalej viď popis Výpočet uzávierky). Pritom môže načítavať nielen položky zo mzdových listov čiastkových, ale i zo mzdových listov súhrnných. Ako bolo podrobne objasnené v kap. Vecný postup evidencie, pokiaľ má zamestnanec niekoľko pracovných pomerov, tak má v každom aktívnom mzdovom období niekoľko mzdových listov čiastkových a vždy iba jeden mzdový list súhrnný. Takže v prípade zamestnancov, ktorí majú súčasne dva a viac pracovných pomerov – každý na inom stredisku (príp. zákazke a obchodnom prípade), je potrebné zabezpečiť rozpočítanie (rozúčtovanie) súm napočítaných z MLS na tieto strediská (zákazky, obchodné prípady či projekty).

Tzn. ak má zamestnanec viacero pracovných pomerov, pri uzávierke sa deje nasledujúce (kvôli zjednodušeniu tu predpokladajme, že nerobíme ešte rozúčtovanie podľa výkonov, popis kombinácie rozúčtovania podľa prac. pomerov s výkonmi viď ďalej):

 • Keď uzávierka postupuje po mzdových listoch čiastkových a narazí na súčet položky pochádzajúcej z MLC, predúčtuje túto celú sumu podľa nastavenia pracovného pomeru, ktorý sa viaže k danému MLC (v prípade položky z MLC je jasné, k akému stredisku, zákazke či OP sa má suma predúčtovať, pretože každý MLC má "svoj" pracovný pomer, na ktorom tieto informácie sú).
 • Ak narazí na súčet položky pochádzajúcej z MLS, rozúčtovanie prebieha nasledovne:

Suma zo mzdového listu súhrnného vypočítaná pri uzávierke sa rozúčtováva na strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty z pracovných pomerov zamestnanca v pomere súm plynúcich z položiek mzdových listov čiastkových, ktoré sú medzi sčítancami počítaného súčtu. Ak medzi sčítancami počítaného súčtu v uzávierkovej výpočtovej schéme nie je žiadna položka z MLC (sú tam len položky z MLS), suma sa rozúčtuje v pomere počtu pracovných pomerov.

Z toho plynie:

 • Keď má zamestnanec 2 pr. pomery a má sa rozúčtovať suma napočítaná pri uzávierke z MLS napr. 1200EUR a medzi sčítancami nie je žiadna položka z MLC, výsledná suma sa rozúčtuje v pomere 1:1, tzn. na 600EUR a 600EUR. V prípade troch pr. pomerov sa suma 1200EUR rozúčtuje v pomere 1:1:1, tzn. 400EUR, 400EUR a 400EUR atď. Tento spôsob nebude vyhovovať užívateľom, ktorí si vedú presné strediskové účtovníctvo.
 • Ak má zamestnanec 2 a viac pr. pomerov a medzi sčítancami je jedna alebo viacero položiek z MLC, tak sa suma napočítaná pri uzávierke podľa nich automaticky rozúčtuje (samozrejme iba pri vhodne nastavených predkontáciách, viď upozornenie vyššie).
 • Pokiaľ chceme rozúčtovať sumu napočítanú len z položiek MLS v pomere podľa nejakej položky z MLC (najčastejšie to v praxi býva Hrubá mzda), je potrebné, aby táto položka bola uvedená medzi sčítancami.

  Ak tam nie je, tak je v príslušnej výpočtovej schéme uzávierky, resp. jej definíciách súčtov potrebné pridať ďalší súčet z MLC (napr. Hrubá mzda (MLC: GrossWageTotal). Aby sa však podľa sumy hrubej mzdy z čiastkového listu len "rozpočítaval" výsledok danej výpočtovej schémy, ale sama sa nepripočítavala (predpokladajme teda, že ide o výpočet, keď jej pripočítanie nie je zámerné (preto nie je ani uvedená defaultne medzi sčítancami)), je potrebné v definícii takejto výpočtovej schémy uzávierky začiarknuť voľbu "Nezapočítavať čiastkové mzd. listy do súčtu".

  Potom v okamihu keď program nájde pri výpočte uzávierky v súčtoch položku z čiastkového mzdového listu, tak automaticky "rozpočíta" počítanú položku z MLS v pomere tejto položky z MLC, ale do výslednej sumy samozrejme započítaná nebude.

Celé objasníme na príkladoch:

Klasické rozúčtování částek v poměru počtu prac. poměrů:
Zamestnanec má dva pracovné pomery:
- Hlavní PP na středisku 100
- Vedlejší PP na středisku 200

Hrubá mzda zaměstnance vypočítaná na mzdovém listu dílčím nechť je u HPP 22000Kč a u VPP je 3000Kč. Zdravotné poistenie za zamestnanca, počítané na súhrnnom mzdovom liste nech za oba PP vychádza 1125EUR. V zozname súčtov v uzávierkovej výpočtovej schéme nie je žiadna položka z MLC. Takže v tomto prípade dôjde k rozdeleniu sumy v pomere počtu prac. pomerov, tzn. vznikne podklad pre zaúčtovanie 562,50EUR na stredisko 100 a 562,50EUR na stredisko 200.

Rozúčtování částky ze souhrnného listu dle hrubé mzdy z dílčího listu, tj. v poměru položky z MLD:
Zamestnanec má dva pracovné pomery:
- Hlavní PP na středisku 100
- Vedlejší PP na středisku 200

Hrubá mzda zaměstnance vypočítaná na mzdovém listu dílčím nechť je u HPP 22000Kč a u VPP je 3000Kč. Zdravotné poistenie za zamestnanca, počítané na súhrnnom mzdovom liste nech za oba PP vychádza 1125EUR. Nech chceme túto sumu rozúčtovať v pomere hrubých miezd. Do zoznamu súčtov výpočtovej schémy mzdovej uzávierky pre zdravotné poistenie platené zamestnancom pridáme súčet z položky Hrubá mzda z mzdového listu čiastkového (MLC:GrossWageTotal) a súčasne na detaile príslušnej výp. schémy začiarkneme voľbu "Nezapočítavať čiastkové mzd. listy do súčtu". V dôsledku toho v tomto prípade dôjde k rozdeleniu sumy v pomere čiastkových hrubých miezd, tzn. 22000:3000, tzn. vznikne podklad pre zaúčtovanie 990EUR na stredisko 100 a 135EUR na stredisko 200.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze řešit kombinace obojího, tedy mít ve výpočtovém schématu coby sčítance jednu položku z MLD a tu nezapočítávat do součtu a jen podle ní rozúčtovávat a současně tam mít druhou položku z MLD a tu chtít započítávat, tj. jednu položku přičíst a druhou nepřičítat. Takúto situáciu (potrebu započítania druhej položky) je potrebné riešiť ďalšou definíciou uzávierky s rovnakou predkontáciou, vďaka čomu k pripočítaniu dôjde.

Kombinácia s rozúčtovaním podľa výkonov

Okrem rozúčtovania súm uzávierky podľa údajov jednotlivých pracovných pomerov je tiež možné robiť rozúčtovanie na strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty podľa výkonov (ak je rozúčtovanie podľa výkonov definícií uzávierky nastavené a na MLC sú výkony zadané).

Sumy uzávierky vypočítané zo sčítancov MLC a MLS potom ešte môžu byť prerozdelené v pomere zadaných výkonov a predkontované podľa údajov zadaných na výkonoch. Ako budú potom vyzerať výsledné účtovné zápisy a koľko ich bude, samozrejme závisí od toho, aké strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty konkrétne sú zadané na jednotlivých výkonoch a pracovných pomeroch a ako sú nastavené účtovné predkontácie (pretože ako bolo povedané už vyššie, ak jednotlivé čiastkové sumy rozúčtované podľa postupov spomenutých vyššie budú mať účtovné položky rovnaké, tak sa pri generovaní výsledných účtovných zápisov k dokladu mzdovej uzávierky opäť zlúčia do jedného (účtovné zápisy s rovnakými položkami sa zlučujú)). Kombináciu rozúčtovania podľa pracovných pomerov a podľa výkonov objasníme na príkladoch:

 • Príklad:
  Zamestnanec má dva pracovné pomery:
  - Hlavní PP na středisku 100
  - Vedlejší PP na středisku 200

  Hrubá mzda zaměstnance vypočítaná na mzdovém listu dílčím (MLD) nechť je u HPP 20000Kč a u VPP je 5000Kč. Okrem toho má zadanú položku mzdového listu súhrnného (MLS) Bolestné vo výške 3000EUR.

  a) Výpočet uzávierky realizujeme podľa defaultne dodávaných výp. schém a predkontácií. Tzn. z MLC1 a MLC2 sa zoberú sumy hrubých miezd a predkontujú sa podľa stredísk jednotlivých prac. pomerov a suma bolestného z MLS sa rozúčtuje na tieto údaje v pomere sčítancov-položiek z MLC, tzn. tu v pomere hrubých miezd 20000:5000, tzn. na 2400EUR a 600EUR. Takže celkovo dostaneme v zaúčtovaní dokladu mzdovej uzávierky nasledujúce záznamy:

  b) Výpočet uzávierky vykonáme podľa defaultne dodávaných výp. schém a predkontácií s tým, že vo výp. schéme pre hrubú mzdu nastavíme rozúčtovanie podľa výkonov. Na MLC1 k hlavnému prac. pomeru zadáme výkony pre rozúčtovanie nasledovne:

  Suma z MLC1 sa tak bude rozúčtovávať prednostne podľa údajov z výkonov v pomere výkonov 10:1, tzn. suma hrubej mzdy 22400 vyčíslená z MLC1 (viď predchádzajúci bod Ada) sa rozúčtuje v pomere 10:1, tzn. na 20363,64EUR a 2036,36EUR. Takže celkovo dostaneme v zaúčtovaní dokladu mzdovej uzávierky nasledujúce záznamy:

  b) Výpočet uzávierky vykonáme podľa defaultne dodávaných výp. schém a predkontácií s tým, že vo výp. schéme pre hrubú mzdu nastavíme rozúčtovanie podľa výkonov - demonštrácia zlúčenia záznamov s rovnakými účtovnými údajmi. Na MLC1 k hlavnému prac. pomeru ale zadáme výkony pre rozúčtovanie tak, že v prípade niektorého je stredisko zhodné napr. so strediskom druhého prac. pomeru:

  Suma z MLC1 sa potom bude tiež rozúčtovávať prednostne podľa údajov z výkonov v pomere výkonov 10:1 rovnako ako v predchádzajúcom bode Adb), tzn. suma hrubej mzdy 22400 vyčíslená z MLC1 (viď predchádzajúci bod Ada) sa rozúčtuje v pomere 10:1, tzn. na 20363,64EUR a 2036,36EUR. Ovšem suma 2036,36 bude mať všetky účtovné údaje (v tomto prípade účty a stredisko 200) rovnaké ako suma vyčíselná z MLC2, tzn. vo výsledku sa zlúčia. Takže v tomto prípade takto zadaných stredísk celkovo dostaneme v zaúčtovaní dokladu mzdovej uzávierky nasledujúce záznamy: