Štatistické šetrenia o cene práce (Trexima)

Systém ABRA Gen podporuje možnost evidence údajů potřebných pro statistická šetření o ceně práce požadovaná ministerstvem práce a sociálních věcí a export šetření o ceně práce, které mají statistickému úřadu povinně odevzdávat všechny ekonomické subjekty podnikatelské sféry s počtem zaměstnanců nad stanovený počet a také vybrané subjekty s počtem zaměstnanců menším.

Na strane zadávania a evidencie sledovaných údajov sú k dispozícii príslušné podporné číselníky, z ktorých potom zadávate údaje do údajov Zamestnancov resp. Pracovných pomerov alebo iných položiek, z ktorých sa čerpá pri zostavovaní exportu. Z evidovaných štatistických údajov tak môžete zostaviť príslušné hlásenie.

Na to je možné využiť:

  • definovateľný export "ISCP (Trexima)" v agende Mzdové reporty pre obdobie od 1.1.2009
  • definovateľný export "ISCP (MPSVR SR) I-04" v agende Mzdové reporty

Def. exporty "Trexima 2006 SK MI.txt" a "Trexima 2006 SK Mzdy.txt", ktoré boli vstupom pre oficiálny "zberací program ISCP 2006" pre obdobie do 31.12.2008 a boli predtým dostupné z funkcie Tlač agendy pracovných pomerov a používané v skorších verziách, boli od v. 10.02 vrátane zrušené.

Pre exporty všeobecne platí (viď tiež Definovateľné exporty resp. Def. exporty z agend - všeobecné informácie), že v rámci vykonania exportov je možné o. i. voľbou Vytvoriť dokument vytvoriť doklad v agende Dokumenty, ktorý potom o. i. môže slúžiť na pohodlnú elektronickú komunikáciu s príslušnou inštitúciou. Pre výkazy Trexima však ďalšie spracovanie dokumentu s týmto obsahom zatiaľ nie je nijako podporované (nie je k dispozícii príslušný ovládač), Viď spracovanie dokumentov. Obsah exportu do dokumentov si však môžete i tak uložiť pre následnú archiváciu vykonaného výkazu.

Pre správne zostavenie výkazu je nutné:

Exportované obdobie:

Export reaguje na aktuálne zobrazené obdobie zvolené v paneli na voľbu zobrazeného mzdového obdobia v agende prac. pomerov.

Príklad: Pokiaľ teda chcete robiť export napr. za 1. štvrťrok, musíte mať zobrazený marec.