Uplatnenie možností zníženia daňového zaťaženia, daň. bonusy

Ide o uplatnenie odpočtov a získanie daňových bonusov a ďalej od 1.1.2007 o lineárne znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka a na manželku.

Uplatnenie odpočtov a získanie daňových bonusov

Ak poplatník podpísal prehlásenie k dani, môže pri stanovení dane alebo zálohy na daň z dosiahnutých zdaniteľných príjmov uplatňovať nárok na daň. odpočty a získať daňové bonusy:

 • Poplatník môže uplatniť daňové odpočty (ak má na nich zo zákona nárok). Daňové odpočty znižujú daňový základ. Zo zákona je dané, ktoré odpočty je možné uplatňovať mesačne v adekvátnej výške mesačného odpočtu pri zrážkach mesačných záloh na daň. Potom hovoríme o mesačnom odpočte. Pre odpočty poskytované zo zákona platí:
  • Měsíční odpočet = 1/12 roční částky, poskytnutá při srážce zálohy na daň.

Tzn. pre účely výpočtu mesačných záloh na daň sa uplatňujú len tie odpočty, ktoré sú definované ako mesačné. Odpočty, ktoré sú definované ako ročné, sa uplatní až pri ročnom zúčtovaní.

 • Poplatník môže ďalej uplatniť daňové bonusy (ak má na nich zo zákona nárok).

Zo zákona je dané, ktoré daň. bonusy je možné uplatňovať mesačne v adekvátnej výške mesačného odpočtu pri zrážkach mesačných záloh na daň. Potom hovoríme o mesačnom daňovom bonuse. Pre daň. bonusy poskytované zo zákona platí:

 • Měsíční daňový bonus = 1/12 roční částky, poskytnutá při srážce zálohy na daň. Ak má poplatník na vypočítaný mesačný daňový bonus nárok (viď ďalej), vyplatí sa mu s mesačnou mzdou.

Nárok na mesačný bonus: Poplatník má nárok na vyplatenie mesačného daň. bonusu, ak jeho zdaniteľné príjmy v danom mesiaci dosahujú aspoň 1/2 minimálnej mzdy platnej v danom mesiaci.

 • Ročný daňový bonus = Ak má poplatník na vypočítaný mesačný daňový bonus nárok (viď ďalej), vyplatí sa mu v rámci ročného zúčtovania.

  Nárok na ročný bonus: Poplatník má nárok na vyplatenie daň. bonusu, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov od všetkých postupných platiteľov dane v uplynulom zdaňovacom období, z ktorých mu platiteľ dane vykonáva ročné zúčtovanie záloh, dosahuje aspoň polovice minimálnej mzdy krátenej koeficientom. Viď Rozhodujúca suma pre daň. bonus (MLS:S_DecisiveAmountForTaxBonus). Hodnota min. mzdy na posúdenie nároku sa berie z väzieb na globálne premenné a z hodnoty príslušnej globálnej premennej platnej v danom mesiaci..

  Ak zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia oprávnene obdržal mesačné daňové bonusy a pri ročnom zúčtovaní vyjde najavo, že na ročný daňový bonus nemá nárok (napr. preto, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie nedosiahol polovicu minimálnej mzdy krátenej koeficientom), vyplatený mesačný daňový bonus zamestnanec nevracia.

  Daňový bonus sa potom pričíta do čistej mzdy, zálohová daň sa o neho nijako nekráti. Bonusy sa odčítajú až pri vlastnom odvode dane z celkového objemu odvádzaných prostriedkov.

V súvislosti s výkladom vyššie je ďalej uvedené, ako sa uplatnenie odpočtov a daň. bonusov premietne do postupov platiteľa.

Postup platiteľa pri stanovení zrážky mesačnej daňovej zálohy

Platiteľ dane pri mesačnom výpočte miezd poplatníkovi, ktorý podpísal prehlásenie k dani, vyčísli základ pre výpočet zálohy (zdaniteľné príjmy znížené o odvody poistného a mesačné odpočty zo základu dane, na ktorý má poplatník daný mesiac nárok). Zo zaokrúhleného základu pre výpočet zálohy vyčísli zálohu na daň. Ďalej poplatníkovi prípadne poskytne preukázanú sumu mesačného daňového bonusu (ak na ňu má nárok, viď vyššie).

Měsíční výpočet konkrétně v ABRA Gen viz popis výpočtu Základ daně, zálohová daň, daň zvláštní sazbou, daňový bonus.

Postup platiteľa pri ročnom zúčtovaní záloh

Zatiaľ nie je k dispozícii.

Lineárne znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka a na manželku

Pre rok 2007 a ďalší sa pri ročnom zúčtovaní dane uplatňuje mechanizmus lineárneho znižovania nezdaniteľnej časti základu dane pre poplatníka a pre manželku. Základom dane sa v tomto prípade rozumejú zdaniteľné príjmy poplatníka znížené o poplatníkom zaplatené zákonné poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Tento mechanizmus je zahrnutý do definície výpočtu riadka ročného zúčtovania.

Výpočet pri stanovovaní mesačných záloh na daň z príjmu sa nemení, tzn. použije sa 1/12 ročného nezdaniteľného minima ako v predchádzajúcich rokoch, k lineárnemu znižovaniu nezdaniteľnej časti základu dane sa prihliadne až pri realizácii ročného zúčtovania dane z príjmu.

Lineárne znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka

Ak je základ dane poplatníka v príslušnom zdaňovacom období:

 • nižší alebo rovný 100-násobku sumy platného životného minima, ročná nezdaniteľná časť základu dane poplatníka sa rovná sume zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy platného životného minima.
 • vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima, ročná nezdaniteľná časť základu dane poplatníka sa rovná rozdielu 44,2-násobku sumy platného životného minima. Ak je výsledný rozdiel menší alebo rovný nule, ročná nezdaniteľná časť základu dane poplatníka sa rovná nule.

Objasníme na príklade:

Pre rok 2007 je životné minimum 166 EUR. Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2007 je teda:
- pro základ daně <= 498000 Sk rovna 19,2 * 4980 = 95616 Sk
- pro základ daně > 498000 Sk a < 880464 Sk rovna částce odpovídající rozdílu 220116 SK a 1/4 základu daně
- pro základ daně >= 880464 Sk rovna 0 Sk

Lineárne znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Ak je základ dane poplatníka v príslušnom zdaňovacom období:

 • nižší alebo rovný 176,8-násobku sumy platného životného minima a jeho manželka/manžel žijúca/i s poplatníkom v spoločnej domácnosti v tomto zdaňovacom období
  • nemá vlastný príjem, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná sume zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy platného životného minima.
  • má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku sumy platného životného minima, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná rozdielu sumy zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy platného životného minima a vlastného príjmu manželky/manžela.
  • má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku sumy platného životného minima, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule.
 • vyšší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima a jeho manželka/manžel žijúca/i s poplatníkom v spoločnej domácnosti v tomto zdaňovacom období
  • nemá vlastný príjem, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná rozdielu 63,4 násobku sumy platného životného minima a 1/4 základu dane poplatníka. Ak je výsledný rozdiel menší alebo rovný nule, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule.
  • má vlastný príjem, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná rozdielu 63,4 násobku sumy platného životného minima a 1/4 základu dane poplatníka a vlastného príjmu manželky/manžela. Ak je výsledný rozdiel menší alebo rovný nule, ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule.

Objasníme na príklade:

Pre rok 2007 nech bolo životné minimum 166 EUR. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2007 teda bola:
- pro základ daně <= 880464 Sk rovna 19,2 * 4980 = 95616 Sk
- pro základ daně > 880464 Sk a < 1262928 Sk rovna částce 315732 SK - 1/4 základu daně poplatníka - vlastní příjem manželky/manžela
- pro základ daně >= 1262928 Sk rovna 0 Sk