Výpočet miezd

V tejto kap. sú uvedené súhrnné informácie týkajúce sa výpočtu miezd:

Možnosti vyvolania výpočtu

Výpočet miezd je možné spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Individuálne ručne pre jedného zamestnanca - funkciou Výpočet vyvolanou:
  • v záložke Zoznam mzdových listov nad aktuálnym záznamom, ak nie sú žiadne ďalšie označené,
  • v záložke Súhrnný mzdový list a to i priamo v editácii MLS (iba pre ML, ktorý nie je nový, tzn. edituje sa už skôr existujúci ML).
 • Individuálne automaticky pre jedného zamestnanca - funkcia Výpočet je vyvolaná automaticky po uložení ML, ak je to tak nastavené v Nastavení parametrov miezd.
 • Hromadne pre označených zamestnancov - funkciou Výpočet vyvolanou v záložke Zoznam, ak sú označení zamestnanci (resp. ich čiastkové mzdové listy), pre ktorých chcete výpočet uskutočniť

Pri výpočte vyvolanom mimo editácie MLC resp. MLS sa počíta vždy ako čiastkový mzdový list, tak zodpovedajúci súhrnný ML, bez ohľadu na to, odkiaľ bol výpočet vyvolaný. Pričom ak má zamestnanec súbežné prac. pomery, vypočítajú sa vždy všetky jeho čiastkové mzdové listy naraz, bez ohľadu na to, či bol výpočet vyvolaný iba nad jedným z nich alebo nie. Akurát pri výpočte vyvolanom z editácie niektorého mzdového listu platí, že sa počíta len editovaný mzdový list, tzn. buď MLC alebo MLS, tzn. ten, nad ktorým bol v editácii výpočet vyvolaný.

Provedení vlastního výpočtu podle přiřazených výp. schémat (viz dále) může být zablokováno, pokud není za zadaných okolností pro daného zaměstnance smysluplné, např. viz popis položky Počítat mzdu v prac.poměrech.

Predvyplnenie a použitie výpočtových schém

 • K čiastkovému mzdovému listu sa výpočtové schémy predvyplnia pri jeho založení (viď Možnosti tvorby ML) a to:
  • k MLC založenému pre platný prac. pomer - podľa vzorov výpočtových schém aktuálne definovaných pre triedu mzdový list čiastkový v rámci toho druhu pracovného pomeru, ktorý je zadaný v položke Druh PP v údajoch pracovného pomeru zamestnanca, ku ktorému sa mzdový list zakladá.
  • k MLC založenému pre už ukončený prac. pomer:
  • založenému ručne funkciou Nový po skončení PP - rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Tzn. všetky schémy ako keby šlo o platný PP. Použijete typicky v prípade, keď potrebujete doplatiť nejaké odmeny, prémie a pod.
  • založenému automaticky z titulu přenosu přeplatku RZZP po skončení PP - shodně jako v předchozím případě.
  • založenému automaticky z titulu prenosu preplatku RZÚ po ukončení PP - v tomto prípade bude MLC bez schém, slúži len na sprístupnenie MLS (na ktorom bude schéma podľa parametrov, viď ďalej).

Predvyplnené schémy k MLC sú k dispozícii v subzáložke Výpočtové schémy MLC, kde je ich možné v prípade potreby upraviť (zmeniť, odobrať, pridať iné a pod.), pričom výpočet miezd potom prebehne podľa aktuálne priradených výpočtových schém (ak nie je výpočet zablokovaný).

 • K souhrnnému mzdovému listu se výpočtová schémata předvyplní při jeho založení a to:
  • k MLS založenému pre platný prac. pomer - podľa vzorov výpočtových schém aktuálne definovaných pre triedu mzdový list súhrnný v rámci druhov pracovných pomerov. No vzhľadom k tomu, že prac. pomerov môže byť pre jeden MLS viacero a každý pritom môže byť iného druhu, tak pre predvyplnenie výp. schém k MLS platia nasledujúce pravidlá:
   • Přednostně se použijí ta, která jsou definována u druhu prac. poměru zapsaného na personálním listě v položce Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID).
   • Ak je položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nezadaná, použijú sa tie, ktoré sú definované pre druh riadiaceho prac. pomeru
  • k MLS založenému pre už ukončený prac. pomer
   • založenému ručne funkciou Vytvoriť - rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Tzn. všetky schémy ako keby šlo o platný PP.
   • Jak bylo řečeno výše, je-li pro ukončený PP MLD vytvořen funkcí Nový po skončení PP, MLS se automaticky nevytvoří a lze jej vytvořit jedině touto funkcí Vytvořit. Schémy sa ale potom predvyplnia, ako bolo povedané vyššie. Predvyplnené schémy však môžete v prípade potreby vymazať či naopak doplniť.

  • založenému automaticky z titulu přenosu přeplatku RZZP po skončení PP - podle vzorů výpočtových schémat aktuálně definovaných pro třídu mzdový list souhrnný u druhů pracovních poměrů pro poslední platný řídící prac. poměr.
 • založenému automaticky z titulu přenosu přeplatku RZÚ po ukončeném PP - podle výpočtového schématu aktuálně zadaného v položce Výpočtové schéma pro souhrnný ML - RZ po ukončeném PP v Nastavení parametrů mezd.

Predvyplnené schémy k MLS sú k dispozícii v subzáložke Výpočtové schémy MLS, kde je ich možné v prípade potreby upraviť (zmeniť, odobrať, pridať iné a pod.), pričom výpočet miezd potom prebehne podľa aktuálne priradených výpočtových schém (ak nie je výpočet zablokovaný).

 • Automatická aktualizácia predvyplnených výpočtových schém: Ak sa pri následnej editácii prac. pomeru (PP) zmení druh pracovného pomeru alebo sa zmení dátum začiatku PP, po uložení pracovného pomeru sa zaktualizujú výpočtové schémy na všetkých mzdových listoch (tzn. i z prípadných súbežných PP) existujúcich v aktuálnom období pre zamestnanca z upraveného PP. Podobne ak sa PP zmaže, výpočtové schémy sa zaktualizujú rovnakým spôsobom.

  Odporúčame však predvyplnené či zaktualizované výpočtové schémy skontrolovať.

Objasníme na príkladoch:

Predvyplnenie:
Mějme zaměstnance Nováka, který má tři prac. poměry
- hlavní prac. poměr (druh HPP s prioritou 0 a výp. schématy pro MLS "VS1" a "VS2")
- vedlejší prac. poměr s datem založení k 10.08.03 (druh VPP s prioritou 1 a výp. schématy pro MLS "VS3" a "VS4")
- dohodu s datem založení k 01.06.03 (druh DPP s prioritou 2 a výp. schématy pro MLS "VS1" a "VS5")

Položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nechť není využívána. Založený MLS bude mať predvyplnené schémy "VS1" a "VS2". Ak by druh DPP mal prioritu 0 (ako hlavný prac. pomer), založený MLS by mal predvyplnené schémy "VS1" a "VS5".

Predvyplnenie:
V Nastavení parametrov miezd nech máme v položke Výpočtová schéma pre MLS - RZ po ukončení PP zadanú výp. schému "VRzú". Zamestnanec Petržleník nech k 30.10.2004 ukončil pracovný pomer a k 31.12.2004 mu robíme ročné zúčtovanie - vrátenie preplatku. Keď vypočítaný preplatok prenesieme do mzdových listov, automaticky sa založí MLS, ktorý bude mať predvyplnenú jednu výpočtovú schému VRzú. (Mzdový list čiastkový, ktorý sa k nemu automaticky založí, žiadnu výp. schému predvyplnenú mať nebude (na vrátenie preplatku nie je na MLC potrebná).

Aktualizácia:
Nech má zamestnanec PP na dohodu o vykonaní práce, tzn. s druhom DPP. Výpočtové schémy sa priradia na ML pri jeho založení na základe aktuálneho riadiaceho pracovného pomeru, tzn. v tomto prípade podľa druhu DPP. Ak potom dôjde k zmene riadiaceho PP, pretože sa napr. pridá PP s druhom DPČ, tak pri uložení PP dôjde k aktualizácii výpočtových schém. Ak by sa tak nestalo, tak by sa mohlo stať, že sa nenapočíta niečo, čo sa z titulu nového riadiaceho PP má počítať, ale predtým sa nepočítalo, keďže by na MLS nebola pre neho odpovedajúce výp. schémy (keďže pre DPP neboli nutné, ale pre nový riadiaci PP nutné sú).

Na predvyplnenie sa použijú iba tie schémy, ktoré prejdú kontrolou (tzn. sú platné a nie sú skryté, pozri funkciu Vymazať výp. schému).

Postup výpočtu miezd

Výpočet prebieha postupne podľa definícií obsiahnutých vo výpočtových schémach aktuálne priradených v záložke Výpočtové schémy počítaného MLC a v záložke Výpočtové schémy zodpovedajúceho MLS (pričom do spomenutých subzáložiek mzdových listov sa výpočtové schémy predvypĺňajú, viď vyššie, ale môžu sa zadávať aj ručne). Výnimku predstavuje situácia, keď je výpočet miezd zablokovaný.

Podľa výp. schém sa postupne počítajú jednotlivé položky tak, ako sú v rámci schémy definované, ďalej viď Postup výpočtu položiek podľa výp. schém.

Výpočet nastavuje na mzdové listy príznak správnosti výpočtu. Jedine správne vypočítané mzdové listy môžu byť uzavreté uzávierkou miezd.