Výpočet priemerov

V tejto kap. sú uvedené súhrnné informácie týkajúce sa výpočtu priemerov:

Typy priemerov - Použité označenie priemerov

Rozlišujeme dva typy (alebo špecifikácie priemerov). V systéme a v ďalšom texte budeme používať nasledujúce označenie:

 • Priemer pre nemocenské dávky = Denný vymeriavací základ
 • Priemer na dovolenku = Priemerný zárobok (resp. priemer na náhrady) alebo priemer na pracovno-právne účely

Priemer pre nemocenské dávky sa prenáša do položky nemocenských dávok (na každý záznam nem. dávky vždy platný priemer podľa obdobia dávky).

Priemer na dovolenku sa prenáša do položky mzdových listov a slúži potom ako priemerný hodinový zárobok na výpočet rôznych zložiek mzdy.

Možnosti vytvorenia priemerov resp. vyvolania výpočtu priemerov

Systém ABRA Gen umožňuje hodnoty průměrů zadávat ručně anebo je nechat počítat na základě mzdových údajů z předchozích měsíců. Podľa toho rozlišujeme niekoľko pôvodov priemerov. Ručné zadanie je potrebné napr. v prípade zavedenia systému, zadania nového zamestnanca, pre ktorého zatiaľ priemery nie je možné počítať a pod. Naopak výpočet budete využívať vo všetkých ostatných prípadoch. Výpočet je možné spustiť rôznymi spôsobmi, a to ručne pre jednotlivé pracovné pomery zvlášť alebo hromadne pre všetky (resp. všetky označené), čo v bežnej praxi pri už zavedenom systéme bude štandardný spôsob tvorby priemerov.

Vytvorenie priemeru ručným zadaním bez výpočtu:

 • Individuálne ručným zadaním hodnôt priemeru k zadanému zamestnancovi a jeho prac. pomeru funkciou Nový v agende Priemery (pre všetky pôvody priemerov, okrem Vypočítaný a Vypočítaný od-do)

Vytvorenie priemerov s výpočtom - vytvorenie priemerov výpočtom resp. prepočítanie už existujúcich priemerov je možné spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Individuálne ručne s automatickým výpočtom hodnôt priemeru k zadanému zamestnancovi a jeho prac. pomeru (iba pre priemery s pôvodom Vypočítaný a Vypočítaný od-do):
 • Individuálne automaticky pri zadávaní nemocenských dávok pre jeden prac. pomer zamestnanca - funkciou Prevziať platný priemer v editácii nem. dávky, pokiaľ pre dané obdobie platný priemer neexistuje.

  Túto možnosť budete typicky využívať pri generovaní priemerov pre nemocenské dávky, keďže nemá žiadny význam zadávať si ho vopred, ale úplne to postačí až v prípade jeho potreby pri zadávaní nem. dávky.

 • Ručne hromadne pre vybrané pracovné pomery zamestnancov (iba pre priemery s pôvodom Vypočítaný a Vypočítaný od-do):
 • Automaticky hromadne v rámci inicializácie mzdového obdobia, ktoré je vhodné pre vypočítanie priemerov, napr. pri inicializácii prvého mesiaca nového štvrťroku je vhodné vypočítať priemery na dovolenku za predchádzajúci štvrťrok.

  Túto možnosť budete typicky využívať pri generovaní priemerov na dovolenku.

Súbežné prac. pomery

Počítajú sa vždy priemery len pre prac. pomer, nad ktorým bol výpočet vyvolaný, resp. len pre označené. Pokiaľ má teda zamestnanec súbežné prac. pomery, tak sa priemery pre ne nemusia počítať naraz, tzn. výpočet jedného nevyvolá výpočet pre ostatné súbežné prac. pomery, pokiaľ tieto neboli na výpočet priamo označené (teda rozdiel oproti výpočtu mzdových listov).

Pripojenie a predvyplnenie výpočtových schém

Pokiaľ je priemer počítaný, pozri možnosti tvorby priemerov, tak výpočet prebieha podľa výpočtových schém definovaných pre triedu priemery a priradených k počítanému priemeru. Výpočtová schéma môže byť k počítanému priemeru priradená:

 • Ručným zadaním - tzn. priamo v agende Priemery v rámci editácie daného záznamu priemeru zadaním výp. schémy v rovnomennej položke.
 • Automaticky - pri automatickom hromadnom výpočte priemerov sa pred samotným výpočtom pripojí k vytváranému priemeru výpočtová schéma, ktorá je aktuálne priradená k druhu pracovného pomeru, ku ktorému sa priemer počíta.

Ďalej pozri popis definície výpočtu priemeru na náhrady a priemeru pre nemocenské dávky.

Na predvyplnenie sa použijú iba tie schémy, ktoré prejdú kontrolou (tzn. sú platné a nie sú skryté, pozri funkciu Vymazať výp. schému).

Postup výpočtu priemerov - všeobecne

Výpočet prebieha postupne podľa definícií obsiahnutých vo výpočtových schémach aktuálne priradených v položke Výp. schéma počítaného priemeru (pričom do spomenutej položky sa pri hromadnom výpočte výp. schémy predvypĺňajú, pozri vyššie, ale môžu sa zadať i ručne).

Výpočet priemerov prebieha podľa výpočtovej schémy triedy priemer pre nemocenské dávky resp. priemer na dovolenku, ktorá je priradená príslušnému druhu práve počítaného pracovného pomeru (pozri položku Druh prac. pomeru pri zadaní prac.pomeru). Výpočtové schémy sa môžu v priebehu času meniť a platí, že do úvahy sa berú tie definície výpočtu, ktoré sú platné k dňu začatia platnosti priemeru, pozri položka Platný od (PR:ValidFrom).

Do verzie 7.01 sa priemery počítali podľa definícií výpočtov platných k spodnej hranici intervalu, za ktoré sa priemer počítal. Dôvodom tejto zmeny je to, aby v prípade, že si užívateľ v priebehu obdobia, za ktoré sa priemer počíta, pridal svoje vlastné položky, ktoré by sa mali do priemerov započítať, ale zabudol ich do výpočtovej schémy pre priemery včas zahrnúť, ich mohol zahrnúť až pri počítaní priemeru a ony sa zarátali. (Pokiaľ je totiž položka zahrnutá do výpočtu až v mesiaci počítania priemeru, má platnosť až od tohto mesiaca, a pokiaľ by sa použila definícia platná za skoršie obdobie, tak by sa táto položka do výsledku nezarátala).

Podľa výp. schém sa postupne vypočítajú jednotlivé položky, ďalej viď Postup výpočtu položiek podľa výp. schém.

V prípade priemeru pre nemocenské dávky (denný vymeriavací základ) je rozhodujúcim obdobím (RO) doba platnosti aktuálneho poistného pomeru v minulom kalendárnom roku, pokiaľ tento vznikol pred začiatkom roku aktuálneho. Takýto priemer platí 12 mesiacov.

Pokiaľ však aktuálny poistný pomer vznikol v aktuálnom kalendárnom roku, je rozhodujúcim obdobím doba od začiatku platnosti aktuálneho poistného pomeru do konca mesiaca predchádzajúceho tomu, v ktorom pracovná neschopnosť nastala. Takýto priemer platí 1 mesiac.

Pokiaľ nie je v období od začiatku roka do konca mesiaca predchádzajúceho tomu, v ktorom pracovná neschopnosť nastala, ani jeden poistený deň, vyčísli sa pravdepodobný priemer. Zadá sa ručne a platí len pre jednu konkrétnu ND.

Príklad 1: Poistný pomer trvá od 1. 1. 2005, nebol prerušený. Zamestnanec ochorie 3.5.2006. RO pre túto pracovnú neschopnosť je celý kalendárny rok 2005.

Príklad 2: Poistný pomer trvá od 1.1.2005, ale od 1.6.-30.6.2005 bol prerušený. Zamestnanec ochorie 3.5.2006. RO pre túto pracovnú neschopnosť je obdobie od 1.7.-31.12.2005.

Príklad 3: Poistný pomer trvá od 1. 1. 2006, nebol prerušený. Zamestnanec ochorie 3.5.2006. RO pre túto pracovnú neschopnosť je obdobie od 1.1.-30.4.2006.

Príklad 4: Poistný pomer trvá od 1.1.2006, ale v januári bol prerušený a nový vznikol až od 12.2.2006. Zamestnanec ochorie 3.5.2006. RO pre túto pracovnú neschopnosť je obdobie od 12.2.-30.4.2006.

V prípade priemeru na náhrady je rozhodujúcim obdobím (RO) predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Priemerný zárobok (PV) sa zisťuje z hrubej mzdy, zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období. Do hrubej mzdy ako základu pre zistenie PV sa zahŕňa všetko, čo je možné považovať za mzdu (plat) podľa zákona o mzde/plate. Naopak nie je možné zahrnúť plnenia, ktoré v zmysle zákona o mzde/plate mzdou resp. platom nie sú.

V systému ABRA Gen se průměrný výdělek (PV) nevyčísluje přímo z položky Hrubá mzda (MLD:GrossWageTotal), ale přímo z jednotlivých započitatelných složek mzdy. Do položky Hrubá mzda (MLD:GrossWageTotal) jsou totiž zahrnuta i některá plnění, která nejsou započitatelná do základu pro zjištění PV.

Rozpúšťanie dlhodobých odmien do priemeru na dovolenku

Môže existovať niekoľko algoritmov na rozpúšťanie dlhodobých odmien do priemeru na dovolenku:

Systém ABRA Gen podporuje všechny tři algoritmy. Či sa použije rovnomerné rozpúšťanie alebo krátené sa nastavuje v Nastavení parametrov miezd (položky Krátiť pomernú časť odmeny a Spôsob krátenia).

Rovnomerne

Na polovice, štvrtiny a podobne. Odmena sa násobí koeficientom, v ktorého čitateľovi je počet mzdových období, za ktoré sa priemer počíta (napr. 3) a v menovateľovi je počet mzdových období, za ktoré je odmena vyplatená (napr. 6, 12 a pod.).

Odmena 1000,- je vyplatená v 11/03 za pol roka, tzn. za 06/03 - 11/03. Do priemeru na 1.kvartál/04 sa započítajú jej 3/6, teda 1/2 = 500 EUR rovnako tak do priemeru na 2.kvartál/04 5000 EUR.

Prepočítané (krátené) podľa odpracovaných hodín v RO a v období odmeny

Odmena sa násobí koeficientom, v ktorého čitateľovi je počet odpracovaných hodín v období, za ktoré sa priemer počíta (v rozhodujúcom období (RO)), a v menovateľovi je počet odpracovaných hodín v období, za ktoré je odmena vyplatená.

Odmena 1000,- je vyplatená v 11/03 za pol roka, tzn. za 06/03 - 11/03. Za túto dobu nech je odpracovaných 800 hodín, za 1.kvartál/04 nech je odpracovaných 350 hodín, do priemeru na 1.kvartál/04 sa potom započíta 1000*350/800, tzn. 4375 EUR.

Prepočítané (krátené) podľa odpracovaných hodín v RO a fondu pracovnej doby v RO

Ďalej je možný ešte algoritmus krátenia podľa fondu pracovnej doby. V tomto prípade sa odmena násobí koeficientom, v ktorého čitateli je počet odpracovaných hodín v období, za ktoré sa počíta priemer, a v menovateli je súčet fondu pracovnej doby v hodinách za toto obdobie.