Výpočet uzávierky

V tejto kap. sú uvedené súhrnné informácie týkajúce sa výpočtu uzávierky:

Použitie výpočtových schém

Výpočet uzávierky sa riadi definíciami uzávierky. Každá definícia uzávierky môže obsahovať odkaz na výp. schému, podľa ktorej sa má výpočet uskutočniť. V definíciach uzávierky sa výp. schémy nijako nepredvypĺňajú a zadávajú sa ručne v rámci editácie jednotlivých definícií uzávierky.

Možnosti zmien definícií uzávierky

Definície uzávierky sú defaultne dodávané výrobcom. Ale nerozlišujú sa ani na systémové a užívateľské definície, nesleduje sa ani dátum platnosti definície a ani história zmien v čase. Z toho dôvodu je definície uzávierky možné meniť užívateľsky bez obmedzení. K dispozícii je však tiež možnosť prevziať aktuálne z dodávaných vzorov, viď Aktualizácia definícií uzávierky miezd.

Možnosti zmien definícií platieb a použitie pri výpočte uzávierky

Pre definície platieb sa taktiež nesleduje dátum platnosti definície a história zmien v čase, ale rozlišujú sa systémové a užívateľské definície. V prípade systémových definícií je možné opravovať len užívateľské výrazy a nastavenie, aké výrazy sa majú pri výpočte použiť (či len užívateľský, len systémový alebo oba).

Či sa definícia platieb pri výpočte uzávierky použije, závisí od toho, či je obsiahnutá v niektorej z definícií uzávierky.

Priebeh výpočtu uzávierky - použitie výrazov

Pri výpočte uzávierky sa pre daného zamestnanca prechádzajú všetky definície uzávierky s tým, že pred výpočtom každej výpočtovej schémy danej definíciou uzávierky pre daného zamestnanca sa uskutoční najprv vynulovanie sumy, ktorú môže daná schéma spočítať.

Dôvodom je to, že v predchádzajúcich verziách (nižších ako v.14.51) v prípade, že výpočtová schéma nemala pre uzatvárané mzdové obdobie nadefinovaný žiadny platný výpočet (nadefinované výpočty platia až pre mzdové obdobia nasledujúce po uzatváranom období), nebola suma spočítaná výp.schémou nulová a zostala v nej nejaká hodnota vypočítaná predchádzajúcou výp.schémou. To bolo možné ošetriť definíciou výpočtu platnou i pre predchádzajúce obdobie tak, aby sa do položky uzávierky napočítala nula.

Následne sa pre každý MLC daného zamestnanca vykoná výpočet podľa danej definície (teda podľa výpočtovej schémy na danej definícii). Nakoniec prebehne výpočet MLS podľa tejto definície. Ako sa sumy, ktoré vzniknú výpočtom z položiek MLC a MLS, prerozdelia podľa stredísk, zákaziek a obchodných prípadov, viď Rozúčtovanie miezd pri viacerých pracovných pomeroch. Prípadne sa môžu tiež rozúčtovať podľa výkonov.

Spôsob výpočtu (vyhodnocovania výrazov výpočtových schém) uzávierky je navrhnutý tak, že nie je možné využívať položky Výraz z definícií Výpočtových schém - výraz musí zostať prázdny (nie je ho možné ani zadať). Ak je v rámci definície výpočtovej schémy pre triedu Výpočet uzávierky potrebné uskutočniť vyhodnotenie nejakého výrazu, treba ho umiestniť do položky Súčtu. To je možné urobiť tak, že sa vyberie niektorá z položiek ako sčítanec a požadovaný výraz sa nadefinuje ako "korekcia" položky sčítanca.

Príkladom môže byť defaultne dodávaná výpočtová schéma "UZStrZtel" .