Základníá štruktúra dát, objektový model

Základná štruktúra dát

Nasledujúca schéma dokresľuje základnú štruktúru dát personálnych a mzdových agend:

Schéma základnej štruktúry dát a ich vzájomných väzieb

Ako plynie z uvedenej schémy, základným objektom je personálny list, na ktorý viac-menej nadväzuje všetko ostatné, podrobnejšie viď ďalej Objektový model. Podobne základnou tabuľkou je tabuľka personálnych listov. Na ňu nadväzuje tabuľka pracovných pomerov. Mzdové listy sú dvojaké: súhrnný a čiastkový, pričom čiastkový mzdový list rieši to, čo sa týka pracovného pomeru (odpracovaný čas a mzdu za tento čas, náhrady, príplatky, v podstate až do hrubej mzdy a poistenia) a súhrnný mzdový list rieši to, čo sa týka zamestnanca ako takého (dane, daň. odpočty, zvýhodnenia a zľavy (samozrejme v závislosti od aktuálne platnej legislatívy), ďalej náhrady výdajov, zrážky). Tabuľka spoločných mzdových listov nadväzuje na tabuľku personálnych listov, tabuľka čiastkových mzdových listov na tabuľku pracovných pomerov. Schéma ďalej demonštruje i väzbu kolekcií a ostatných agend.

Dáta personalistiky sú uložené v inej tabuľke ako dáta mzdových listov. K personálnym dátam sa pristupuje inak, ako k mzdovým. Ide o časovú platnosť. Kým personálne dáta sú platné od určitého dátumu ďalej, mzdové dáta sú platné práve v jednom mzdovom období danom platnosťou hlavičky mzdového listu, tzn. nemajú históriu.

V agendách miezd a personalistiky sa využívajú Dynamické Business objekty, tzn. položky personálnych a mzdových agend môžu byť buď definované pevne priamo v štruktúre daného Business objektu a uložené v zodpovedajúcich tabuľkách alebo môžu byť definované ako definovateľné (hovoríme potom o dynamickej štruktúre BO) či už výrobcom alebo užívateľom prostredníctvom agendy Definovateľných položiek. Tieto definovateľné položky sú v podstate kolekcie objektov pripojených ku kmeňovej vete (tabuľky UserWGData, HistoryWGData (do v.7.02 UserFieldsPerson, UserFieldsWage)). Ďalej viď Vecný obsah - Definícia položiek miezd a personalistiky. Okrem toho typicky podporujú históriu (ide potom o Business objekty, resp. Dynamické Business objekty s históriou).

Objektový model podrobne

Nasledujúca schéma podrobnejšie dokresľuje väzby medzi jednotlivými objektmi personálnych a mzdových agend:

Podrobný objektový model

Kolekcie mzdových listov a pracovných pomerov zamestnanca sú synchronizované prostredníctvom mzdového obdobia.