Zamestnanci - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu zamestnancovi zo záložky Zoznam. Ide vlastne o personálne listy jednotlivých zamestnancov. Položky zadávané k zamestnancom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Ostatné údaje Rodinní príslušníci, daň. odpočty a zľavy Zverené pomôcky Foto

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, je nad záložkami tejto agendy k dispozícii panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Pomocou panela definovateľných údajov môžete realizovať akýsi "zoznam dôležitých položiek", tzn. môžete si v ňom nechať zobrazovať tie položky, ktoré sú pre vás dôležité a ktorých hodnoty chcete na prvý pohľad vidieť a pod.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca Zobrazuje identifikáciu zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam.

V editačnom režime je ďalej v hornej časti záložky k dispozícii Panel na zadanie platnosti zmien.

Subzáložka Hlavné údaje

V hornej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Priezvisko, meno a titul Význam položiek vyplýva z ich názvu alebo z popisu rovnomenných položiek v agende Adresár osôb.
Rodné číslo

Tvar rodného čísla obvykle používaný v SR je RRMMDD/xxxY, kde xxx je akési poradové číslo a Y je modulo 11 slúžiace na kontrolu správnosti zadania rodného čísla. V starších rodných číslach znak Y nie je, teda modulo 11 má zmysel kontrolovať len pre tie rodné čísla, ktoré majú lomku a znak Y (10. cifru). Pre cudzincov sa namiesto rodného čísla používa iná forma identifikácie, obvykle číslo pasu, kde žiadna lomka nie je. Preto zadanie lomky na 7. mieste rodného čísla nie je povinné a pre zadanie a kontrolu platnosti rodného čísla platia nasledujúce pravidlá:

 • Ak nie je zadaná lomka na 7. mieste v rodnom čísle, nepovažuje sa za rodné číslo v tvare obvyklom v SR. Nie je z neho možné odvodiť ani pohlavie ani dátum narodenia (aj keď má inak všetkých desať cifier). V takom prípade program užívateľa upozorní varovným hlásením, že zadal neplatné rodné číslo, dovolí však záznam uložiť. Dôvodom sú predovšetkým cudzinci, ktorí namiesto rodného čísla používajú inú identifikáciu, bez možnosti jej automatickej kontroly.
 • Ak je zadaná lomka na 7. mieste v rodnom čísle, je z neho možné odvodiť ako pohlavie, tak i dátum narodenia (čo systém urobí) bez ohľadu na počet cifier za lomkou. Dátum narodenia a pohlavie odvodené z rodného čísla sa predvyplnia do príslušných položiek, ale len v prípade, že zatiaľ neboli zadané. Navyše v prípade, že za lomkou sú 4 cifry, sa kontroluje modulo 11. Na určenie kalendárneho roku narodenia z prvého dvojčíslia RR rodného čísla platia tieto pravidlá:
  • Za rok 20. storočia, tzn. rok 19RR, sa považujú roky s koncovým dvojčíslím RR väčším ako je koncové dvojčíslie aktuálneho kalendárneho roku a ďalej tiež roky s koncovým dvojčíslím menším alebo rovnajúcim sa koncovému dvojčísliu aktuálneho kalendárneho roku, ak má rodné číslo za lomkou iba tri číslice.
  • Za rok 21. storočia, tzn. rok 20RR, sa považujú roky s koncovým dvojčíslím menším alebo rovnajúcim sa koncovému dvojčísliu aktuálneho kalendárneho roku, ak má rodné číslo za lomkou štyri číslice.

   Aktuálny rok je 2007, potom rodnému číslu 010809/0719 zodpovedá dátum narodenia 9.8.2001 - prvé dvojčíslie rodného čísla 01 zodpovedajúce roku narodenia je menšie ako koncové dvojčíslie aktuálneho roku 07 a za spätnou lomkou sú 4 číslice, preto je identifikovaný rok narodenia 2001. Aktuálny rok je 2007, potom rodnému číslu 010809/071 zodpovedá dátum narodenia 9.8.1901 - prvé dvojčíslie rodného čísla 01 zodpovedajúce roku narodenia je menšie ako koncové dvojčíslie aktuálneho roku 07 a za spätnou lomkou sú len 3 číslice, preto je identifikovaný rok narodenia 1901.
   Aktuálny rok je 2007, potom rodnému číslu 976030/0748 zodpovedá dátum narodenia 30.10.1997 - prvé dvojčíslie rodného čísla 97 zodpovedajúce roku narodenia je väčšie ako koncové dvojčíslie aktuálneho roku 07, preto je identifikovaný rok narodenia 1997.

   "Platná" rodná čísla: "810505/123", "810505/", "810505/1240" - z takových RČ odvodí datum narození a pohlaví a předvyplní je do příslušných položek.
   "Neplatná" rodná čísla: "8105051240", "810505/1234", z takýchto RČ sa neodvodí ani dátum narodenia ani pohlavie a program užívateľa upozorní na neplatnosť RČ, no záznam dovolí uložiť.

   Ďalej viď aj Číslo poistenca ZP.

Táto položka nie je editovateľná a obsahuje ***, pokiaľ užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov.

Číslo OP/ pasu

Číslo občianskeho preukazu alebo pasu. Dvadsaťznakový alfanumerický kód. Položka je evidenčná. Položka pripúšťa aj číslo občianskeho preukazu zadávané s medzerou, teda tak, jak je uvedené v konkrétnom doklade.

Číslo OP možno zadať do ľúbosti tak vo tvare na preukaze napr. XZ 123456, ako aj v tvare napr. XZ123456.

Táto položka nie je editovateľná a obsahuje ***, pokiaľ užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov.

Funkcie 60-znakový alfanumerický kód umožňujúci zadať funkciu zamestnanca. Nepovinná položka.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k zamestnancovi. Nepovinná položka.
Osobné číslo

10-znakový alfanumerický kód, ktorý môžete využiť, pokiaľ u vašich zamestnancov používate aj identifikáciu podľa osobných čísel. Nepovinná položka. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber zamestnanca (ak je v nastavení parametrov miezd nastavený výber zamestnanca podľa osobného čísla), a ak zvolíte správny tvar osobného čísla, uľahčí vám to orientáciu v zozname zamestnancov. Osobné číslo by malo byť unikátne a čo najvýstižnejšie.

Ako bolo povedané v kapitole Ako začať používať Mzdy a personalistiku, je možné využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry osobného čísla. Keď je nastavená, osobné číslo sa novo zadávaným kartám predvypĺňa automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor osobného čísla na základe definovanej štruktúry osobného čísla, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa osobné číslo, ktoré nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi osobnými číslami), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor osobného čísla vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či už zamestnanec so zadaným os. číslom neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením. Ak ide o ukladanie nového zamestnanca, predvyplní sa priamo nové číslo.

Dátum narodenia Dátum narodenia. Ak táto položka nie je vyplnená v okamihu zadania rodného čísla a ak je zadané platné rodné číslo, z ktorého je dátum narodenia možné automaticky odvodiť (viď popis položky Rodné číslo), predvypĺňa sa podľa zadaného rodného čísla. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Miesto narodenia Miesto narodenia. Uvádza sa obec, v prípade poistencov narodených v cudzine sa musí uviesť aj štát. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov.
Pohlavie Položka na zadanie pohlavia. Ak táto položka nie je vyplnená v okamihu zadania rodného čísla a ak je zadané platné rodné číslo, z ktorého je pohlavie možné automaticky odvodiť (viď popis položky Rodné číslo), predvypĺňa sa podľa zadaného rodného čísla.

Ďalej sú k dispozícii položky na zadanie adresy, kvôli prehľadnosti usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Trvalé bydlisko Prechodné bydlisko

Subzáložka Trvalé bydlisko

Položky v tejto subzáložke nie sú editovateľné a obsahujú ***, pokiaľ užívateľ nemá právo Vidieť osobné údaje zamestnancov.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Je možné zadať adresu, telefónne kontakty atď. viažuce sa k danému záznamu. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Ďalej viď Vypĺňanie adresy pri neexistencii ulice, nevyplnení PSČ v niektorých výstupoch.

Evidenčné položky. Môžu byť použité pri tlači niektorých zostáv, ako sú adresné štítky a podobne.

Subzáložka Prechodné bydlisko

Význam položiek je podobný ako význam rovnomenných položiek v subzáložke Trvalé bydlisko.

Subzáložka Ostatné údaje

Subzáložka umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si pomocou nich všetky ostatné údaje vzťahujúce sa k zamestnancovi - personálnemu listu (PL), ktoré nie sú k dispozícii na niektorej z iných subzáložiek záložky Detail v tejto agende. Ide o podobu záložky Formuláre z iných agend a platia pre ňu rovnaké pravidlá použitia a ovládania, uvedené v kap. Záložka Formuláre všeobecne.

Vzhľadom k tomu, že ide o definovateľné formuláre, môže ich konkrétne usporiadanie a podoba podliehať časom zmenám podľa požiadaviek užívateľov a stav v aktuálnej verzii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Užívateľ si tiež môže definovať ľubovoľné množstvo svojich vlastných formulárov, do ktorých môže usporiadať položky úplne odlišne. Preto na lepšiu identifikáciu ďalej popísaných položiek je pri každej z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek.

Popis vybraných položiek na vybraných dodávaných formulároch:

Význam prípadných ďalších položiek, ktoré nie sú k dispozícii ani v popise položiek pevných vstupných formulárov ani v rámci dodávaných definovateľných formulárov, je zrejmý z ich názvu a popisu, bližšie tu popíšeme len nasledovné:

Def. formulár Základné údaje

Názov Popis
Rodinný stav
MaritalStatus
Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete príslušný rodinný stav. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.
Predchádzajúce priezvisko
FormerLastname
Položka na zadanie rodného priezviska, predchádzajúceho priezviska a pod. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.
Číslo VP
DrivingLicenceNumber
Položka na zadanie čísla vodičského preukazu. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.
Skupina VP
DrivingLicenceGroups
Položka na zadanie skupín vodičského preukazu. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.
Ident. č. platiteľa dane
S_TaxIdentNumber

Identifikačné číslo platiteľa dane (IČ DPH) daného zamestnanca, ktoré je platiteľ povinný pre vymenovaných poplatníkov dane z príjmu evidovať a vykazovať. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.

Podľa § 38j Zákona o dani z príjmu je povinnosťou platiteľov dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov uvádzať na ML poplatníkov uvedených v § 2 odst. 3 dátum narodenia, číslo pasu alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť, kód štátu, ktorého rezidentom je a ak mu týmto štátom bolo pridelené, tak i daňové identifikačné číslo a rodné číslo.

Štátna príslušnosť
Nationality_ID
Číselníková položka na zadanie štátnej príslušnosti. Kód krajiny zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka krajín. Ide o položku s históriou.
Stupeň vzdelania
EducationGrade_ID
Číselníková položka na zadanie stupňa vzdelania. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka stupňov vzdelania. Ide o položku s históriou.
Odbor vzdelania
EducationBranch_ID
Číselníková položka na zadanie odboru vzdelania. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka odborov vzdelania. Ide o položku s históriou.
Trvalý pobyt od
S_ResidenceAgreementFrom

Slúži na tlač Prihlášky/odhlášky k poisteniu.

Trvalý pobyt do
S_ResidenceAgreementTo

Slúži na tlač Prihlášky/odhlášky k poisteniu.

Okres (NUTS4)
S_District_ID

Pre účely štatistického šetrenia pre správne zostavenie výkazu Trexima.

Číslo pov.k pobytu
S_ResidencePermitNumber
Slúži na tlač Prihlášky/odhlášky k poisteniu.
Číslo soc. pois. v cudzej krajine
S_SocialInsNumberForeign
Slúži na tlač Prihlášky/odhlášky k poisteniu.
Prac. schopnosť
WorkAbility

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete zodpovedajúcu prac. schopnosť:

 • Nezmenená pracovná schopnosť
 • Čiastočne zmenená pracovná schopnosť
 • Úplne zmenená pracovná schopnosť

Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.

Hm. zodpovednosť
MaterialResponsibility
Položka typu prepínač, na zadanie, či zamestnanec má nejakú hm. zodpovednosť.
Prvý nástup
FirstAccess

Položka typu dátum na zadanie dňa prvého nástupu do zamestnania u ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Informatívna položka, nijak sa ďalej nevyužíva.

Predtým sa využívala na výpočet dovolenky. Od 1.1.2012 sa pre výpočet zákonného nároku na dovolenku využíva iný mechanizmus (zamestnanec má nárok na dovolenku v trvaní 25 dní za kalendárny rok, pokiaľ v ňom dosiahne 33 rokov života).

Položka má vplyv na výpočet miezd.

Prvý nástup k firme
FirstAccessToCompany
Položka typu dátum na zadanie dňa prvého nástupu do zamestnania k tomuto zamestnávateľovi. Používa sa pre štatistické šetrenia.
Dni choroby
CountedIllness

Započítané dni choroby.

Započítaná prax
CountedExperience

Započítaná prax

Roky (predch.zam.)
CountedYears
Zápočet z predchádzajúcich zamestnaní (roky). Údaj odpísaný zo zápočtového listu z predchádzajúceho zamestnania. Údaj potrebný pre tlač Zápočtového listu.
Dni (predch.zam.)
CountedDays
Zápočet z predchádzajúcich zamestnaní (dni). Údaj odpísaný zo zápočtového listu z predchádzajúceho zamestnania. Údaj potrebný pre tlač Zápočtového listu.
Obb.vzd.(Trexima)
S_FieldOfEducation

Položka na zadanie kódu odborného vzdelania pre účely štatistického šetrenia pre správne zostavenie výkazu Trexima. Ide o položku s históriou. Ide o niekoľkomiestny kód, ktorého zostavenie závisí od typu absolvovanej školy, dátumu ukončenia, oboru a i.

Hodnotu položky je možné zistiť pomocou konfigurátora dostupnom webových stránkach Treximy. Napr. k februáru 2012 viď http://www.trexima.sk/new/kov.php.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár - Mzdové údaje

Názov Popis
Zdravotná poisťovňa
InsuranceComp_ID

Číselníková položka na zadanie zdravotnej poisťovne. Zadáte kód poisťovne alebo vyberiete z číselníka zdravotných poisťovní. Na základe tejto položky sa o. i. sčítavajú medzisúčty pre platobné príkazy príp.i pre zaúčtovanie poistného - ak ho chcete rozdeliť podľa zdravotných poisťovní.

Ide o položku s históriou. Povinná položka.

Pokiaľ ide o zamestnanca, ktorý nie je poistený, môžete použiť hodnotu "Bez poistenia". Platnosť zdravotnej poisťovne je možné nastaviť i do uzavretých období.

Číslo ZP
S_HINumber

Číslo platiteľa zdravotného poistenia.

Využíva sa v reportoch, napr. viď tlač/export Výkaz záloh na poistné na verejné ZP v tlačiach v mzdových listoch. Ak je položka na zamestnancovi vyplnená, tak jej hodnota sa vytlačí namiesto "rodného čísla". Slúži na ošetrenie situácie, kedy číslo poistenca nie je zhodné s rodným číslom (zamestnanci, ktorí nie sú občanmi SR a majú od ZP pridelené ID).

Dôchodková správcovská spoločnosť
S_PensionSupervisor_ID
Viď popis formulára Starobné dôchodkové sporenie - SDS (II. pilier).
Podpísal daň. prehlásenie
TaxDeclaration

Položka typu prepínač, na zadanie, či zamestnanec podpísal prehlásenie k dani. Je podkladom pre výpočet súm daň. odpočtov/bonusov. (Ak zamestnanec nepodpísal prehlásenie k dani, daň. odpočty/bonusy sa neuplatňujú.) Ďalej ovplyvňuje spôsob zdanenia (zrážkovou alebo zálohovou daňou, resp. kombináciou oboch). Viď Zdaniteľné príjmy, nezdaniteľné sumy, daň, zľavy, bonusy - Odpočty zo základu dane a Zdaniteľné príjmy, nezdaniteľné sumy, daň, zľavy, bonusy - Základ dane, daň. Ďalej viď Uplatnenie možností zníženia daňového zaťaženia, daň. bonusy.

Prehlásenie k dani môže podpísať aj zamestnanec - poberateľ starobného dôchodku a to, aj keď nemá nárok na žiadne odpočty nezdaniteľných súm zo základu dane, aby u neho nemusela byť uplatnená minimálna sadzba zálohy na daň 20%.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Spoločník
IsPartner

Položka typu prepínač, na zadanie, či je zamestnanec spoločníkom.

Nevyužíva sa priamo pri výpočte mzdy, používa sa však pri účtovaní mzdových nákladov do účtovníctva na rozdelenie celkových súm na medzisúčty za spoločníkov a zostávajúcich zamestnancov a na nastavenie rôznych účtovných predkontácií.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Štatut.orgán, člen štat.org.
S_StatutoryMember

Položka typu prepínač, na zadanie, ak sa zamestnanec považuje za štatutárny orgán zamestnávateľa alebo za člena štatutárneho orgánu zamestnávateľa s minimálne 50% účasťou na majetku zamestnávateľa. V takom prípade zaniká zamestnancovi nárok na garančné poistenie.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Stravenky
MealTicket
Položka typu prepínač, na zadanie, či zamestnanec dostáva stravenky. Používa sa pri výpočte súm za vydané stravenky - počítajú sa len vtedy, ak je táto položka nastavená na "Áno". Viď Stravenky. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Plná cena
S_MealTicketFullPrice

Používa sa pri výpočte súm za vydané stravenky (ak sa tieto počítajú, viď predchádzajúca položka). Ide o celú hodnotu stravenky, ktorú zamestnanec dostáva. Ak má zamestnanec plnú cenu stravenky zadanú, použije sa pri výpočte sumy za stravenky. Ak nie je zadaná, použije sa plná cena daná v globálnych premenných. Viď Stravenky. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Túto položku s výhodou využijete, ak niektorí vaši zamestnanci poberajú stravenky v inej cene ako väčšina ostatných, pre ktorých budete používať hodnotu zadanú v globálnej premennej.

Znížená cena
S_MealTicketLowPrice

Používa sa pri výpočte súm za vydané stravenky (ak sa tieto počítajú, viď predchádzajúca položka). Ide o zníženú cenu stravenky, ktorú zamestnanec dostáva a ktorú si hradí sám. Ak má zamestnanec zníženú cenu stravenky zadanú, použije sa pri výpočte sumy za vydané stravenky. Ak nie je zadaná, použije sa znížená cena daná v globálnych premenných. Viď Stravenky. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Túto položku s výhodou využijete, ak niektorí vaši zamestnanci poberajú stravenky v inej cene ako väčšina ostatných, pre ktorých budete používať hodnotu zadanú v globálnej premennej.

Poč. vyživ. osôb
FedPersons
Počet vyživovaných osôb. Údaj dôležitý pre obmedzenie zrážok. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Platí výživné na maloleté dieťa
HasYoungChild

Údaj dôležitý pre obmedzenie zrážok. Ak zamestnanec platí výživné na dieťa a toto dieťa je navyše neplnoleté, nesmie sa mu z jeho mesačnej mzdy zraziť okrem iných vyššie percento životného minima ako pri výživnom na plnoletého. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Počet nezaopatrených detí pre účely SP
S_FedChildrenForSocIns

Počet nezaopatrených detí, dôležitý pre uplatnenie zníženia sadzby starobného poistenia o 0,5% za každé nezaopatrené dieťa.

Položka slúžila na stanovenie sadzby poistného na StP za zamestnanca, viď Poistné počítané na MLS (celkom za všetky PP), ale len do 31.12.2005. Podľa aktuálnej legislatívy znižovať sadzbu poistného na starobné poistenie podľa počtu nezaopatrených detí nie je možné. (Podľa zákona č. 534/2005 Z.z., ktorý novelizoval o. i. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.)

Údaj do tejto položky má preto význam zadávať len v prípade, že by ste si chceli rekonštruovať mzdy za obdobie pred 1.1.2006.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Počet vychovaných detí
S_RaisedChildren
Počet vychovaných detí, uvádza sa len u žien. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov.
Dôchodkový vek
RetirementAge

Dátumová položka. Dátum, keď zamestnanec dosiahne dôchodkový vek. Nezamieňajte s nasledujúcou položkou - tzn. dátumom, od kedy bol dôchodok zamestnancovi skutočne priznaný.

Je podkladom pre výpočet mzdy, viď napr. výpočet Základov niektorých druhov sociálneho poistenia.

Starobný dôch. od
RetirementFrom

Dátumová položka. Dátum, od ktorého je zamestnancovi priznaný starobný dôchodok. Nezamieňajte s predchádzajúcou položkou. Deň priznania dôchodku je niečo iné, ako deň vzniku nároku. Človek môže požiadať o dôchodok o niekoľko rokov neskôr, ako mu vznikne nárok.

Položka má vplyv na výpočet miezd. Je podkladom pre výpočet mzdy, viď napr. výpočet Odpočtov zo základu dane, výpočet Základov niektorých druhov sociálneho poistenia.

Pozor!!!

Táto položka sa v kombinácii s predchádzajúcou používa na rozpoznanie, či zamestnanec poberá predčasný starobný dôchodok či nepredčasný - tzn. v počítanom období sa posudzuje, odkedy je star. dôchodok (položka "Starobný dôchodok od") a či dosiahol dôchodkového veku (položka "Dôchodkový vek") nasledovne:

 • predčasný starobný dôchodok = ak zo zadania týchto položiek k posudzovanému dátumu vyplýva, že starobný dôchodok poberá, ale nedosiahol dôchodkového veku.

 • starobný dôchodok = ak zo zadania týchto položiek k posudzovanému dátumu vyplýva, že starobný dôchodok poberá a už dosiahol dôchodkového veku.

  Druh star. dôchodku (predčasný/nepredčasný) ovplyvňuje iným spôsobom výpočet soc. poistenia (hlavne pri dohodách). Preto venujte správnemu zadaniu oboch položiek pozornosť!

Cudzí starobný dôchodok
S_ForeignRetirement
Je začiarknutá, ak ide o dôchodok zo zahraničia, ktorý má charakter starobného dôchodku. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov.
Cudzí invalidný dôchodok
S_ForeignDisabilityPension
Je začiarknutá, ak ide o dôchodok zo zahraničia, ktorý má charakter plného invalidného dôchodku. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov.
Invalidný dôch. od
S_DisabilityPensionFrom
Dátum, od ktorého je zamestnancovi priznaný invalidný dôchodok. Slúži napr. na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Môžu vstupovať do výpočtov miezd pre posúdenie, či ide o invalidného dôchodcu a akého. Závisí od aktuálne platnej legislatívy, ktorá a ako sa používa na posúdenie invalidity, preto ich správnemu vyplneniu venujte pozornosť.

Napr. od 1.1.2013 platí, že sa pri posúdení účasti na ZP posudzuje invalidita, ale v prípade "dohodárov - invalidov" sa posudzuje invalidita inak ako u bežných zamestnancov (HPP): u jedných je dôležitá len informácia o poberaní dôchodku (S_DisabilityPensionFrom) a pri druhých to musí byť poberanie dôchodku zároveň so zníženou schopnosťou o viac ako 70%. Toto sa ale samozrejme môže v čase meniť.

 

Druh invalidného dôchodku
S_DisabilityPensionType

Určuje druh invalidného dôchodku (čiastočný/plný). Položka má vplyv na výpočet miezd.

Stupeň invalidity
S_Invalidity
Určuje stupeň invalidity zamestnanca. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Vdovský dôchodok
S_WidowPension

Údaj potrebný pre export/tlač Registračného listu FO.

Ide o položku s históriou.

Sirotský dôchodok
S_OrphanAnnuity

Údaj potrebný pre export/tlač Registračného listu FO.

Ide o položku s históriou.

Poberateľ dôchodkových dávok z hľadiska nezraziteľnej sumy
DockRegardedPension

Slúži na výpočet zrážok.

Neovplyvňuje algoritmus výpočtu zrážok. Ovplyvňuje percentá uplatňované pri výpočte nezabaviteľných súm v závislosti na začiarknutí tohto príznaku DockRegardedPension na danom zamestnancovi.

Ide o položku s históriou.

Zohľadnenie pokút pri vypočítaní zrážok
DockRegardedPenalty

Slúži na výpočet zrážok.

Neovplyvňuje algoritmus výpočtu zrážok. Ovplyvňuje percentá uplatňované pri výpočte nezabaviteľných súm v závislosti na začiarknutí tohto príznaku DockRegardedPenalty na danom zamestnancovi.

Ide o položku s históriou.

Služ. auto 1% ceny
DutyCar

Položka na zadanie 1% z ceny služobného vozidla (služobných vozidiel) poskytnutých bezplatne zamestnancovi pre súkromné i služobné účely. Slúži na výpočet čiastky za služ. vozidlo celkom. V každom prípade je však možné sumu za služ. vozidlo použité na súkr. účely do mzdového listu zadať aj ručne. Viď Ostatné príjmy - Služobné auto pre súkr. účely.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Renta -pôv. príjem
RentOriginalIncome

Položka na zadanie pôvodného príjmu na výpočet renty. Slúži na výpočet Renty celkom (MLS:S_RentTotal). V každom prípade je však rentu do mzdového listu možné zadať aj ručne. Viď Ostatné príjmy - Renta.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Renta - súč. príjem
RentActualIncome

Položka na zadanie súčasného príjmu na výpočet renty. Slúži na výpočet Renty celkom (MLS:S_RentTotal). V každom prípade je však rentu do mzdového listu možné zadať aj ručne. Viď Ostatné príjmy - Renta.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Kód poistenca
S_HealthInsCode
Slúži na tlač Prihlášky/odhlášky k poisteniu.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár - Mzda na účet

Názov Popis
Časť mzdy v tuzemskej mene:
Mzda na účet
ToAccount

Nastavenie, či sa doplatok mzdy má prevádzať na účet alebo nie.

Táto položka ovplyvňuje, či spočítaný doplatok mzdy (MLS:S_WageRest), po odrátaní prípadných súm vyplatených zamestnancovi na účet alebo v hotovosti v cudzej mene, bude vyplatený prevodom na účet alebo v hotovosti, tzn. či bude použitý na výpočet položky Na účet(MLS:S_WageToAccount) alebo výpočet položky Vyplatené v hotovosti(MLS:S_WageCash). Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok mzdy.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gold sa údaje, ktoré sa týkajú posielania sumy na účet, zadávali v pracovných pomeroch.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Názov banky
S_BankName

Názov banky, kam sa zamestnancovi posiela doplatok mzdy. Údaj potrebný pre export/tlač Registračného listu FO. Povinná položka pre zamestnancov, ktorí majú mzdu na účet - aby export RLFO prebehol správne.

Ak sa exportuje číslo účtu, na ktoré sa posiela zamestnancovi mzda, tak sa kontroluje i to, či sa exportuje aj názov banky.

Ide o položku s históriou.

Číslo účtu
BankAccount
Číslo účtu na posielanie doplatku mzdy. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd pre prevod mzdy na účet, ak má zamestnanec nastavený prevod mzdy na účet v položke Mzda na účet (ToAccount). Ide o položku s históriou.
Var. symbol
VarSymbol
Variabilný symbol platby. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd podobne ako položka Číslo účtu. Ide o položku s históriou.
Konšt. symbol
ConstSymbol_ID

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd podobne ako položka Číslo účtu. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly. Ide o položku s históriou.

Špec.symbol
SpecSymbol
Špecifický symbol k cieľovému účtu. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd podobne ako položka Číslo účtu. Ide o položku s históriou.
SWIFT kód
SwiftCode
Swift kód pre časť mzdy v tuzemskej mene. Spoločne s krajinou bank. účtu je potrebné pre generovanie platby SEPA.
Krajina účtu
TargetBankCountry_ID
Krajina bankového účtu pre časť mzdy v tuzemskej mene. Spoločne so SWIFT kódom je potrebné pre generovanie platby SEPA.
Časť mzdy v zahraničnej mene:
Mena
Currency_ID
Zahraničná mena, v ktorej má byť vyplácaná časť mzdy. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd pre prevod miezd v zahraničnej mene na účet, ak má zamestnanec nastavený prevod mzdy v zahraničnej mene na účet v položke cudzia mena Na účet (CurrToAccount). Ide o položku s históriou.
Suma (v EUR)
CurrAmount

Táto položka ovplyvňuje výpočet sumy doplatku mzdy určenej na prevod do cudzej meny (MLS:WageRestOtherCurr). Ak je nenulová, tak sa podľa nej vyčísli suma doplatku v lokálnej mene určená na prevod do cudzej meny, ktorá sa následne použije v rámci štandardnej akcie na vyčíslenie doplatku mzdy, ktorý má byť zamestnancovi vyplatený v mene zadanej v predchádzajúcej položke (Currency_ID).

Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok mzdy.

Ide buď o sumu (v lokálnej mene) alebo percento z doplatku, ktoré má byť vyplatené v cudzej mene zadanej v predchádzajúcej položke (Currency_ID). Používa sa v rámci štandardnej akcie na výpočet sumy doplatku mzdy vyplatenej v cudzej mene.

V zmluve so zamestnancom máme stanovené, že časť mzdy vo výške 400 EUR sa mu bude vyplácať v USD na jeho účet 1234567890/300, s VS=111. Zadanie potom bude nasledujúce

 • Měna(Currency_ID)= USD
 • Částka (v CZK)(CurrAmount)=10000
 • Je dáno procentem(CurrIsPercent)=nezatrženo
 • Na účet(CurrToAccount)=zatrženo
 • Číslo účtu(CurrBankAccount)=1234567890/300
 • Variabilní symbol(CurrVarSymbol)=111

Pak, bude-li mít zaměstnanec doplatek za daný měsíc např. 15000CZK, pak 5000 dostane v CZK a 10000 mu bude převedeno na USD podle kurzu zadaného na souhrnném mzdovém listu pro dané období.

Ak by sme zadali napr.:

 • Částka (v CZK)(CurrAmount)=50
 • Je dáno procentem(CurrIsPercent)=zatrženo,

pak by zaměstnanec polovinu doplatku (50%) dostal vyplaceno v cizí měně, tj. z 15000 CZK, by dostal 7500 v CZK a 7500 by mu bylo převedeno na USD.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Je dané percentom
CurrIsPercent

Určuje, či je údaj v predchádzajúcej položke Suma (v SKK)(CurrAmount) absolútna suma alebo percento (myslí sa percento z doplatku mzdy v Sk na výpočet sumy z doplatku, ktorá sa má previesť do cudzej meny. Viď príklad v prípade položky Suma (v EUR)(CurrAmount).

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Na účet
CurrToAccount

Nastavenie, či sa má z doplatku mzdy časť vyplácaná v cudzej mene prevádzať na účet alebo nie.

Táto položka je zodpovedná za vyplatenie vypočítanej sumy doplatku v cudzej mene (MLS:S_WageRest) na účet alebo v hotovosti v cudzej mene na sumu posielanú na účet zamestnanca (MLS:S_WageToAccount) a platbu vyplatenú v hotovosti (MLS:S_WageCash). Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Doplatok.

Táto položka ovplyvňuje, či vypočítaný doplatok mzdy vyplácaný v cudzej mene (MLS:CurrAmount) bude vyplatený prevodom na účet alebo v hotovosti, tzn. či sa použije na výpočet položky V cudzej mene na účet(MLS:S_CurrWageToAccount) alebo na výpočet položky V cudzej mene v hotovosti(MLS:S_CurrWageCash). Viď Položky mzdového listu - Doplatok mzdy.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Číslo účtu
CurrBankAccount
Číslo účtu na posielanie doplatku mzdy. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd pre prevod mzdy na účet, ak má zamestnanec nastavený prevod mzdy na účet v položke Mzda na účet (ToAccount). Ide o položku s históriou.
Variabilný symbol
CurrVarSymbol
Variabilný symbol platby. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Ide o položku s históriou.
Konštantný symbol
CurrConstSymbol_ID

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly. Ide o položku s históriou.

Špec.symbol
CurrSpecSymbol
Špecifický symbol k cieľovému účtu. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Ide o položku s históriou.
Názov banky
CurrBankName
Názov banky. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Ide o položku s históriou.
SWIFT kód
CurrSwiftCode
Swift kód pre časť mzdy v zahraničnej mene.
Poplatky
CurrForeignIssue
Spôsob úhrady dodatočných poplatkov.
Vykonanie
CurrUrgent
Spôsob vykonania platby (urgentnosť).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár - DDS a životné poistenie

Názov Popis
Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
Počítať DDS
S_CalcRetFund
Nastavenie, či sa zamestnancovi má počítať doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). Položka má vplyv na výpočet miezd. Ovplyvňuje výpočet základu DDS, viď Základy SP počítané na MLC.
Inštitúcia spravujúca DDS
S_RetFundSavingCompany_ID
Číselníková položka na zadanie správcu doplnkového dôchodkového sporenia, tzn. poisťovne resp. sporiteľne DDS, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové sporenie a v ktorej prospech sa sporenie bude odvádzať. Zadáte kód spoločnosti alebo vyberiete z číselníka DDS. Na základe tejto položky sa o. i. sčítajú medzisúčty pre platobné príkazy prípadne aj pre zaúčtovanie sporenia - ak ho chcete rozdeliť podľa správcov DDS. Ide o položku s históriou.
Číslo účtu
S_RF_Account

Číslo účtu na posielanie sumy DDS. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej DDS z číselníka DDS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod DDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Nakoľko tu ide o definovateľnú položku a definovateľný formulár, nemôže byť kontrola daná priamo v programe, ale realizuje sa pridaním prvku typu Výraz na definovateľný formulár.

Variabilný symbol
S_RF_VarSymbol

Variabilný symbol platby. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej DDS z číselníka DDS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod DDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Konštantný symbol
S_RF_ConstSymbol_ID

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej DDS z číselníka DDS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod DDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Špec.symbol
S_RF_SpecSymbol

Špecifický symbol k cieľovému účtu. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej DDS z číselníka DDS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod DDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Individuálna sadzba DDS zamestnávateľ
S_RF_IndPercentCompany
Ovplyvňuje výpočet DDS. Použije sa, ak nie je zadaná individuálna sadzba, viď nasledujúce položky. Pokiaľ nie je ani individuálna sadzba zadaná, použije sa sadzba z globálnej premennej S_DDSZtel. Viď výpočet DDS. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Individuálna suma DDS zamestnanec
S_RF_IndPercentEmployee
Ovplyvňuje výpočet DDS. Obdobne ako predchádzajúca položka. Viď výpočet DDS. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Individuálna sadzba DDS zamestnávateľ
S_RF_IndAmountCompany
Ovplyvňuje výpočet DDS. Ak nie je zadaná, použije sa sadzba z predchádzajúcej položky alebo z globálnej premennej S_DDSZtel. Viď výpočet DDS. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Individuálna sadzba DDS zamestnanec
S_RF_IndAmountEmployee
Ovplyvňuje výpočet DDS. Obdobne ako predchádzajúca položka. Viď výpočet DDS. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Životné poistenie
Suma
S_LI_Amount

Poistná suma, ktorú zamestnávateľ platí zamestnancovi na životné poistenie. Suma sa pri výpočte mzdy prenesie do príslušnej položky mzdového listu - sumy na živ.pois. zamestnanca za daný mesiac (MLS:S_LifeInsAmount), viď Poistenie - Životné poistenie.

Vstupuje tiež do výpočtu základu SP a ZP, viď Poistenie - Základ ZP a Základ SP počítaný na MLC.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

- z toho neoslobodené
S_LI_TaxablPart

Časť poistnej sumy, ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca na životné poistenie, ktoré nie je oslobodené od dane a poistenia. Pokiaľ zmluva na životné poistenie nezodpovedá novým sprísneným podmienkam platným od roku 2015 (možnosť skoršej výplaty poistenia pred dosiahnutím 60 rokov a ďalšie), nie je príspevok na životné poistenie alebo jeho časť od dane oslobodený. Suma sa pri výpočte mzdy prenesie do príslušnej položky mzdového listu - sumy daňového základu zamestnanca za daný mesiac (MLS:S_LifeInsTaxBase), viď Poistenie - Životné poistenie.

Vstupuje tiež do výpočtu základu ZP, viď Poistenie - Základ ZP a Základ SP počítaný na MLC.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Číslo účtu
S_LI_Account
Číslo účtu na posielanie sumy poistenia. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Ide o položku s históriou.
Variabilný symbol
S_LI_VarSymbol
Variabilný symbol platby. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Ide o položku s históriou.
Konštantný symbol
S_LI_ConstSymbol_ID
Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly. Ide o položku s históriou.
Špec.symbol
S_LI_SpecSymbol
Špecifický symbol k cieľovému účtu. Použije sa pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Ide o položku s históriou.
Príjemca plnenia zamestnávateľ
S_LI_Company

Položka typu prepínač, na zadanie, či osobou určenou na vyplatenie poistného plnenia je zamestnávateľ. Tento príznak je dôležitý pre výpočet základu dane zo zaplateného poistného. V prípade, že je príznak nastavený, celé poistné sa pripočíta do základu dane zamestnanca, inak len suma celoročne prevyšujúca limit oslobodený od dane. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár - Nositeľ cudzozemského poistenia

Údaje pre SSZ v agende pracovných pomerov.

Názov Popis
Číslo nositeľa cudz. poistenia
S_StrangeSocInsNr
Vypĺňa sa len v prípade, že zamestnanec bol účastný nemocenského (príp. dôchodkového alebo úrazového) poistenia v cudzine a organizácia je jeho prvým zamestnávateľom po ukončení tejto účasti. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov. Ide o položku s históriou.
Názov nositeľa cudz. poistenia
S_StrangeSocInsKeeper
Názov príslušnej cudzozemskej poisťovne (v neskrátenej podobe), v ktorej bol zamestnanec účastný poistenia v cudzine. V prípade, že zamestnanec nepozná názov a adresu tejto cudzozemskej poisťovne, uvedie sa aspoň štát, v ktorom bol účastný poistenia, príp. názov a adresa bývalého zamestnávateľa. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov. Ide o položku s históriou.
Adresa nositeľa cudz. poistenia

Adresa nositeľa cudz. poistenia. Ide o položky s históriou.

 • Ulica (S_StrangeSocInsAddress)
 • Obec (S_StrangeSocInsCity)
 • č.p. (S_StrangeSocInsHouseNr)
 • Postcode (S_StrangeSocInsPostCode)
 • Krajina (S_StrangeSocInsCountry)

Ďalej viď Vypĺňanie adresy pri neexistencii ulice, nevyplnení PSČ v niektorých výstupoch.

Identifikačné číslo cudz. platiteľa dane
S_TaxIdentNumber
Číslo poistenca pridelené cudzozemským nositeľom poistenia. Slúži na zostavovanie reportov pre evidenciu v registri poistencov. Ide o položku s históriou.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár - Starobné dôchodkové sporenie - SDS (II. pilier)

Tu je možné zadať, ako bude zamestnanec platiť SDS. Ide o jednu zo zmien zavedených v rámci Zmien v SP od 1. 1. 2013.

Počítať SDS
S_CalcOAPensSaving
Nastavenie, či sa zamestnancovi má počítať dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie (SDS). Ovplyvňuje výpočet dobrovoľného príspevku SDS a následne aj výpočet dane. Viď výpočet SDS. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Dôchodková správcovská spoločnosť
S_PensionSupervisor_ID
Číselníková položka na zadanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Zadáte kód spoločnosti alebo vyberiete z číselníka DSS, ktorá spravuje starobné dôchodkové sporenie a v ktorých prospech bude dobrovoľný príspevok zasielaný. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.
Číslo účtu SDS
S_OAPS_Account

Číslo účtu na zasielanie sumy SDS. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej SDS z číselníka DSS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod SDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DSS.

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Nakoľko tu ide o definovateľnú položku a definovateľný formulár, nemôže byť kontrola daná priamo v programe, ale realizuje sa pridaním prvku typu Výraz na definovateľný formulár.

Variabilný symbol SDS
S_OAPS_VarSymbol

Variabilný symbol platby. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej SDS z číselníka DSS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod SDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Konštantný symbol
S_OAPS_ConstSymbol_ID

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej SDS z číselníka DSS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod SDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Špec.symbol
S_OAPS_SpecSymbol

Špecifický symbol k cieľovému účtu. Ide o položku s históriou. Nepreberá sa nijako z údajov vybranej inštitúcie spravujúcej SDS z číselníka DSS, ide o samostatnú tu zadávanú položku. Môže sa použiť v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod SDS pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií. Užívateľ si však definície platieb môže upraviť a tento údaj môže čerpať priamo z číselníka DDS.

Percento SDS zamestnanec
S_OAPensSavingPercentEmpl

Percento, ktoré zamestnanec platí na Starobné dôchodkové sporenie (SDS) naviac zo svojho príjmu na účet, na ktorý sa bude príspevok do SDS posielať, viď vyššie. Pri výpočte mzdového listu sa spočíta príspevok SDS a o povolené percento príspevku SDS sa zníži základ dane. Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Ako príspevok funguje, viď podrobne výpočet SDS.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Niektoré ďalšie položky

Názov Popis
Odkaz na vzor
EmployPattern_ID

Táto položka je k dispozícii v údajoch zamestnanca, ale nie je defaultne obsiahnutá v žiadnom z dodávaných formulárov, pretože sa nepredpokladá jej časté využívanie. Slúži na stanovenie druhu prac. pomeru, ktorý sa má prednostne použiť na predvyplnenie výpočtových schém pri generovaní mzdových listov súhrnných, viď predvyplnenie a použitie výpočtových schém k ML, resp. pri tvorbe RZÚ, viď predvyplnenie a použitie výp.schém k RZÚ. Nie je ju ale vôbec potrebné používať.

Ak chcete položku použiť, nadefinujte si pre ňu vstupný formulár. Položka je definovaná ako číselníková. Potom len zadáte kód druhu prac. pomeru, ktorý sa prednostne použije ako vzor pre predvyplnenie výpočtových schém pri generovaní MLS.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Subzáložka Rodinní príslušníci, daň. odpočty a zľavy

Subzáložka slúži na zadanie údajov o rodinných príslušníkoch a nárokov na daňové odpočty pre aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam.

Skladá sa z dvoch editovateľných zoznamov:

Zo zadaných nárokov je možné pre dané mzdové obdobie (pre mesačnú zálohu) alebo celý kalendárny rok (pre ročné zúčtovanie) pre daného zamestnanca zistiť napr.:

 • Daňové bonusy na deti
 • Nezdaniteľné minimum
 • Odpočet na manželku/ manžela resp. ZŤP-P
 • Ostatné odpočty

Ďalej viď Uplatnenie možností zníženia daňového zaťaženia, daň. bonusy.

Zmena v zozname daň. odpočtov a daň. bonusov má vplyv na výpočet miezd.

Na výpočet slúži príslušná mzdová funkcia, pričom to, ktorý údaj sa bude konkrétne počítať, je dané parametrami, s ktorými bude daná mzdová funkcia vyvolaná. Viď popis mzdových funkcií dostupných v programe, funkcia WageSumCountOff.

Položky odpočítateľné zo základu dane, daň. zľavy

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných daň. odpočtov a zliav, na ktorý má daný zamestnanec nárok.

Názov Popis

Druh daň. odpočtu/ zľavy

Druh daň. odpočtu/bonusu. Kód druhu daň. odpočtu/bonusu zadáte buď ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Druhov daň. odpočtov a bonusov.

V takto odtiaľto vyvolanom číselníku sa ponúkajú len tie druhy, ktoré sú typu (samozrejme len vtedy, ak sú takéto záznamy v číselníku nadefinované):

 • Na poplatníka - odpočítateľné minimum
 • Na študenta
 • Na invaliditu
 • Na ZŤP-P
 • Ostatné

Odpočty na rodinných príslušníkov, viď Rodinní príslušníci.

Výška odpočtov úrokov (patrí do ostatných odpočtov) nie je systémom porovnávaná so zákonom danou maximálnou hodnotou, ktorú môže poplatník uplatniť. Je len na užívateľovi, aby zadal hodnoty odpočtov úrokov v súlade s platnou legislatívou, tzn. napr., aby osledoval pomernú časť maximálnej uplatniteľnej čiastky úrokov, ak boli úroky platené len časť roku.

Ak je záznam platný v už uzavretých mzdových obdobiach, nie je k dispozícii na editovanie.

Popis

Popis daň. odpočtu/bonusu. Pre urýchlenie sa predvypĺňa názvom z definície druhov daň. odpočtov a bonusov.

Suma

Suma daň. odpočtu/bonusu. O akú sumu ide (mesačnú/ročnú) a či je ju možné editovať, závisí od zvoleného druhu daň. odpočtu/bonusu a jeho definície, viď položka spôsob odpočtu/ zľavy. Ak je v spôsobe odpočtu/ zľavy nastavené:

 • Len Pevnou mesačnou sumou - položka Suma nie je editovateľná a zobrazuje sa v nej aktuálna ročná suma z globálnej premennej z položky Ročná suma odpočtu/bonusu z definície druhu daň. odpočtov a bonusov. Do mzdového listu za daný mesiac sa nepremietne. Premietne sa len do Ročného zúčtovania.
 • Len Pevnou mesačnou sumou - položka Suma nie je editovateľná a zobrazuje sa v nej aktuálna mesačná suma z globálnej premennej z položky Mesačná suma odpočtu/bonusu z definície druhu daň. odpočtov a bonusov. Do mzdového listu za daný mesiac sa premietne vo výške tejto mesačnej sumy.
 • Súčasne Pevnou ročnou a Pevnou mesačnou sumou
  • Ak nie je začiarknuté Mesačná suma je 1/12 ročná - položka Suma nie je editovateľná a zobrazuje sa v nej ročná suma odpočtu/bonusu z globálnej premennej z položky Ročná suma odpočtu/bonusu z definícíe druhu daň. odpočtov a bonusov. Do mzdového listu za daný mesiac sa premietne vo výške mesačnej sumy z globálnej premennej z položky Mesačná suma odpočtu/bonusu z definície druhu daň. odpočtov a bonusov. Do ročného zúčtovania sa premietne suma ročná.
  • Ak je začiarknuté Mesačná suma je 1/12 ročná - Podobne ako v predchádzajúcej voľbe, akurát mesačne sa v ML odpočíta príslušná mesačná suma vypočítaná ako 1/12 ročnej sumy obsiahnutej z globálnej premennej z položky Ročná suma odpočtu/bonusu z definície druhu daň. odpočtov a bonusov. Do ročného zúčtovania sa premietne suma ročná.
 • Len Zadanou ročnou sumou - tak položka Suma je editovateľná a je ju potrebné zadať. Ide o ročnú sumu. Do mzdového listu za daný mesiac sa nepremietne. Premietne sa len do Ročného zúčtovania.
 • Len Zadanou mesačnou sumou - tak položka Suma je editovateľná a je ju potrebné zadať. Ide o mesačnú sumu. Do mzdového listu za daný mesiac sa premietne vo výške zadanej mesačnej sumy.
 • Súčasne Zadanou ročnou a Zadanou mesačnou sumou - tak položka Suma je editovateľná a je ju potrebné zadať. Prepínač "mesačná" má v tomto prípade prednosť tzn. pôjde o mesačnú sumu a do mzdového listu za daný mesiac sa premietne zadaná suma.

  Daň. odpočet/bonus sa samozrejme uplatní len vtedy, ak má zamestnanec na príslušný daň. odpočet/bonus nárok, tzn. má ho priradený, je v danom mzdovom období platný a zamestnanec má začiarknutú položku Podpísal daň. prehlásenie (PL:TaxDeclaration).

Ako konkrétne sa daň. odpočet/bonus premietne do ročného zúčtovania, viď popis položky Suma v zozname odpočtov na RZÚ.

Pre účely ročného zúčtovania daní je možné výšku daňového odpočtu/bonusu skorigovať pomocou položky Oprava v subzáložke Riadky-detail agendy Ročné zúčtovanie.

Platí od Mzdové obdobie, od ktorého má zamestnanec nárok na daný daň. odpočet/bonus. Kód mzdového obdobia buď zadáte ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Mzdových období. Povinná položka.

Tu z údaja zadať spätne aj už uzavretých mzdových období, príp. je možné opraviť či vymazať položku platnú v už uzavretých mzdových obdobiach. Program na takú skutočnosť upozorní, ale povolí ju uskutočniť.

Využijete napr. v prípade, že zamestnanec v priebehu doby nastúpil okrem VPP na HPP a nesprávne ste nastavili nároky a pri ročnom zúčtovaní máte napr. zľavu na poplatníka 2x a potrebujete nároky spätne upraviť.

Platí do Mzdové obdobie, do ktorého má zamestnanec nárok na daný daň. odpočet/bonus. Kód mzdového obdobia buď zadáte ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Mzdových období.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Riadok nie je možné vymazať, ak položky Platí od a Platí do zasahujú do už uzavretých mzdových období.

Rodinní príslušníci

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných rodinných príslušníkov a nárokov na daň. odpočty/bonusy na nich.

Názov Popis
Vzťah Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete zodpovedajúci príbuzenský vzťah zadávaného rodinného príslušníka a zamestnanca. Ak je záznam platný v už uzavretých mzdových obdobiach, nie je k dispozícii na editovanie.
Priezvisko, meno Priezvisko a krstné meno rodinného príslušníka.
Rodné číslo Rodné číslo rodinného príslušníka.
Daň. odpočet/bonus

Druh daň. odpočtov a zliav na daného rodinného príslušníka. Kód druhu daň. odpočtu/bonusu zadáte buď ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka. V takto odtiaľto vyvolanom číselníku sa ponúkajú iba druhy daň. odpočtov/bonusov na rodinných príslušníkov, tzn. typu:

 • Na dieťa
 • Na manželku/manžela
 • Na dieťa v domácnosti ZŤP-P
 • Na manželku/manžela v domácnosti ZŤP-P

  Daň. odpočty/bonusy sa ponúkajú zafiltrované s ohľadom na vzťah k danému rodinnému príslušníkovi zvolený v predchádzajúcej položke Vzťah. Tzn. napr. k manželke sa ponúkajú len tie na manželku a pod. Pokiaľ zo zvoleného rodinného vzťahu nie je možné jednoznačne určiť príslušný odpočet, ponúkajú sa všetky nadefinované na rodinných príslušníkov, tzn. nie sú nijako filtrované. Či sa v takomto prípade použijú (tzn. či je napr. možné. odčítať niečo na vnukov, rodičov, prarodičov a pod., závisí od podmienok vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy a ich zadanie je čisto na zodpovednosti užívateľa.

Ak je záznam platný v už uzavretých mzdových obdobiach, nie je k dispozícii na editovanie.

Platí od Mzdové obdobie, od ktorého má zamestnanec nárok na daň. odpočet/bonus na daného rodinného príslušníka. Kód mzdového obdobia zadáte buď ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Mzdových období. Povinná položka. Ak je položka platná v už uzavretých mzdových obdobiach, nie je k dispozícii na editáciu a nie je ju možné ani vymazať.
Platí do Mzdové obdobie, do ktorého má zamestnanec nárok na daň. odpočet/bonus na daného rodinného príslušníka. Kód mzdového obdobia zadáte buď ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Mzdových období. Ak je položka platná do dátumu, ktorý je o jeden deň menší ako dátum, od ktorého je možné vykonávať zmeny (viď dátum Zmeny platia od), tak nie je k dispozícii na editáciu a nie je ju možné ani vymazať.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Riadok nie je možné vymazať, ak položky Platí od a Platí do zasahujú do už uzavretých mzdových období.

Subzáložka Zverené pomôcky

Subzáložka slúži na zadanie pomôcok zverených aktuálnemu zamestnancovi zo záložky Zoznam. Obsahuje:

Zoznam riadkov zverených pomôcok

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných zverených pomôcok:

Názov Popis
Popis Popis danej zverenej pomôcky.
Požičané dňa Dátum vypožičania. Povinná položka.
Vrátené dňa Dátum vrátenia.
Cena Cena danej zverenej pomôcky.

Lišta navigátora zverených pomôcok

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Panel definovateľných formulárov zverených pomôcok

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov prevádzky. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty prevádzkarní a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o zamestnancovi i fotografiu - pripojený obrázok je potom napr. možné tlačiť v tlačových zostavách a pod. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.