Zamestnanci - záložka Zoznam

Seznam všech dosud zadaných zaměstnanců. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Keďže prac. pomery sú vystavené na stredisko, čo je jeden z chránených objektov, sú v záložke Zoznam zobrazené len prac. pomery na strediská, ku ktorým je povolené prístupové právo Zobraziť.

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, je nad záložkami tejto agendy k dispozícii panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Stredisko

Zobrazuje informáciu o strediskách, na ktorých má zamestnanec založený prac. pomer. V prípade, že má zamestnanec niekoľko súbežných prac. pomerov, tak ukazuje zoznam kódov príslušných stredísk.

Zobrazujú sa len strediská platných prac. pomerov v zobrazovanom mzdovom období. Tzn. ak v zobrazovanom mzdovom období zamestnanec žiadny prac. pomer nemá alebo už bol ukončený pred zobrazovaným mzd. obdobím, tak sa kód jeho strediska nezobrazuje. Objasníme na príklade:

Zamestnanec má hlavný prac. pomer HPP uzavretý od 1.1.2003 na stredisko 100, vedľajší prac. pomer VPP uzavretý od 1.4.2003 na stredisko 300. Oba pomery boli ukončené k 20.8.2003. Ak je v agende Zamestnanci aktuálne zobrazovaným mzd. obdobím marec 2003, je v položke Stredisko uvedené "100", ak je zobrazovaným mzd. obdobím apríl 2003, je tam uvedené"100,300" a ak je zobrazovaným mzd. obdobím september 2003, je položka Stredisko prázdna.

Napriek tomu, že ide iba o informatívne zobrazenie stredísk z agendy prac. pomerov, zamestnancov je v tejto agende podľa strediska možné filtrovať.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa priezviska a mena
 • podľa osobného čísla - v tomto prípade sa triedi podľa osobného čísla znakovo
 • podľa osobného čísla - numericky

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Funkcia na pridanie nového prac. pomeru nie je k dispozícii, pokiaľ žiadne mzdové obdobie nie je inicializované. Tzn. začínate prácu v module miezd a personalistiky a zrejme ste si ešte nezaviedli mzdové obdobia alebo ste zatiaľ neinicializovali prvé z nich.

Mzdové obdobia zadáte buď priamo v agende mzdových období alebo prostredníctvom sprievodcu nastavením miezd. Inicializáciu mzdového obdobia potom vykonáte prostredníctvom agendy Mzdová uzávierka.

Ako bolo uvedené v úvodnej kap., každý zamestnanec je súčasne evidovaný aj ako osoba v adresári osôb. Jednotlivé možnosti zadania sa líšia iba v tom, či sa pre daný záznam zamestnanca bude generovať nový záznam osoby alebo či sa naopak zviaže s nejakým už existujúcim.

Ide o jednu z možností, ako pridať nového zamestnanca. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností zadania nového zamestnanca:


Ako bolo spomenuté v úvodnej kapitole, nového zamestnanca je možné zadať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravy môžu byť čiastočne obmedzené. Opravovať údaje zamestnanca nie je možné spätne do už neprístupných mzdových období. Viď tiež Možnosti spätných opráv príp. mazania v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Tu získate reporty vzťahujúce sa priamo k údajom zamestnanca (ako napr. Zoznamy zamestnancov, Adresné štítky, Zoznam zverených pomôcok, Výpožičný list a pod.).

Reporty vzťahujúce sa tiež k údajom prac. pomeru daného zamestnanca (ako napr. Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list), Osobná karta pracovníka a pod.) získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Prac. pomerov. Reporty vzťahujúce sa k údajom mzdových listov získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Mzdových listov alebo v agende Mzdové reporty. Niektoré reporty sú k dispozícii len v agende Mzdové reporty.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:
Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Vymazanie už použitého záznamu zamestnanca znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek).

Vymazanie zamestnanca formou skrytia spôsobí tiež skrytie príslušnej osoby v adresári osôb. Vymazanie zamestnanca bez možnosti obnovy (tzn. nie iba skrytie) nespôsobí mazanie príslušnej osoby, akurát v jej údajoch vymaže osobné číslo, aby mohlo byť použité pre iného zamestnanca zadaného tu v agende Zamestnanci.

Skopírovať F9 Pri kopírovaní sa samozrejme preberajú len tie položky, ktoré má zmysel kopírovať. Pri kópii zamestnanca sa osobné číslo zamestnanca nekopíruje zo zdrojového záznamu, pričom ak je nastavené automatické predvypĺňanie, tak sa predvypĺňa inventárnym číslom, ktoré je ďalšie v poradí podľa definovanej štruktúry osobného čísla.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Podporuje skrývanie. Vplyv skrývania zamestnancov na osoby v adresári osôb, viď vyššie popis funkcie Vymazať.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Tu upozorníme na nasledujúce možnosti filtrovania:

Podľa evidenčného statusu:

 • "V/mimo personálnej evidencie" - Vyfiltruje záznamy len za zamestnancov, ktorí sú resp. nie sú v personálnej evidencii. V personálnej evidencii je zamestnanec, ktorý má v zobrazenom období aspoň jeden platný prac. pomer, tzn. zamestnanci, ktorí už ukončili v predchádzajúcich obdobiach všetky svoje prac. pomery, v personálnej evidencii nie sú
 • "V/mimo evidenčného stavu" - Vyfiltruje záznamy len podľa zamestnancov, ktorí sú resp. nie sú v evidenčnom stave. V evidenčnom stave je zamestnanec, ktorý má v zobrazenom období nejaký platný prac. pomer, má pri ňom začiarknutý príznak "V evidenčnom stave" a nemá neprítomnosť, ktorá vyníma prac. pomer zamestnanca z evidencie, tzn. ktorá má začiarknutú položku Mimo evidenčného stavu.
 • "Poberá/nepoberá mzdu" - Vyfiltruje záznamy len podľa zamestnancov, ktorí poberajú resp. nepoberajú mzdu. Že zamestnanec poberá mzdu, znamená, že má v zobrazenom období nejaký platný prac. pomer, má pri ňom začiarknutý príznak "Počítať mzdu" a nemá neprítomnosť, ktorá vyníma prac. pomer zamestnanca z počítania miezd, tzn. má začiarknutú položku Nepočítať mzdu.

Podľa strediska a zdrav. poisťovne:

 • "Stredisko" - Vyfiltruje len tých zamestnancov, ktorí majú uzavretý aspoň jeden prac. pomer na niektorom zo zadaných stredísk (nezohľadňuje sa platnosť prac. pomeru v zobrazovanom období). Filtrovanie za stredisko v tejto agende nepodporuje možnosť zahrnúť aj "Podriadených". Viď tiež popis zobrazovanej položky Stredisko vyššie.
 • "Zdravotná poisťovňa" - Vyfiltruje zamestnancov, ktorí majú v zobrazovanom období zadané zdrav. poisťovne.

Podľa ďalších údajov prac. pomeru:

 • "Druh PP, Kód PP, Názov PP, Dátum nástupu, Skutočný nástup, Dátum výstupu" a. i. - vyfiltruje len zamestnancov, ktorí majú prac. pomer, ktorý spĺňa zadané kritériá a ktorý je platným prac. pomerom v zobrazovanom období.
 • "Platnosť prac. pomeru" - vyfiltruje len zamestnancov, ktorí majú prac. pomer platný v zadanom časovom intervale (nezohľadňuje sa platnosť prac. pomeru v zobrazovanom období).

  Zamestnancov je možné zafiltrovať napr. za tých, ktorým skončil pracovný pomer.

Všeobecne nie je podporované filtrovanie podľa položiek s históriou.

Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Nastavenie akcií po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Výpočet ELDP Ctrl +E -

Funkcia vygeneruje nové doklady evidenčných listov dôchodkového poistenia v agende Doklady ELDP.

Po vyvolaní funkcie zadáte v dialógovom okne rok, pre ktorý chcete doklad ELDP spočítať. Pre označených zamestnancov sa nájdu všetky pracovné pomery platné v zadanom kalendárnom roku a spočítajú sa doklady ELDP, pokiaľ už pre daný pracovný pomer neboli vytvorené skôr. Vypočítané doklady ELDP sú k dispozícii v agende Doklady ELDP.

Ide o jednu z možností vyvolania výpočtu ELDP pre daného zamestnanca z jeho ML. Ako sa výpočet vykoná, viď výpočet ELDP.

Výpočet RZÚ Ctrl +R -

Funkcia na výpočet podkladu pre RZÚ zamestnanca. Pracuje na rovnakom princípe ako funkcia Prepočítať z ML priamo v agende ročného zúčtovania, len s tým rozdielom, že funkcia vyvolaná tu najskôr vytvorí doklad RZÚ (ak tento ešte neexistuje) resp. vytvorí v ňom riadok typu Súčty z ML (ak tento ešte neexistuje) a doplní naň vypočítané údaje. Pokiaľ doklad RZÚ resp. riadok typu Súčty už existuje, prepočíta ho. Aké mzdové listy spracováva, viď popis funkcie Prepočítať z ML.

Ide o jednu z možností vyvolania výpočtu RZÚ pre daného zamestnanca z jeho ML a údajov o odpočtoch. Ako sa výpočet vykoná, viď výpočet RZÚ.

Po vyvolaní funkcie zadáte v dialógovom okne rok, pre ktorý chcete zúčtovanie vykonať, a ďalej vybrané hlavičkové údaje, ktoré sa použijú, pokiaľ bude doklad RZÚ pre daného zamestnanca a rok ešte neexistuje. Vykonané ročné zúčtovanie je k dispozícii v záložke Ročné zúčtovanie zamestnanca, resp. v agende Ročné zúčtovanie.

Sprievodca Ctrl +F2 -

Funkcia vyvolá Sprievodcu zadaním nového zamestnanca. Ide o jednu z možností, ako zadať nového zamestnanca, resp. jeho prac. pomer, nároky na dovolenku, priemery a def. zrážok.

Sprievodca vás prevedie zadaním nového záznamu o zamestnancovi a vyplnením najdôležitejších položiek o ňom. Nového zamestnanca môžete vďaka tomu zadať aj bez toho, že by ste sa museli detailne orientovať priamo v danej agende. V rámci sprievodcu sa nezadávajú len údaje o zamestnancovi samotnom, ale je možné zadať aj jeho prac. pomer, nároky na dovolenku, priemery a opakované zrážky.

Výpočet RZZP Ctrl +W -

Funkcia na výpočet podkladu pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnanca.

Pracuje na rovnakom princípe ako funkcia Vypočítať priamo v agende Ročné zúčtovanie ZP, len s tým rozdielom, že funkcia vyvolaná tu najskôr vytvorí doklad RZZP (ak tento ešte neexistuje) resp. vytvorí v ňom riadok typu Napočítaný (ak tento ešte neexistuje) a doplní naň vypočítané údaje z mzdových listov. Pokiaľ doklad RZZP resp. riadok typu Napočítaný už existuje, prepočíta ho. Aké mzdové listy spracováva, viď popis funkcie Vypočítať.

Ide o jednu z možností vyvolania výpočtu RZZP pre daného zamestnanca z jeho ML. Ako sa výpočet vykoná, viď výpočet RZZP.

Po vyvolaní funkcie zadáte v dialógovom okne rok, pre ktorý chcete zúčtovanie zdravotného poistenia vykonať. Vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je k dispozícii v agende Ročné zúčtovanie ZP.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.