Definovateľné B2B importy - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii B2B importu zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každému záznamu možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov triedy

Trieda Business objektu (BO), pre ktorý je import resp. importný B2B driver určený. Triedu vyberiete zo skrytého zoznamu.

Pre každú triedu je možné nadefinovať viacero definícií B2B importov (napr. natívny dodávaný výrobcom a skriptovací).

Ako však bolo objasnené v popise funkcie B2B import, skriptovací ovládač nemá zmysel používať pre BO, pre ktorý neexistuje žiadny iný natívny ovládač (pretože by daný import nebolo ako vykonať). Podrobnejšie viď kap. B2B exporty a importy - základné informácie.

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Názov ovládača Vyberiete zo skrytého zoznamu. Ponúkajú sa len ovládače (drivery) dostupné pre triedu BO zadanú v predchádzajúcej položke.
Nastavenie

Funkčné tlačidlo, po stlačení ktorého sa ponúkne dialógové okno na samotnú konfiguráciu zvoleného ovládača a to v závislosti od typu ovládača.

Parametre, ktoré je tu potrebné zadať, závisia od typu drivera a sú popísané v kap. B2B importy - popis podrobnejšie (parametre driverov, podmienky importu, štruktúra XML). Niektoré z konfiguračných údajov ovládačov nastavovaných v tejto funkcii sú nevyhnutné a bez ich správneho nastavenia nie je možné B2B importy úspešne prevádzkovať. Driver (podľa typu) väčšinou pred samotným importom ešte umožní tu nastavené parametre upraviť, viď popis funkcie B2B import.

Popis importu Textový popis, o aký import ide. Zobrazuje sa ako bližší, vysvetľujúci popis daného importu, mal by byť preto čo najvýstižnejší.
CLSID triedy Položka nie je pre bežného užívateľa k dispozícii. Je k dispozícii len pre systémových užívateľov a pre vývojových pracovníkov a zobrazuje identifikačný GUID objektu, do ktorého import pomocou daného ovládača nahrá dáta.
GUID ovládača

Položka nie je pre bežného užívateľa k dispozícii. Je k dispozícii len pre systémových užívateľov a pre vývojových pracovníkov a zobrazuje identifikačný GUID ovládača.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam. V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.