Zákazky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej zákazke zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Kmeňové údaje Nadväznosti Zdroje Plán Kontrolné body Rekapitulácia Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Kmeňové údaje

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Kód
Code

Kód označujúci danú zákazku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber zákazky, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch zákaziek.

Môžete využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je táto možnosť nastavená, novo zadávaným zákazkám sa kód predvypĺňa automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či zákazka so zadaným kódom už neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením, no záznam s duplicitným kódom povolí uložiť.

Ak používate tento číselník pre projektové riadenie, odporúčame zvoliť si štruktúru kódu a názvu tak, aby ste sa v "projektoch" a ich "subprojektoch" dobre orientovali, napr. podľa toho, ako by mali ísť za sebou v časovej nadväznosti a pod. Viď tiež možnosti zadania novej zákazky.

Kód zákazky je párovacím znakom v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa zákaziek.

Názov
Name
Názov zákazky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybranou zákazkou ako bližší, vysvetľujúci popis danej zákazky, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nadřízená zakázka
Parent_ID

Kód zákazky, ktorá je nadradená aktuálnej. Ide teda o odkaz na nadradenú zákazku, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti-podriadenosti) medzi zákazkami. Každej zákazke môžete podriaďovať ľubovoľné množstvo ďalších zákaziek, počet úrovní vnorenia (podriadenosti) nie je nijako obmedzený. Hierarchické usporiadanie podľa podradenosti si môžete vizuálne zobrazovať zapnutím stromového zobrazenia.

Príznak podradenosti a nadradenosti neslúži len na vizuálne štruktúrovanie zákaziek, ale má význam aj pri vyberaní záznamov podľa zákaziek (napr. výstupné prehľady za zákazky), kedy možno vo väčšine prípadov zvoliť, či si želáte obmedzenie vrátane podradených.

Stredisko
Division_ID

Pomocou tejto položky môžete danú zákazku priradiť niektorému stredisku. Zadáte kód strediska alebo ho vyberiete z číselníka stredísk. Nepovinná položka. Môže byť predvyplnená podľa údajov nadriadeného záznamu, viď popis funkcie Nový resp. Rozvetviť v záložke Zoznam.

Priradenie zákazky k stredisku môže podľa stavu parametra vo Firemných údajoch Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa strediska ovplyvňovať spôsob ponúkania a výber zákaziek do dokladov v závislosti od strediska zadanom v riadku dokladu. Podrobne viď popis uvedeného parametra.

Ďalej je možné podľa strediska zákazky v agende zákaziek filtrovať, viď záložka Zoznam.

Stredisko je jedným z chránených objektov. Dostupnosť zákaziek pre užívateľa sa však nijako neobmedzuje podľa jeho prístupových práv k danému stredisku. Nebolo by to tu zmysluplné. Stredisko tu má iba evidenčný charakter (podľa strediska sa filtrujú zákazky pri výbere týchto objektov do riadkov dokladov, kde je stredisko vybrané v inej položke a s uplatnením obmedzenia za prístupové práva).

Firma
Firm_ID

Pomocou tejto položky, môžete danú zákazku priradiť niektorej firme. Zadáte kód firmy alebo ju vyberiete z adresára firiem. Nepovinná položka. Môže byť predvyplnená podľa údajov nadriadeného záznamu, viď popis funkcie Nový resp. Rozvetviť v záložke Zoznam.

Priradenie zákazky k firme môže podľa stavu parametra vo Firemných údajoch Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa firmy ovplyvňovať spôsob ponúkania a výber zákaziek do dokladov v závislosti od firmy zadanej v hlavičke dokladu. Podrobne viď popis uvedeného parametra.

Ďalej je možné podľa firmy zákazky v agende zákaziek filtrovať, viď záložka Zoznam.

Plánované datum zahájení
Date$DATE
Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov.
Plánované datum ukončení
PlannedEndDate$DATE
Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov.
Schváleno
Approved
Viď popis rovnomennej položky v rámci projektov.
Rozšířené řízení zakázky
ExtendedControl

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Začiarknite, ak chcete pre danú zákazku využívať projektové riadenie. Či je vo východiskovom stave položka začiarknutá alebo odčiarknutá (a či ju je možné editovať), závisí:

  • jednak od nastavenia parametra Povoliť rozšírené riadenie projektov pre agendu Zákazky
  • a tiež od toho, ako má rozšírené riadenie nastavené zákazka zadaná v položce Nadriadená. Ak má nadriadená zákazka rozšírené riadenie, musí ho mať aj podriadená, v takom prípade je políčko začiarknuté a nie ho možné odčiarknuť.

Ďalej viď popis rovnomennej položky v rámci projektov.

Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre rozšírené riadenie potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Role řešitele MasterSolverRole_ID) Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov.
Priorita (Priority)
Stav (ProcessState)
Spôsob fakturácie (InvoicingType)
Fixní částka (FixedAmount)
Kontrola aktivit proti zdrojům (CheckActivityVsSources
Podľa aktivít plán/reál
  Dátum zahájenia
  Dátum ukončenia

Ďalej je k dispozícii položka:

Názov Popis
Poznámka Ľubovoľná poznámka k zákazke.

Subzáložka Nadväznosti

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam). Obsahuje zoznam zákaziek, ktoré musia byť dokončené pred zahájením aktuálnej zákazky zo záložky Zoznam.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Zdroje

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie zdrojov v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť zdroje. Slúži na zadanie a zobrazenie zdrojov (rolí) potrebných pre aktuálnu zákazku zo záložky Zoznam, na zadanie a evidenciu aktivít pre konkrétne plánovanie využitia týchto zdrojov a sledovanie ich realizácie a ďalej na sledovanie toho, čo už bolo fakturované.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Plán

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť finančný plán. Slúži na zadanie a zobrazenie plánu výnosov a nákladov pre aktuálnu zákazku zo záložky Zoznam.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Kontrolné body

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie kontrolného plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť kontrolné body. Obsahuje zoznam nadefinovaných kontrolných bodov k aktuálnej zákazke zo záložky Zoznam a slúži na priebežné sledovanie plnenia plánu v priebehu realizácie danej zákazky.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:
NázovKl.Doplňujúci popis:
Časový plán-Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov.