Zákazky - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných zákaziek, na začiatku prázdny. Ako bolo spomenuté v úvodnej kapitole, zákazky sa premietajú do rôznych záznamov v systéme a podľa nastavení parametrov systému môže ísť o povinný údaj. Proto, pokud chcete používat zakázky, je třeba je nejdříve nadefinovat v rámci implementace systému. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo podľa obmedzovacieho panela, viď ďalej. Číselník podporuje tiež skupinovanie záznamov, tzn. záznamy je možné rozdeliť do skupín a pracovať iba s vybranou skupinou záznamov. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri či skupine záznamov. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Každá zákazka sa môže vo svojej definícii odkazovať o. i. na stredisko. Stredisko je jedným z chránených objektov. Avšak v zozname zákaziek sa prístupové práva k týmto strediskám nijak neuplatňujú, viď popis položky Stredisko v záložke Detail.

Vzhľadom k tomu, že v číselníkoch podporujúcich skupinovanie sa záznamy načítavajú pomocou DynSQL dopytu (nie akciou ako je to v ostatných číselníkoch), uplatnia sa pri konštrukcii podmienky DynSQL prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, podobne ako je to v dokladových agendách (viď Obmedzenie verzus Prístupové práva)!!! Tzn., že ak je v danom číselníku napr. nadefinovaná číselníková užívateľsky definovateľná položka s odkazom do číselníka chránených objektov s nastavením Používať na obmedzenie výberov dát, tak sa užívateľovi po otvorení číselníka, ktorý podporuje skupinovanie, načítajú IBA tie záznamy, ktoré vyhovujú jeho prístupovým právam k danému chránenému objektu. Toto zohľadňovanie práv je možné ovplyvniť zadaním parametrov do definície danej užívateľsky definovateľnej položky. (Viď popis číselníkových definovateľných položiek a príklady uvedené v popise).

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

  • Obmedzenie podľa strediska

Ak je vo Firemných údajoch v parametri Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa strediska nastavená hodnota Áno, v zobrazenom zozname zákaziek si je možné voliteľne nechať zobrazovať všetky nadefinované zákazky alebo si ich filtrovať podľa strediska, ku ktorému sú priradené. Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na stredisko alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Stredisko - potom uvidíte len zákazky priradené tomuto stredisku (a vyhovujúce ďalším obmedzujúcim podmienkam, ak sú nastavené):

Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu zákaziek len za zvolené stredisko

  • Obmedzenie podľa firmy

Ak je vo Firemných údajoch v parametri Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa firmy nastavená hodnota Áno, v zobrazenom zozname zákaziek si je možné voliteľne nechať zobrazovať všetky nadefinované zákazky alebo si ich filtrovať podľa firmy, ku ktorej sú priradené. Na to slúži druhá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na firmu alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Firma. Berie sa ohľad i na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. Tzn. potom uvidíte len zákazky priradené tejto firme, príp. jej predchodcom vzniknutým zásadnou opravou v adresári alebo zlučovaním firiem (a vyhovujúci ďalším obmedzujúcim podmienkam, ak sú nastavené):

Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu zákaziek len za zvolenú firmu

  • Obmedzenie podľa otvorených/uzavretých

Súčasne je možné zobrazené zákazky filtrovať podľa uzavretosti. Na to slúži ďalšia časť obmedzovacieho panela v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad filtrovania len za otvorené zákazky, potom sa zobrazia všetky otvorené, ktoré súčasne vyhovejú prvým dvom častiam filtra

Pre obmedzenie za otvorené/uzavreté platí:
Vo väčšine prípadov platí, že posledné použité nastavenie filtra podľa otvorených/uzavretých sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa pri opätovnom otvorení agendy. Záleží ale na tom, či bol číselník vyvolaný samostatne alebo ako výberový a odkiaľ.

Pokiaľ bol vyvolaný samostatne, predvyplní sa vždy zapamätané posledné použité nastavenie filtra podľa otvorených/uzavretých (môže byť zapamätané i z vyvolania číselníka ako výberového z iného miesta systému). Ak je číselník vyvolaný ako výberový z nejakej inej agendy, tak pre obmedzenie za otvorené/uzavreté platí, že sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu: buď podľa zapamätaného posledného nastavenia alebo bez ohľadu naňho (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny (napr. v riadku novo vystavovaných dokladov sa typicky ponúka predvyplnená možnosť "otvorené")). Pokiaľ existuje možnosť zmeny (napr. v číselníku vyvolanom zo záložky Obmedzenie a pod.) a užívateľ vyberie iné ako predvyplnené daným miestom programu, tak sa toto vybrané zapamätá a následne predvyplní v tých miestach, kde sa pamätané zohľadňuje.

Pre obmedzenie podľa firmy resp. strediska platí:
Pokúsi sa ho predvyplniť v súlade s miestom, odkiaľ bol číselník vyvolaný (napr. ak bol vyvolaný z riadka polohovacieho dokladu vystavovaného na firmu A, predvyplní obmedzenie za firmu A, ak bol vyvolaný z miesta, kde sa firma nezadáva (napr. z uzávierky), potom predvyplní Bez obmedzenia podľa firmy a pod.), väčšinou ho však môžete zmeniť. Vybrané naposledy použité obmedzenie sa nijako nepamätá, pri ďalšom vyvolaní číselníka z rovnakého miesta programu sa opäť predvyplní v súlade s daným miestom. Ďalej viď aj popis parametrov Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa strediska a Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa firmy.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Uzavreté Viď popis rovnomenných položiek v rámci projektov.
Dátum uzavretia
Dátum uzavretia
Dátum uzavretia

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu
  • podľa názvu
  • podľa poradia v strome - Tu nejde o poradie podľa nejakej položky á la "poradie". Triedenie podľa "poradia v strome" vyhodnocuje interná uložená procedúra. Podrobnejšie viď popis triedenia podľa poradia v strome. Usporiadanie stromu (a svojím spôsobom tak aj výsledné zobrazené poradie) je možné meniť pomocou funkcie Usporiadať strom.

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Väčšina z uvedených funkcií sa v prípade stromového zobrazenia vzťahuje iba k zoznamu, a niektoré z nich môžu byť neprístupné (disable), pokiaľ fókus aktuálne stojí v strome, viď popis stromového zobrazenia. Pokiaľ sa funkcia vzťahuje k zoznamu, ale nie je disable, aj keď fókus aktuálne stojí v strome, potom platí, že sa štandardne vykoná nad aktuálnym záznamom zoznamu (gridu)).

Pokiaľ teda máte zobrazené stromové zobrazenie a fókus máte aktuálne umiestnený v strome, potom pred vyvolaním niektorej z dostupných funkcií venujte pozornosť tomu, či práve aktuálny záznam v gride je skutočne ten, nad ktorým chcete danú funkciu vyvolať.

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Ďalšou možnosťou, ako sa dá pridať nová zákazka, je funkcia Rozvetviť, viď ďalej.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia novej zákazky:

Rozvetviť Ctrl + F2 -

Jedna z možností, ako pridať novú zákazku. V tomto prípade program predvypĺňa položku Nadradená zákazka kódom aktuálnej zákazky a ak toto nezmeníte, vytvoríte novú zákazku podradenú aktuálnej, tzn. o jednu úroveň nižšie. (Druhou možnosťou, ako pridať novú zákazku, je funkcia Nový, viď vyššie).

Číselník podporuje stromové zobrazenie. Ak je zapnuté, tak určenie, ktorý záznam je "ten aktuálny", závisí od toho, či je zapnuté aj zobrazenie a či je fókus aktuálne v strome alebo nie. Viac viď funkcia Číselníky so stromovou štruktúrou - funkcie Nový a Rozvetviť.

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Z nadriadeného záznamu sa predvyplnia položky Stredisko a Firma, ak boli na nadriadenom vyplnené.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymazanie už použitej zákazky znamená štandardne iba jej skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do dokladu). Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

V prípade, že niektorá mazaná zákazka obsahuje nejakú podradenú zákazku (viď napr. stromové zobrazenie), program upozorní, že bude mazať aj tieto podradené zákazky. Pokiaľ si napriek tomu užívateľ želá vybrané zákazky zmazať, program ich vymaže vrátane všetkých ich podriadených.

Skopírovať F9 Zákazka sa skopíruje vrátane príznaku o uzavretosti zákazky.
Občerstviť F11  
Prepnúť číselník F12
Skryté F6

Podporuje skrývanie. Nezamieňajte s uzavieraním zákazky. Zákazka môže byť uzavretá, ale nemusí byť skrytá a naopak.

Ak obnovujete vybrané zákazky, ktorých nadradené zákazky sú tiež v skrytých, po kontrolnej otázke sa spolu s vybranými obnovia aj všetky nadradené.

Usporiadať strom - - V tejto agende funkcia umožňuje meniť usporiadanie vetiev stromu. Podrobnejšie viď popis funkcie Usporiadať strom v kapitole Štandardizované funkcie, ich klávesové skratky a všeobecný popis.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Tu ide o číselníkovú agendu, predsa však platia rovnaké pravidlá, ako pre obmedzovanie v agendách dokladových. Tzn. okrem obmedzenia nastaveného v tejto funkcii, sa berú v úvahu aj obmedzenia podľa prístupových práv, pokiaľ sa filtruje aj podľa nejakého prvku patriaceho do chránených objektov, ďalej viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Správca F7 Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov.
Schváliť - Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov.
Vyfakturovať -

Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov.

Uzavrieť

Ctrl +U

alebo

Shift +Ctrl +U

Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov.
Prepočítať bilancie - Viď popis rovnomennej funkcie v rámci projektov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.