Blokácie dokladov

Agenda na zadanie blokácií dokladov v rôznych časových intervaloch.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda umožňuje zadať si záznamy blokácií vzťahujúce sa buď na všetky doklady v systéme alebo len na doklady vybraných typov či len na doklady v zvolených radách dokladov pre zvolené časové obdobie. Blokácie je možné vzťahovať k dátumu vystavenia, k dátumu plnenia, dátumu zaúčtovania alebo ku všetkým dátumom naraz. Pokiaľ je pre rad dokladov zadaná blokácia na dátum vystavenia, plnenia resp. zaúčtovania platná do nejakého dátumu, nie je možné v danom rade vystaviť, opraviť ani zmazať žiadny doklad, ktorý by mal dátum vystavenia, plnenia resp. zaúčtovania menší alebo rovný dátumu, dokedy je zadaná blokácia. Užívateľ môže mať prístupovými právami povolené obchádzanie blokácií, v takom prípade je potom iba upozornený na prípadnú existujúcu blokáciu, predsa však môže daný doklad uložiť.

Pozor, ide o blokovanie zdrojových dokladov a nie účtovných dokladov (ďalej viď Zdrojové rady a účtovné rady súhrnné a nesúhrnné). Pokiaľ chcete blokovať aj účtovné zápisy proti nežiaducim manipuláciám, môžete využiť auditácie. Objasníme na príklade:

Majme rad faktúr vydaných FV. Hlavný ekonóm, ktorý má právo zadávať blokácie, na konci mesiaca, napr. novembra 2003, vykoná inventúru radu faktúr a radu pre daný mesiac zablokuje na dátum vystavenia, tzn. zadá blokáciu pre danú s radom s dátumom platnosti do 30.11.2003. To bude znamenať, že žiaden fakturant (ak nemá právo blokácie obchádzať), nebude môcť v danom rade opraviť alebo zmazať faktúru vystavenú pred 30.11.2003 a ani nebude môcť do daného radu vystaviť novú faktúru s dátumom vystavenia pred 30.11.2003. Účtovníčka ale bude môcť naďalej zaúčtovávať účtovné žiadosti na zaúčtovanie takých faktúr, príp. vykonávať opravy v doposiaľ vykonanom zaúčtovaní takých faktúr. Pokiaľ bude zaúčtovanie vykonané a skontrolované, môže užívateľ, ktorý k tomu má prístupové práva (napr. hlavný účtovník) vykonať ich auditáciu (možno aj hromadne). Potom nebude možné vykonať žiadnu zmenu ani na zdrojových dokladoch vystavených pred 30.11.2003 ani na ich účtovných zápisoch.

Podrobnejší popis blokácií viď Vecný obsah - Blokovanie dokladov.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.