Druhy zmien

Zoznam druhov zmien nadefinovaných v systéme.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Administrácia či Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo Nastavenie či Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.