Firemné údaje - záložka Vlastná adresa

Na druhej záložke sú údaje o vlastnej adrese firmy. Tie sú potom uvedené na všetkých novo vytvorených dokladoch ako vlastná adresa firmy (na dokladoch sa ale nezapamätávajú, viď ďalej), príp. sa odtiaľ čerpajú do tlačových zostáv na iných miestach, kde je to potrebné a pod. Význam položiek viď Formulár na zadanie adresy.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Tu je možné zadať adresu, telefónne kontakty atď. viažuce sa k danému bankovému účtu (banke). Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby je totožná s vlastnou adresou Začiark. políčko je k dispozícii len vtedy, ak je Právna forma Fyzická osoba. Pokiaľ je nezačiarknutá, sprístupní sa Panel adresy trvalého pobytu fyzickej osoby.
  Panel adresy trvalého pobytu fyzickej osoby, pokiaľ je predchádzajúca položka nezačiarknutá
  Položky v továrenskom nastavení: Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.
    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď. Je tu možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa viažu k danému zamestnávateľovi. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Opraviť F4 -

Ide o prvú zo dvoch možných režimov opravy a to drobnú opravu. Na pochopenie významu drobnej opravy objasníme nasledujúce:

Vlastná adresa je uložená v tabuľke adries rovnako ako iné adresy zadané do systému (napr. z Adresára firiem), pričom na jednom centrálnom mieste programu sa potom zapamätáva interný identifikátor tejto vlastnej adresy firmy. Všetky vystavované doklady si potom nezapamätávajú konkrétnu adresu vlastnej firmy, ale len odkaz na tento identifikátor vlastnej adresy. Pokiaľ potom užívateľ potrebuje vykonať zmenu niektorého údaja vlastnej adresy, môže si vybrať z dvoch režimov:

  • oprava drobná - vykonaná funkciou Opraviť
  • oprava zásadná - vykonaná funkciou Zmena adresy (viď ďalej)

Oba režimy navonok vyzerajú obdobne (užívateľ opravuje stávajúce údaje), rozdiel je však v tom, ako sa daná oprava prejaví na už existujúcich dokladoch:

Pokiaľ si užívateľ zvolí režim drobnej opravy (tzn. vyvolá funkciu Oprava), budú sa opravovať konkrétne hodnoty v zázname pôvodnej adresy (tzn. budú sa prepisovať novými). Interný identifikátor vlastnej adresy sa nijako nemení. Teda takto vykonané zmeny budú automaticky zohľadnené na všetkých dokumentoch, na ktorých bol použitý odkaz na opravovanú adresu. Tento režim opravy je vhodný na preklepy, zmeny nepodstatné pre doklady, napr. zmenu telefónneho čísla a pod.

Pokiaľ si užívateľ zvolí režim opravy zásadnej (tzn. vyvolá funkciu Zmena adresy, viď ďalej), je vytvorený celkom nový záznam vlastnej adresy (s novým interným identifikátorom), do ktorej sú skopírované dáta z pôvodnej adresy, ktoré užívateľ upraví podľa potrieb. Pôvodná adresa s pôvodným identifikátorom zostane nezmenená (na skôr vystavených dokladoch sa teda nič nezmení), novo vystavené doklady sa už budú odkazovať na adresu novú.

Popísané režimy opravy adresy sú významovo rovnaké ako režimy opravy firiem v Adresári firiem.

Všetky položky adresy možno opravovať bez obmedzenia.

Zmena F2 - Ide o druhý zo dvoch možných režimov opravy adresy a to o "opravu zásadnú", viď popis pri funkcii Opraviť.
Občerstviť F11
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.