Konštantné symboly (platobné tituly)

Zoznam konštantných symbolov a platobných titulov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ide o jednoduchý číselník, ktorý v sebe dovoľuje zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať konštantné symboly a platobné tituly. Platobné tituly sú v chápané ako konštantné symboly do zahraničia, viď popis položky Konštantný symbol v popise hlavičiek jednotlivých dokladov.

Pri vyvolaní z hlavičiek dokladov sa ponúka filtrovaný len podľa konštantných symbolov alebo len podľa platobných titulov podľa toho, či v položke Krajina je nastavené, že ide o doklad tuzemský alebo zahraničný.

Povinnosť zadávať konšt. symbol a jeho predvypĺňanie:

 • Povinnosť zadávať konšt. symbol - Či je na dokladoch a platobných príkazoch položka konštantný symbol povinná, závisí na nastavení parametra Povinne zadávať konštantný symbol vo Firemných nastaveniach.
 • Predvypĺňanie - Aby sa urýchlilo jej zadávanie, predvypĺňa sa podľa nasledujúcich pravidiel:
  • Pre jednotlivé dokladové agendy a pre každého užívateľa sa zapamätávajú naposledy použité hodnoty konštantného symbolu resp. platobného titulu podľa Krajiny určenia v dialógu Typu obchodu. A to hodnoty konštantného symbolu pre doklady tuzemské (vystavované do lokálnej krajiny ako krajiny určenia) a platobného titulu pre doklady do zahraničia (kedy krajina určenia je iná ako krajina lokálna). Tieto hodnoty sa zapamätajú až po uložení dokladu, na ktorom boli použité a pamätajú sa v pamäti. Po zavretí danej agendy sa zapamätajú ako parameter danej agendy, teda pri opätovnom otvorení daným užívateľom budú k dispozícii.
  • V prvom doklade s krajinou určenia, ktorá sa rovná lokálnej krajine resp. ktorá je iná ako lokálna krajina, vystavovanom v danej agende daným užívateľom sa nepredvyplní nič (nie je zatiaľ podľa čoho). Po uložení takého dokladu sa zadaná hodnota zapamätá pre ďalšie použitie.
  • V ďalšom doklade s krajinou určenia rovnou lokálnej krajine vystavovanom v danej agende daným užívateľom sa predvypĺňa konšt. symbol zapamätaný v predchádzajúcom kroku pre podobný doklad. Podobne v ďalšom doklade s krajinou určenia inou ako lokálna krajina sa predvypĺňa platobný titul zapamätaný v predchádzajúcom kroku pre podobný doklad.

   Príklad postupu pri vystavovaní dokladov:
   - Užívateľ vystavuje svoju prvú faktúru FV s krajinou určenia SK -> (žiadny konšt. symbol sa nepredvypĺňa).
   - Užívateľ zadá konšt. symbol 308.
   - Uloží FV -> konšt. symbol 308 sa zapamätá pre krajinu určenia rovnú lokálnej krajine (pre danú agendu a užívateľa).
   - Užívateľ vystavuje ďalšiu novú FV s krajinou určenia SK -> konšt. symbol sa predvyplní z FV, ktorá bola naposledy uložená, teda 308).

   Pre zahraničie je postup rovnaký.

  • V niektorých prípadoch sa predvypĺňa iným spôsobom, napr.:
   • Pri generovaní požiadaviek pre plat. príkaz sa konšt. symbol predvypĺňa z plateného dokladu (príp. pri dokladoch, v ktorých nebol konštantný symbol zadaný, sa môže doplniť aj v dialógovom okne pri tvorbe požiadavky na platobný príkaz z agend), pri mzdách potom podľa definícii platieb resp. zrážok. Ďalej viď generovanie požiadaviek pre plat. príkaz z agend.
   • Podľa nastavenia v iných častiach systému - napr. pri vystavovaní dokladov s konšt. symbolom z pokladničného predaja sa predvyplní podľa položky Konštantný symbol z Nastavenia pokladničného miesta

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.