Kraje

Zoznam krajov nadefinovaných v systéme, predovšetkým pre účely zadávania údajov potrebných pre hlásenie INTRASTAT, ale aj pre ďalšie využitie.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ide o jeden z číselníkov, ktorý sa týka územného členenia. Udáva členenie krajov podľa NUTS3. Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať, mazať atď. kraje lokálnej krajiny.

Kraje sa zadávajú na skladových riadkoch dokladov, v položke Kraj pôvodu, resp. Kraj určenia a používajú sa pri zostavovaní výkazu INTRASTAT (ak má daný riadok nastavené, že sa má premietnuť do výkazu INTRASTAT, viď popis položky Do Intrastat na skladových riadkoch). Kvôli urýchleniu zadávania dokladov je možné nastaviť, aby sa kraj do údajov skladu predvypĺňal, viď aj popis položky Kraj pôvodu, resp. Kraj prijatia. Využíva sa tiež v rámci segmentácie trhu, viď napr. reporty segmentácie trhu a aktivít.

Na kraje sú naviazané jednotlivé okresy, viď popis v číselníku okresov. Prepojenie číselníkov územného členenia je možné využiť v rámci segmentácie trhu, viď napr. reporty segmentácie trhu a aktivít.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.