Meny - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej mene zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: História Nominálne hodnoty Predvyplnenie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej mene možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód

Kód označujúci danú menu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-3 znaky dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber meny. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Mal by zodpovedať reálnemu kódu meny zavedenej zákonom daného štátu, resp. medzinárodnými dohodami. (ISO kód).

Každá mena má podľa normy ISO 4217 aj číselný kód meny. Zoznam týchto kódov je možné nájsť na internete. K 1.1.2011 viď napr. na http://www.nationsonline.org/oneworld/currencies.htm.

Názov Názov meny. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou menou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Skratka Skratka označujúca danú menu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-5 znakov dlhý. Ide o typizovanú skratku používanú k označeniu danej meny namiesto jej kódu, napr. skratka "Sk" používaná pre slovenskú korunu, ktorej medzinárodne používaný kód je SKK, skratka "$" používaná pre americký dolár USD a pod.
Bankový kód Číselný bankový kód danej meny. Využíva sa hlavne z HomeBankingu.
Zaokrúhlenie

Pomocou tejto položky môžete zvoliť, či sa má daná mena zaokrúhľovať pri prepočítavaní na lokálnu menu, akým spôsobom a s akou presnosťou. Spôsob zaokrúhlenia zvolíte zo skrytého zoznamu. Pri prevode z meny, v ktorej firma účtuje, na práve vkladanú menu si môžete vybrať zo zaokrúhľovania aritmetického, smerom hore, dole alebo žiadneho. Pokiaľ zvolíte nejaké zaokrúhľovanie, musíte ešte určiť, s akou presnosťou sa má zaokrúhľovať. Objasníme na príklade:

Majme faktúru vydanú v roku 2009 na 500USD. Faktúru hradíme v hotovosti v EUR, aktuálny kurz nech je napr. 1:0,66. Platbu zadáme na 100 EUR, čo zodpovedá 151,52 USD. Ak budeme mať pre USD nastavené zaokrúhlenie napr. na doláre smerom nahor, suma platby bude 152USD.

Subzáložka História

Subzáložka na zobrazenie histórie zmien údajov k danej mene. Obsahuje:

Zoznam riadkov histórie meny

Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie príslušnosti danej meny k niektorej existujúcej únii a zadanie ďalších k tomu potrebných údajov. V zozname je vlastne uvedená história zmien týchto nastavení pre danú menu. Pokiaľ potom v systéme vystavujete doklad v cudzej mene k nejakému dátumu, vždy sa prepočíta na lokálnu menu správnym algoritmom s ohľadom na to, či bola či nebola daná mena k danému dátumu denomináciou inej meny. Položky zadávané v zozname nastavení denominácií:

Názov Popis
Dátum Dátum, od ktorého sa stala daná mena denomináciou inej meny či naopak od ktorého prestala byť denomináciou.
Denominácia Položka s hodnotami Áno/Nie, ktorá stanoví, či daná mena je denomináciou nejakej inej meny zadanej v ďalšej položke.
Mena

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je hodnota predchádzajúcej položky Denominácia "Áno". Udáva kód meny, voči ktorej je editovaná mena denomináciou, tzn. určuje zónu pre denomináciu.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, systém ABRA Gen je připraven na existenci více zón měnových unií, tudíž se nemusí jednat pouze o EURo, ale může jít o libovolnou jinou měnu, která bude stanovena jako měna nějaké vzniklé měnové unie a musí být sama zadána v číselníku měn. Kód tejto meny zadáte rovno alebo vyberiete z číselníka mien.

Koeficient Tu zadáte prepočítací koeficient platný k danému dátumu pre danú denomináciu.

Lišta navigátora histórie meny

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail agendy mien v subzáložke História

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovateľných formulárov histórie meny

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba pre zobrazenie užívateľských formulárov histórie meny. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty histórie meny a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia. Opravou dátumu pribudne ďalší záznam v zozname nastavení denominácií danej meny.

Subzáložka Nominálne hodnoty

Subzáložka umožňuje definovať "mincovku" pre danú menu. Obsahuje:

Zoznam riadkov nominálnych hodnôt

Obsahuje editovateľný zoznam, v ktorom môžete pre danú menu nadefinovať zoznam pre ňu platných bankoviek a mincí. Ide v podstate o definíciu číselníka bankoviek a mincí pre danú menu, ktorý bude neskôr využívaný ďalšími časťami systému, napr. na zostavenie peňažnej súpisky v agendách Miezd, resp. na zadávanie pokladničnej hotovosti pomocou mincovky v agendách Pokladničného a Reštauračného predaja (viď Odvod tržieb) a pod. Zadávané položky:

Názov Popis
Nominálna hodnota Nominálna hodnota danej bankovky alebo mince.
Popis Popis danej bankovky alebo mince.

Lišta navigátora nominálnych hodnôt

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail agendy mien v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Panel definovateľných formulárov nominálnych hodnôt

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov nominálnych hodnôt. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty nominálnych hodnôt a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Predvyplnenie

Subzáložka obsahuje položky umožňujúce si pre každú menu nastaviť, ako sa má na vystavovaný doklad v danej mene predvyplniť spôsob zaokrúhlenia. Vďaka tomu, že toto nastavenie je k dispozícii pre každú menu zvlášť, je možné si napr. pre EUR menu nejaké zaokrúhlenie nastaviť, ale pre inú menu nemať zaokrúhlenie žiadne (pretože by šlo napr. vďaka kurzu o nezanedbateľné sumy), príp. ho mať nastavené nižšie.

Pre lokálnu menu je možné toto nastaviť paralelne aj v agende Firemné údaje v rovnomenných položkách Zaokrúhlenie DPH, Zaokrúhlenie celk.sumy na bezhotovostných výst. dokladoch a Zaokrúhlenie celk.sumy na hotovostných výst. dokladoch.

Do v.10.02. vrát. bolo možné nastaviť toto zaokrúhlenie len vo Firemných údajoch a toto nastavenie platilo pre všetky meny naraz.

Názov Popis
Zaokrúhlenie DPH

Nastavenie Zaokrúhlenia DPH pre výstupné a vstupné doklady vystavované v danej mene.

 • Výstupné doklady

  Môžete zvoliť, akým spôsobom zaokrúhľovať sumu DPH na výstupných príjmových dokladoch a s akou presnosťou (napr. aritmeticky na desať centy a pod.). Zvolený spôsob zaokrúhlenia je potom predvypĺňaný pri vystavovaní výstupných príjmových daňových dokladov (napr. faktúr vydaných a pod., pokiaľ je na nich zaokrúhľovanie k dispozícii), ale v prípade potreby ho možno na konkrétnom doklade ešte zmeniť.

  Údaj o zaokrúhľovaní sumy DPH udáva, ako sa má zaokrúhliť suma dane za jednu sadzbu na doklade. Má význam len pre platiteľov DPH.

Zaokrúhlenie celk.sumy na bezhotovostných výst. dokladoch

a

Zaokrúhlenie celk.sumy na hotovostných výst. dokladoch

Môžete zvoliť, akým spôsobom sa má zaokrúhľovať celková suma na výstupných dokladoch a s akou presnosťou (napr. aritmeticky na celé jednotky danej meny a pod.) a to zvlášť pre bezhotovostné doklady (napr. faktúry vydané) a hotovostné doklady (napr. pokladničné príjemky). Zvolený spôsob zaokrúhlenia sa potom na urýchlenie editácie dokladov predvypĺňa pri vystavovaní výstupných príjmových dokladov v danej mene v ich subzáložke Obsah v paneli zaokrúhlenia (vo faktúrach vydaných, sankčných faktúrach, pokladničných príjemkách, ale aj objednávkach prijatých a pod.), ale v prípade potreby ho je možné na konkrétnom doklade samozrejme ešte zmeniť.

Na niektorých dokladoch, kde to je zmysluplné (napr. FV, OP, SF), sa celkové zaokrúhlenie zaktualizuje podľa firemného nastavenia po zmene spôsobu úhrady v hlavičke daného dokladu, ale len v prípade, že sa spôsob úhrady zmení z bezhotovostného na hotovostný alebo naopak.

Ak je zvolený spôsob úhrady dobierkou, predvyplní sa do dokladu zaokrúhlenie nastavené pre danú menu pre hotovostné doklady, pretože platba dobierkou je hotovostná platba, pri ktorej hotovosť vyberá pošta.

Údaj o zaokrúhľovaní celkovej sumy na výstupných príjmových dokladoch udáva, ako sa má táto suma zaokrúhliť pred samotným uložením takéhoto dokladu (napr. nahor na celé jednotky danej meny a pod). Ako sa zaokrúhlenie ďalej spracuje (ako bude vyčíslené, či bude vystupovať pod pojmom centové vyrovnanie, zdanené zaokrúhlenie a pod., ako bude zaúčtované, ako bude vystupovať v záložke Rozúčtovanie atď.), závisí o. i. od metódy výpočtu DPH zhora/zdola zvolenej na doklade.

Nastavené zaokrúhlenie sa neuplatní na doklady, ktoré vznikajú ako platby iného dokladu. Tzn. ak je pokladničná príjemka vystavená v záložke Platby plateného dokladu, potom sa na ňu žiadne zaokrúhlenie celkovej sumy dokladu nezadáva a neuplatňuje, ďalej viď popis položky Suma v záložke Platba dialógového okna na zadanie novej platby zo záložky Platby.

Ďalej viď kap. Zaokrúhľovanie na dokladoch vydaných.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.