Obdobie

Zoznam období nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník období je jedným z najdôležitejších číselníkov systému, nakoľko bez neho nie je možné vystaviť doklady. Na dokladech ABRA Gen se místo položky "rok" používá odkaz na jedno z existujících období nadefinovaných v této agendě. Podrobnejšie viď Štruktúra čísla dokladu. Okrem toho sa odkaz na obdobie zadáva pri mnohých iných akciách, ako sú napr. počiatočné stavy účtov, účtovná závierka, uzávierky fakturácie, skladov apod.

Program umožňuje viesť ľubovoľné fiškálne obdobia, ktoré sa nemusia zhodovať s kalendárnym rokom. Objasníme na príklade:

Účtovná jednotka si môže stanoviť, aké bude mať účtovné obdobie. Pre jednoduchosť si napr. stanoví od 1.4. do 31.3. nasledujúceho roka. Potom si môže v systéme nadefinovať obdobie, ktoré si označí podľa svojich potrieb ľubovoľnou skratkou, napr.: obdobie O-1 od 1.4.2004 do 31.3.2005, obdobie O-2 od 1.4.2005 do 31.3.2006 atď. Naopak, pokiaľ účtovná jednotka má účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom, môže si nadefinovať napr. obdobie so skratkou 2006 od 1.1.2006 do 31.12.2006.

Každé obdobie je označené kódom, ktorý sa potom používa pri tvorbe variabilného symbolu.

Na vystavovaných dokladoch sa potom v hlavičkách dokladov zadáva jednak obdobie, do ktorého daný doklad patrí, a jednak ďalšie dátumy ako dátum vystavenia, dátum plnenia, dátum zaúčtovania apod., pričom pre obdobie aj jednotlivé dátumy platia presné pravidlá, ako sú predvypĺňané s ohľadom na aktuálny dátum a aké musia spĺňať podmienky (či musia alebo nemusia nutne spadať do vybraného obdobia apod.). Podrobnejšie viď Dátumy na dokladoch, ich predvypĺňanie a validácia.

Číselník je konštruovaný tak, aby spĺňal podmienky kontinuity, tzn. jednotlivé obdobia na seba postupne nadväzujú, obdobia nie je možné spätne mazať. Jednotlivé obdobia nesú informáciu o tom, či pre ne už bola alebo nebola vykonaná účtovná závierka, viď popis položky Uzatvorené.

V niektorých miestach programu sa na vykonanie požadovanej akcie pre vybrané obdobie vyžaduje, aby existovalo zadané obdobie nasledujúce. Takými akciami sú napr. uzávierky. Preto pred vykonávaním podobných akcií je nutné si najskôr nové obdobie zadať. Ďalej viď kap. Často kladené otázky - otázka "Obdobie-Neponúka všetky nadefinované".

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.