Obdobia - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných období, na začiatku prázdny. Obdobie sa premieta do štruktúry čísla dokladu a variabilného symbolu. Proto, aby bylo možno zadávat doklady, je třeba nejdříve nadefinovat alespoň jedno období v rámci implementace systému. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Závierka Hodnota položky Uzatvorené zo záložky Detail.
Kód Kód je jednociferné číslo prideľované automaticky programom cyklicky od jedna do desať (tzn. 1,2,...9,0) pri zadaní nového obdobia. Tento kód sa používa pri tvorbe variabilného symbolu. Kód sa používa preto, že počet miest variabilného symbolu je obmedzený a nebolo by možné používať celú skratku obdobia.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa skratky
  • podľa dátumu od

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Pokiaľ robíte už implementáciu vašej ostrej inštalácie, je vhodné si obdobie nadefinovať podľa odporúčaného Všeobecného postupu implementácie.

Zadaná období již nelze zpětně mazat, proto je zadávejte s rozmyslem.

Pri uložení nového Obdobia sa program užívateľa (bez ohľadu na to, či existujú karty majetku, na ktorých by sa mali odpisy prepočítavať) spýta, či si želá vykonať prepočítanie odpisov kariet majetku, aby sa novo založené obdobie doplnilo na odpisy. Ďalej je užívateľ upozornený, že môže ísť o časovo náročnú operáciu.
Ak užívateľ súhlasí a má právo odpisy prepočítavať, do položky Obdobie v subzáložke Daňové odpisy a Účtovné odpisy sa doplní nové Obdobie a nezaúčtované odpisy a virtuálne obdobie sa prepočítajú.
Ak užívateľ nesúhlasí s prepočítaním odpisov kariet majetku, do položky Obdobie v subzáložke Daňové odpisy a Účtovné odpisy sa síce doplní nové Obdobie, ale odpisy a virtuálne obdobie sa neprepočítajú. Objasníme na príklade:

Príklad: Odpisy boli napočítané pre zadané obdobia 2006 a 2007 a pre virtuálne obdobia posl.+1, posl.+2, posl.+3, atď. Teraz zadáme nové obdobie 2008.
Ak necháme odpisy prepočítať, prvé virtuálne obdobie posl.+1 je nahradené obdobím 2008, druhé virtuálne obdobie posl.+2 je nahradené virtuálnym obdobím posl.+1, tretie virtuálne obdobie posl.+3 je nahradené virtuálnym obdobím posl.+2, atď.
Ak nenecháme odpisy prepočítať, prvé virtuálne obdobie posl.+1 sa síce nahradí obdobím 2008 (je to vlastnosť programu: ak je obdobie nájdené, doplní sa v module Majetok automaticky jeho názov), ale ďalšie virtuálne obdobia zostanú nezmenené, tzn. v prípade odpisov sú teraz uvedené obdobia 2006, 2007, 2008, posl.+2, posl.+3, atď. Virtuálne obdobia sa upravia až po prepočte odpisov.

V prípade kariet s ručnou editáciou odpisov si musí užívateľ nové obdobie doplniť sám, napr. pomocou funkcie na Hromadné operácie v agende Dlhodobý majetok.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Opravy v tomto číselníku sú veľmi obmedzené. Opravovať je možné iba skratku obdobia a jeho názov.

Oprava skratky obdobia sa premietne do všetkých už vystavených dokladov za toto obdobie!!! Nakoľko skratka obdobia je súčasťou štruktúry čísla dokladu, vykonávajte opravu skratky obdobia s uvážením a skutočne len vo veľmi opodstatnených prípadoch!!!

V prípade posledného obdobia je možné opravovať aj položku Dátum do.

Pokiaľ by ste skracovali obdobie a v časovom intervale, o ktorý skracujete, už mali vystavené doklady, vznikol by vám nesúlad v dátach. Preto sa pri skracovaní obdobia musíte dôsledne presvedčiť, že v danom intervale nemáte žiadne vystavené doklady, príp. tieto najskôr zmazať alebo pri nich opraviť dátumy tak, aby spadali do daného obdobia aj po oprave jeho hraničných dátumov.

Dĺžka obdobia môže mať vplyv tiež na veľkosť napočítaných odpisov, keďže pri skrátených obdobiach môže byť odpis nižší ako 100% ročného odpisu (podľa zadania v Nastavení parametrov majetku). Pokiaľ teda používate majetok, nechajte si po úprave obdobia prepočítať na kartách majetku odpisy.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 V zozname období nie je možné mazať! Preto nové obdobie zadávajte s uvážením.
Skopírovať F9 Obdobie musí byť unikátne, preto ani funkcia Kópia pri ňom nie je k dispozícii.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.