Obrázky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom obrázku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Funkcie v tejto subzáložke:

V editačnom režime sú k dispozícii funkcie na aktualizáciu obsahu subzáložky.

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zo súboru -

Načítanie obrázku zo súboru. Po vyvolaní funkcie si najprv vyžiada súbor, v ktorom je uložený obrázok. Tzn. zobrazí sa dialógové okno na výber súboru, z ktorého chcete obrázok vložiť. Je možné súbor zadať názvom alebo vyhľadať a potvrdiť. Po výbere súboru sa vloží obrázok do obsahu.

Podporované formáty obrázkov sú GIF, JPG, BMP. ICO, PNG a EMF (resp. WMF). Farebné modely sú podporované CMYK a RGB.

Zo schránky -

Umožní vložiť obrázok zo schránky (clipboardu). Ďalší postup je analogický ako v prípade voľby Zo súboru. Interne je tak zakaždým akýkoľvek formát zo schránky prevedený do formátu JPG.

Pre grafický formát ICO nie je táto funkcia zatiaľ dostupná. Načítanie tiež nie je možné, ak schránka neobsahuje obrázok.

 

Skenovať -

Umožní vložiť obrázok zo zariadenia, ktoré podporuje rozhranie TWAIN (skenera, web kamery, digitálneho fotoaparátu a pod.).

Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné s rozhraním TWAIN a či je pripojené k počítaču. Ďalej je potrebné, aby bol pre zariadenie nainštalovaný software od výrobcu zariadenia, ktorý podporuje rozhranie TWAIN. V prípade. že si nie ste istí, či je zariadenie s rozhraním TWAIN kompatibilné, prečítajte si dokumentáciu k zariadeniu alebo sa spojte s jeho výrobcom. Ak je k počítaču pripojených viacero zariadení, zobrazí sa po vyvolaní funkcie dialógové okno Vybrať zdroj, kde vyberiete požadované zariadenie, z ktorého chcete obrázok použiť. Nastavte obrázok v skeneri alebo ho vyhľadajte vo fotoaparáte.

Ďalší postup je analogický ako v prípade voľby Zo súboru.

Vyčistiť -

Odstráni už načítaný obrázok.

Záznam je možné uložiť i v prípade, že v ňom nie je načítaný žiaden obrázok. Systém však na toto upozorní.

Do schránky -

Obrázok sa vloží do schránky. Využijete napr. v prípade, že si ho budete chcieť následne vložiť inam, napr. do príslušnej aplikácie, ktorá je určená na spracovanie daného formátu (aby ste ho mohli aktualizovať a pod.)

Pre grafický formát ICO nie je táto funkcia zatiaľ dostupná.

Do súboru - Obrázok sa uloží do súboru. Pokračujete zadaním mena súboru a cesty pre jeho uloženie na disk.

V spodnej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky a ovládacie prvky na nastavenie spôsobu zobrazenia obrázka v záložke a iné:

Názov Ikona Kl.skr. Popis
Popiska - -

Položka na zadanie popisku obrázka. Slúži na lepšiu identifikáciu obrázka. Popiska sa zobrazuje v zozname obrázkov v zobrazení Zoznam. Ako východisková popiska sa ponúka Displayname objektu, ku ktorému je obrázok pripojený, a poradové číslo obrázka

Popisku je možné meniť aj na záložke Foto.

Na celú plochu Ctrl +1 Zmení veľkosť zobrazenia. Upraví obrázok proporcionálne (zväčší alebo zmenší), aby bol čo najväčší, ale aby sa zmestil na pridelenú plochu.
Optimálne Ctrl +2 V prípade, že je obrázok väčší ako príslušná plocha, proporcionálne sa zmenší tak, aby zaplnil celú plochu. V prípade, že je obrázok menší ako príslušná plocha, ponechá sa v skutočnej veľkosti.
1:1, tj.100% Ctrl +3 Obrázok sa zobrazí v skutočnej veľkosti. Ak je väčší ako pridelená plocha, zobrazia sa scrollbary.
Optimálne na šírku Ctrl +4 Správa rovnako ako voľba zobraziť optimálne, ale prihliada sa len k šírke. Výška sa zmenšuje proporcionálne, v prípade, že je väčšia, sú zobrazené scrollbary.
Na stred - - Tu môžete začiarknuť, či sa má zobrazený obrázok centrovať.
Priehľadnosť - - Tu môžete začiarknuť, či má byť zobrazený obrázok priehľadný.
Uložen v databázi
/ Externí soubor
- -

Možnosť zvoliť:

  • či sa má daný obrázok uložiť priamo do databázy systému ABRA Gen

    V prípade takto vloženého obrázka už neexistuje žiadna väzba medzi obsahom záložky Foto pamätaným v databáze ABRA Gen a súborom, z ktorého bol obrázok prevzatý. Daný externý súbor môžete ľubovoľne meniť, ale zmeny v ňom vykonané sa nijako nebudú premietať do obrázka uloženého v ABRA Gen Z toho vyplýva, že ani zmazanie či nedostupnosť externého súboru nijako neovplyvnia zobrazovanie obrázka z neho vytvoreného, ďalej si budete môcť obrázok prehliadať i na počítačoch, na ktorých pôvodný súbor nebude obsiahnutý v zadanej ceste a pod.

  • alebo či bude uložený na externom mieste (na disku) a či sa má pamätať len odkaz na tento externý súbor
V tomto druhom prípade sa zapamätá len prepojenie na zadaný súbor. V prípade takto vloženého obrázku teda existuje pevná väzba medzi obsahom záložky Foto pamätaným v databáze ABRA Gen a súborom, z ktorého bol Obsah prevzatý. Zmeny v danom súbore uskutočnené nezávisle na ABRA Gen sa premietnu do daného súboru a budú tak viditeľné v záložke Foto. Ak daný súbor zmažete, premenujete alebo vyvoláte editáciu obsahu dokumentu z iného PC, kde súbor na danej ceste neexistuje, systém príslušný obrázok samozrejme nebude môcť zobraziť.

Príklad zobrazenia v záložke Foto, ak ide o obrázok uložený na externej ceste a tento nie je aktuálne k dispozícii

Obe možnosti majú svoje výhody a nevýhody. Uloženie priamo do databázy nie je závislé na nedostupnosti cesty k obrázku, na druhej strane zmeny uskutočnené v externom súbore sa do záložky Foto automaticky nepremietnu a v prípade veľkých obrázkov sa zbytočne zväčšuje databáza.

Medzi obomi možnosťami sa dá (s určitým obmedzením) prepínať: Ak ide o obrázok uložený v externom súbore, môžete kedykoľvek prepnúť na uloženie do databázy a po uložení záznamu bude obrázok vložený do databázy. Ak bol obrázok predtým uložený do databázy, tak platí, že voľba Externý súbor si pamätá cestu, z ktorej bol obrázok prevzatý a je na ňu možné prepnúť len vtedy, ak je daná cesta platná, tzn. pôvodný zdrojový súbor s daným obrázkom je na nej stále k dispozícii. Ak na túto voľbu prepnete, po uložení záznamu sa obrázok (pôvodne uložený v databáze) z databázy vymaže.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.