Obrázky - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných obrázkov v systéme. A to jak interních, tak externích. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo podľa obmedzovacieho panela, viď ďalej. Číselník podporuje tiež skupinovanie záznamov, tzn. záznamy je možné rozdeliť do skupín a pracovať iba s vybranou skupinou záznamov. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri či skupine záznamov. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Vzhľadom k tomu, že v číselníkoch podporujúcich skupinovanie sa záznamy načítavajú pomocou DynSQL dopytu (nie akciou ako je to v ostatných číselníkoch), uplatnia sa pri konštrukcii podmienky DynSQL prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, podobne ako je to v dokladových agendách (viď Obmedzenie verzus Prístupové práva)!!! Tzn., že ak je v danom číselníku napr. nadefinovaná číselníková užívateľsky definovateľná položka s odkazom do číselníka chránených objektov s nastavením Používať na obmedzenie výberov dát, tak sa užívateľovi po otvorení číselníka, ktorý podporuje skupinovanie, načítajú IBA tie záznamy, ktoré vyhovujú jeho prístupovým právam k danému chránenému objektu. Toto zohľadňovanie práv je možné ovplyvniť zadaním parametrov do definície danej užívateľsky definovateľnej položky. (Viď popis číselníkových definovateľných položiek a príklady uvedené v popise).

Jak bylo řečeno v úvodní kap., které obrázky budou zobrazeny dále závisí také na tom, zda byla agenda otevřena jako výběrový číselník či samostatně a dále na nastavení práva Zobrazit všechny obrázky, včetně už přiřazených.

Popis jednotlivých položiek záložky zoznam:

Názov Popis
Názov Názov obrázka. Je zhodný s popisom obrázku.
Popis

Popis obrázka.

Ak je obrázok pripojený k viacerým objektom a dôjde k zmene popisu na jednom z nich, premietne sa zmena popisu na všetky ostatné objekty.

Externý Indikuje, ak je obrázok uložený v databáze (tzn. ak je interný) alebo či sa načíta z niektorého miesta na disku (tzn. ak je externý). Toto ovplyvňuje parameter Uložený v databáze / Externý súbor na záložke Foto.
Cesta a súbor Ak bol obrázok vytvorený načítaním zo súboru, zobrazí sa tu cesta k tomuto súboru.
Počet referencií

Zobrazuje počet väzieb na jednotlivé objekty v daných agendách.

Ak je počet referencií 1 a viac, bude na toto užívateľ pri pokuse o vymazanie záznamu upozornený. Odstránenie záznamu je však možné a v takom prípade sa odstránia všetky jeho referencie na objekty.

Chránený

Parameter indikujúci, či bol obrázok vytvorený v agende Obrázky (a je chránený), alebo či bol vytvorený cez záložku Foto (a je nechránený).

Ak bol obrázok vytvorený cez záložku Foto, nie je takýto obrázok chránený (zobrazuje sa "Nie"), čo znamená, že ak je počet referencií 1 (tzn. je pripojený len k jednému objektu) a bude cez záložku foto vymazaný, bude odstránený aj z agendy Obrázky (ak je počet referencií väčší 1, dôjde len k zníženiu počtu referencií). Pretože však bol obrázok vytvorený v agende Obrázky (Zobrazuje sa "Áno") a k objektu niektorej z agend bol pripojený až následne, nedôjde pri jeho vymazaní zo záložky Foto i k vymazaniu z agendy Obrázky (pretože je chránený). Toto opatrenie je z bezpečnostných dôvodov, pretože sa predpokladá, že obrázky vytvorené priamo v agende Obrázky, sú samostatné záznamy, zatiaľ čo obrázky vytvorené cez záložku Foto sú "len" väzby na určitý objekt (skladovú kartu a pod.) a môžu byť z databázy pri zmazaní cez záložku Foto úplne odstránené.

Trieda vlastníka - názov

Názov triedy Business objektu (BO), na ktorú je obrázok viazaný. Pokiaľ obrázok nebol doposiaľ pripojený k žiadnemu Business objektu, tzn. bol vytvorený v agende Obrázky a nebol zatiaľ použitý (pripojený) z žiadnej agendy, tak vlastníka nemá a je tu uvedená hodnota Bez vlastníka.

Obrázok môže byť priradený len k jednej triede Business objektov, alebo môže odkazovať len na jediné CLSID. Tzn. že jeden obrázok môže byť ľubovoľne pripájaný k objektom jednej agendy, napr. ku kartám v rámci skladových kariet (čo bude mať za následok navyšovanie jeho počtu referencií), ale po pripojení k skladovej karte ho už nie je možné priradiť napr. k firme v agende Adresár firiem. Rovnako tak platí, že ak bude obrázok pripojený k určitej firme či firmám, už sa nebude ponúkať v rámci agendy Skladové karty.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • Popis obrázka
  • Cesta a súbor
  • Počet referencií
  • Názov triedy vlastníka.

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Tlač a export nie sú podporované.
Vymazať F8 Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).
Skopírovať F9
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Nepodporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.