Projekty

Táto agenda umožňuje definovať Projekty, opravovať ich, projekty uzavierať atď.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Bilancia Vývoj v čase Gantt Súvislosti Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace, Projektové řízení či CRM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, Projektové řízení či CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

K východiskovému umiestneniu ikony i v CRM: Projekty je možné využívať podobne ako zákazky/obchodné prípady na členenie dát v celom systéme, takže umiestnením logicky patria k nim. Súčasne je ale jednou z agend CRM, viď ďalej. Takže z pohľadu využitia CRM je vhodné, aby boli umiestnené priamo i medzi agendami CRM.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Projekty poskytujú jednu z možností členenia dát. Ďalším možným členením záznamov, ktorý je úplne nezávislý na projektoch, no pracuje na rovnakom princípe a je dostupný v celom systéme, sú Obchodné prípady a Zákazky. Je ich možné využiť mnohými rozličnými spôsobmi, viď kap. Členenie dát podľa zákaziek, obch. prípadov a projektov. (V CRM sú ďalším možným členením nezávislým na projektoch, ale pracujúcim na rovnakom princípe, ešte Produkty.)

Projekty sú dostupné pre väčšinu agend, okrom niektorých menej bežných, ako je napr. Evidencia pošty.

Či sú položky na zadanie projektov do iných záznamov k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch, príp. to môže byť predmetom individuálneho nastavenia pre niektoré špecializované moduly (Výroba, Pokladničný predaj, CRM a pod.), čo je vždy uvedené priamo v popise príslušnej položky na zadanie projektu v danej agende.

V rámci jednotlivých projektov je k dispozícii možnosť zapnúť si podporu projektového riadenia. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Ak je pre daný číselník povolené, je ho možné pre jednotlivé projekty zapnúť pomocou položky Rozšírené riadenie projektov.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname projektov je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých projektov zadaním položky Nadriadený projekt ku každému projektu. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Ako bolo povedané v kap. Členenie dát, projekty sa premietajú do položiek iných záznamov v systéme, pričom následne si je možné za jednotlivé projekty obstarávať rôzne prehľady a to voliteľne len za vybrané projekty alebo vrátane podriadených. Aké všetky záznamy boli na daný projekt obstarané, možno sledovať v záložke Súvislosti.

Projekty lze v případě potřeby přiřazovat i k jednotlivým střediskům nebo i k jednotlivým firmám a pak je podle středisek resp. firem na dokladu moci nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu projektů. Tieto možnosti závisia od stavu parametra Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa strediska, resp. parametra Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa firmy). Rovnako ich je možné uzavierať, resp. otvárať.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.