Projekty - záložka Bilancia

Záložka zobrazí bilanciu k aktuálnemu projektu zo záložky Zoznam. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia.

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - projektové riadenie, záložka slúži na vyhodnocovanie finančných ukazovateľov daného projektu. Pri vyhodnotení projektu sa zároveň automaticky vyhodnotia aj všetky jeho podriadené projekty. Hodnoty zistené k dátumu vyhodnotenia sa pamätajú, vďaka čomu ich je možné spätne prehliadať a spätne tak vidieť vývoj reálnych výnosov a nákladov v priebehu času. Vypočítané bilancie je teda možné chápať ako akési "snímky" o číslach napočítených k nejakému dátumu. Pozor! Z toho vyplýva, že ak je vystavený nejaký doklad spätne, je potrebné vyvolať prepočítanie bilancie funkciou Prepočítať, aby sa daná bilancia k príslušnému dátumu o tento doklad zaktualizovala.

V hornej časti sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Bilancia pre Identifikácia projektu (kód + názov projektu), ku ktorému zobrazená bilancia patrí, tzn. aktuálneho projektu zo záložky Zoznam.
Bilancia k dátumu Položka typu skrytý zoznam, v ktorej je možné vybrať dátum, ku ktorému chcete zobraziť bilanciu. Ponúkajú sa tu dátumy nadefinovaných kontrolných bodov pre aktuálny projekt zo záložky Zoznam, a ďalej dátumy, ku ktorým bola bilancia napočítaná funkciou Nová bilancia.
Vypočítal Užívateľ, ktorý uskutočnil posledný výpočet a dátum a čas uskutočnenia posledného výpočtu.
Údaje sčítané vrát. podriadených Možnosť začiarknuť, či chcete hodnoty zobrazovať vysúčtované aj za subprojekty.
Započítať skutočnú nákladovú cenu zdrojov do skutočných nákladov Možnosť začiarknuť, či sa do zobrazovaných skutočných nákladov má započítať nákladová cena napočítaná podľa zdrojov daného projektu. Ak nie je začiarknuté, zobrazujú sa len náklady vyčíslené z účtovných zápisov z účtovného denníka a účtovných žiadostí za daný projekt príp. i za jeho podriadené (podľa stavu začiarknutia predchádzajúcej oložky). Ak je začiarknuté, pripočíta sa k tomu hodnota vyčíslená z realizovaných hodín jednotlivých zdrojov (viď položka Hodiny-reál) projektu.
Zobraziť v tisícoch  

V spodnej časti sa zobrazuje vypočítaná bilancia. Tzn. sumárne položky informujúce o stave nákladov a výnosov k zvolenému dátumu. Sú uvedené v prepočte na lokálnu menu.

Do výnosov a nákladov sa započítavajú údaje účtované v rámci daného projektu LEN na tie účty, ktoré majú v účtovnom rozvrhu nastavený príznak Zahŕňať do nákladov resp. do výnosov (v bilancii projektového riadenia a účtovných reportoch).

Uvedené sumárne položky:

Názov Popis
Projekt  
Plánované údaje
  Výnosy-plán  
  Náklady-plán  
  Zisk-plán  
Skutočné údaje  
  Výnosy-skutočné  
  Náklady-skutočné  
  Zisk-skutočný  

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Rozbaliť - pre ...
  • Zbaliť. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Nová bilancia -  
Prepočítať -

Pre hromadný prepočet bilancií viacerých projektov je možné použiť funkciu Prepočítať bilancie na záložke zoznam.

Občerstviť - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Výnosy-detail -  
Náklady-detail -  
Naplánovať -  
Tlač, export F5 Umožňuje uskutočniť štandardnú tlač a to danej bilancie. (Na rozdiel od funkcie Tlač v zozname zákaziek sa tu pred tlačou nevyberá, aké záznamy sa majú tlačiť, tlačí sa to, čo je práve zobrazené v záložke.)