Projekty - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom projekte zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Kmeňové údaje Nadväznosti Zdroje Plán Kontrolné body Rekapitulácia Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Kmeňové údaje

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Kód
Code

Kód označujúci daný projekt. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber projektu, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch projektov.

Môžete využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je táto možnosť nastavená, novo zadávaným projektom sa kód predvypĺňa automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či projekt so zadaným kódom už neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením, každopádne záznam s duplicitným kódom povolí uložiť.

Ak používate tento číselník pre projektové riadenie, odporúčame zvoliť štruktúru kódu a názvu tak, aby ste sa v "projektoch" a ich "subprojektoch" dobre orientovali, napr. podľa toho, ako by mali ísť za sebou v časovej nadväznosti a pod. Viď tiež možnosti zadania nového projektu.

Názov
Name
Názov projektu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným projektom ako bližší, vysvetľujúci popis daného projektu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nadradený
Parent_ID

Kód projektu, ktorý je nadriadený aktuálnemu. Ide teda o odkaz na nadriadený projekt, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti - podriadenosti) medzi projektmi. Každému projektu môžete podriaďovať ľubovoľné množstvo ďalších projektov, počet úrovní vnorenia (podriadenosti) nie je nijako obmedzený. Hierarchické usporiadanie podľa podradenosti si môžete vizuálne zobrazovať zapnutím stromového zobrazenia.

Príznak podradenosti a nadradenosti neslúži len na vizuálne štruktúrovanie projektov, ale má význam aj pri vyberaní záznamov podľa projektov (napr. výstupné prehľady za projekty), kedy možno vo väčšine prípadov zvoliť, či si želáte obmedzenie vrátane podradených.

Stredisko
Division_ID

Pomocou tejto položky môžete daný projekt priradiť niektorému stredisku. Zadáte kód strediska alebo ho vyberiete z číselníka stredísk. Nepovinná položka. Môže byť predvyplnená podľa údajov nadriadeného záznamu, viď popis funkcie Nový resp. Rozvetviť v záložke Zoznam.

Priradenie projektu k stredisku môže podľa stavu parametra vo Firemných údajoch Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa strediska ovplyvňovať spôsob ponúkania a výber projektov do dokladov v závislosti od strediska zadaného v riadku dokladu. Podrobne viď popis uvedeného parametra.

Ďalej je možné podľa strediska projekty v agende projektov filtrovať, viď záložka Zoznam.

Stredisko je jedným z chránených objektov. Dostupnosť projektov pre užívateľa sa však nijako neobmedzuje podľa jeho prístupových práv k danému stredisku. Nebolo by to tu zmysluplné. Stredisko tu má iba evidenčný charakter (podľa strediska sa filtrujú projekty pri výbere týchto objektov do riadkov dokladov, kde je stredisko vybrané v inej položke a s uplatnením obmedzenia za prístupové práva).

Firma
Firm_ID

Pomocou tejto položky môžete daný projekt priradiť k niektorej firme. Zadáte kód firmy alebo ju vyberiete z adresára firiem. Nepovinná položka. Môže byť predvyplnená podľa údajov nadriadeného záznamu, viď popis funkcie Nový resp. Rozvetviť v záložke Zoznam.

Priradenie projektu k firme môže podľa stavu parametra vo Firemných údajoch Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa firmy ovplyvňovať spôsob ponúkania a výber projektov do dokladov v závislosti od firmy zadanej v hlavičke dokladu. Podrobne viď popis uvedeného parametra.

Ďalej je možné podľa firmy projekty v agende projektov filtrovať, viď záložka Zoznam.

Plánované datum zahájení
Date$DATE
Dátum vzniku daného projektu. Využíva sa v projektovom riadení daného projektu. Potom má význam dátum zahájenia projektu - štart projektu. (Slúži napr. ako východiskové časové rozpätie pri plánovaní novej aktivity, kontroluje sa pri zadávaní nadväzností medzi jednotlivými riadenými záznamami a pod.) V opačnom prípade sa podľa neho len určuje poradie línií v zobrazení projektov v Ganttovom grafe a má pre užívateľa iba informatívny význam.
Plánované datum ukončení
PlannedEndDate$DATE

Plánovaný dátum ukončenia realizácie daného projektu. Využíva sa v projektovom riadení daného projektu. (Slúži napr. ako východiskové časové rozpätie pri plánovaní novej aktivity, kontroluje sa pri zadávaní nadväzností medzi riadenými záznamami a pod.) V opačnom prípade slúži na zobrazenie trvania projektov v Ganttovom grafe a má pre užívateľa iba informatívny význam.

Kromě Plánovaného data ukončení se na projektu eviduje ještě příznak Uzavřeno a Datum uzavření. Nezamieňajte ich. To, že je projekt dokončený, ešte neznamená, že sa ním ďalej nezaoberáme. Môžeme ho napr. vyhodnocovať, sledovať výslednú ziskovosť a pod. A až keď je úplne "pasé", nastavíme ho na Uzavreté a nebudeme sa ním už ďalej zaoberať.  Dátum uzavretia je dátum, kedy užívateľ projekt uzavrel, tzn. považuje ho za uzavretý v tom zmysle, že je k nemu všetko zadané, nebude sa už nič meniť a nebude sa s ním ďalej pracovať. Podľa stavu uzavretia je možné obmedzovať zobrazenie projektov v záložke Zoznam, viď Obmedzenie za otvorené/uzavreté. Pri projektoch s projektovým riadením viď tiež popis položky Stav projektu.  Rozlišovanie stavu "ukončenie projektu" a stavu jeho úplného "uzavretia" využijete hlavne vtedy, ak používate projekty v projektovom riadení. Viď tiež Ukončenie a uzavretie projektu.

Schváleno
Approved

Informácia, či bol daný záznam schválený. Tu needitovateľná položka, schválenie sa vykonáva pomocou funkcie Schváliť.

Tu je k dispozícii len toto jednoúrovňové schválenie. Plné schvaľovacie konanie (dostupné v niektorých iných agendách) sa tu nevyužíva.

Rozšířené řízení projektu
ExtendedControl

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Začiarknite, ak chcete pre daný projekt využívať projektové riadenie. Či je vo východiskovom stave položka začiarknutá alebo odčiarknutá (a či ju je možné editovať), závisí:

Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre rozšírené riadenie potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Role řešitele MasterSolverRole_ID Položka slúži na zadanie aktuálnej roly riešiteľa, ktorý má riešiť daný projekt, za ktorý je zodpovedný. Typicky tu budete zadávať rolu vedúceho daného projektu. Rolu riešiteľa zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka rolí.

Tu len informatívna položka. Zaznamenať vyriešenie úlohy môže ľubovoľný iný užívateľ, pokiaľ má prístupové práva k opravám záznamov projektov.

Roly, ktoré sa budú nejak podieľať na spracovaní projektu (ľudské zdroje, zariadenia a iné nepersonálne zdroje) sa zadávajú v subzáložke Zdroje.

Zde se zadává vždy pouze uživatelská role, nikoli konkrétní uživatel. Položka nie je závislá na aktuálnom stave parametra Na rozlíšenie zodpovednej osoby v procesoch používať, ako je to s podobnou položkou v niektorých iných agendách a ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia.

Priorita Priority

Číselne vyjadrená priorita. Informácia o tom, s akou prioritou by sa mal daný projekt vyriešiť.

Stav (ProcessState)

Každý záznam môže nadobúdať niekoľko stavov, podľa úrovne spracovania (vybavenia daného projektu a pod.). Povinná položka. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný stav. Stavy sú stanovené pevne z programu. Možné stavy:

 • V príprave
 • Zahájený/v procese
 • Dokončený

Kromě Stavu ukončení projektu se na projektu eviduje ještě příznak Uzavřeno a Datum uzavření. Nezamieňajte ich. To, že je projekt dokončený, ešte neznamená, že sa ním ďalej nezaoberáme. Môžeme ho napr. vyhodnocovať, sledovať výslednú ziskovosť a pod. A až keď je úplne "pasé", nastavíme ho na Uzavreté a nebudeme sa ním už ďalej zaoberať.  Dátum uzavretia je dátum, kedy užívateľ projekt uzavrel, tzn. považuje ho za uzavretý v tom zmysle, že je k nemu všetko zadané, nebude sa už nič meniť a nebude sa s ním ďalej pracovať. Podľa stavu uzavretia je možné obmedzovať zobrazenie projektov v záložke Zoznam, viď Obmedzenie za otvorené/uzavreté. Viď tiež Ukončenie a uzavretie projektu.

Spôsob fakturácie (InvoicingType)

Nastavenie, ako sa má stanoviť predajná cena pre fakturáciu aktuálneho projektu zo záložky Zoznam.

 • Nefakturovať vôbec
 • Podľa plánovaného času zdrojov
 • Podľa plánovaného času zdrojov
 • Paušálne - Ak je zvolená táto voľba, sprístupní sa ďalšia položka Fixná suma pre fakturáciu alebo je tiež možné zadávať sumy plánovanej fakturácie k jednotlivých kontrolným bodom.

Význam volieb podrobnejšie, viď vecný obsah - spôsoby fakturácie.

Projekt je možné fakturovať samostatne alebo naraz vrátane jeho podriadených subprojektov, pričom jednotlivé projekty je možné fakturovať až po ich dokončení alebo postupne. Každý subprojekt môže mať spôsob fakturácie nastavený inak. Rovnako jednotlivé zdroje je možné z fakturácie vylúčiť.

Fixní částka (FixedAmount)

Je k dispozícii iba vtedy, ak je v predchádzajúcej položke Spôsob fakturácie nastavený na hodnotu Paušálne. Suma v lokálnej mene.

Ide o celkovú sumu, ktorá by sa mala fakturovať za konkrétny projekt. Teda v sebe zahŕňa sumy prípadne fakturované v rámci jednotlivých kontrolných bodov, viď položka Plánovaná fakturácia pri kontrolných bodoch.

Či bude suma tu zadaná predstavovať fakturovanú sumu aj za subprojekty (ak majú byť tiež fakturované paušálne) alebo nie, závisí len na vás a na tom, ako chcete fakturáciu uskutočniť. Možné sú rôzne kombinácie, je možné napr. údaje pre fakturáciu zadávať na každom projekte zvlášť a fakturovať potom buď každý subprojekt zvlášť alebo len nadriadený podľa údajov na subprojektoch, alebo je možné zadať fakturovanú sumu na nadriadenom zahŕňajúci aj všetky subprojekty a u nich už potom žiadnu nezadávať.

Kontrola aktivit proti zdrojům CheckActivityVsSources

Možnost nastavit, zda se na aktivitě zadané k danému projektu má kontrolovat existence role ve zdrojích daného projektu. Tzn. či Rola riešiteľa zadaná na aktivite vystavenej k tomuto projektu (tzn. s položkou Projekt priamo aktuálnemu projektu) je uvedená v zozname zdrojov k tomuto projektu.

 • Nekontrolovať
 • Upozorňovať na rozdiely - v prípade, že podmienka uvedená vyššie, nie je splnená, upozorní, no takúto aktivitu povolí uložiť.
 • Nepovoliť nekonzistenciu - takúto aktivitu nepovolí uložiť.

Platí pre všetky možnosti vystavenia resp. opravy aktivít (tzn. je jedno, či bola vystavená priamo zo záložky Aktivity daného projektu, alebo odinakiaľ (napr. z časového plánu).

Podľa aktivít plán/reál  
  Dátum zahájenia Najnižší dátum začatia (plánovaný a reálny) z aktivít pripojených k danému projektu (viď subzáložka Aktivity). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia.
  Dátum ukončenia

Najvyšší dátum ukončenia (plánovaný a reálny) z aktivít pripojených k danému projektu (viď subzáložka Aktivity). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia.

Ďalej je k dispozícii položka:

Názov Popis
Poznámka Ľubovoľná poznámka k danému projektu.

Subzáložka Nadväznosti

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam). Obsahuje zoznam projektov, ktoré musia byť dokončené pred zahájením aktuálneho projektu. Má význam pre kontroly (validácie) dátumov zahájenia jednotlivých projektov.

Pri zadávaní nadväzností sa kontroluje, aby nedošlo k cyklickému odkazovaniu. (Projekt sa nemôže odkazovať sám na seba. Ak projekt A predchádza projektu B, nie je možné pre projekt B zadať A ako predchádzajúci projekt. Cyklickosť by mohla vzniknúť aj v rámci viacerých projektov: B nasleduje až po A, C nasleduje až po B. Potom nie je možné zadať, že A nasleduje až po C atď.).

Ak existuje zoznam nadväzností, štartovací dátum projektu v položke Plánovaný dátum zahájenia sa automaticky prispôsobuje - preberá sa najneskorší Plánovaný dátum ukončenia tu zadaných predchádzajúcich projektov. Vďaka tomu je možné dosiahnuť plynulú nadväznosť jednotlivých projektov v prípade, že projekt je závislý na výsledkoch predchádzajúceho projektu a nemôže byť zahájený skôr, ako sa predchádzajúci projekt dokončí. Voliteľne sa ponúka aj úprava na skorší Dátum dokončenia, ak ho je možné znížiť vzhľadom k dátumom ukončenia projektov na záložke Nadväznosti.

Majme projekt "2-Inštalácia zariadenia", kde zadáme plánovaný dátum zahájenia 1.10. Aby ich bolo možné u zákazníka uskutočniť, je potrebné najprv uskutočniť projekt "1-Základná montáž". Nech tento projekt má dátum ukončenia (kvôli vyčerpaným kapacitám technikov) až 3.10. Pokiaľ projekt "1-Základná montáž" pridáme na záložku Nadväznosti projektu "2-Inštalácia zariadenia", tak sa jeho plánovaný dátum zahájenia automaticky posunie z 1.10. na 3.10.
 

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Projekt Projekt, na ktorý má aktuálny projekt nadväzovať. Zadáte kód projektu alebo vyberiete z číselníka projektov. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený iba na tie projekty, ktoré ešte v nadväznostiach použité nie sú a nie je možné vybrať seba samého. (Pri výbere zo stromu je tlačidlo OK pre takýto projekt nedostupné a pri výbere v zozname sa takéto projekty vôbec neponúkajú). Po výbere projektu sa ďalej kontroluje, či nedochádza k cyklickej závislosti, viď vyššie.
Názov projektu Názov projektu vybraného v predchádzajúcej položke. Tu needitovateľná položka.
Stav Informácia o stave projektu, tzn. obsah jeho položky Stav. Tu needitovateľná položka.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu záznamov v záložke Nadväznosti a ďalej hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Pridanie nového riadka tu môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname nadväzností, ak pomocou nich prejdete na nový riadok.

  Po pridaní projektu na záložku Nadväznosti sa skontroluje, či doterajší Plánovaný dátum zahájenia nie je nižší ako najvyšší dátum ukončenia položiek uvedených na záložke Nadväznosti. Pokiaľ je nižší, tak sa automaticky prispôsobí, ako bolo spomenuté vyššie tak, aby nadväznosti boli splnené.
   

 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Funkcia inverzná k Pridať. Daný odpojený projekt sa samozrejme nijako nemaže.

Subzáložka Zdroje

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie zdrojov v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť zdroje. Slúži na zadanie a zobrazenie zdrojov (rolí) potrebných pre aktuálny projekt zo záložky Zoznam, na zadanie a evidenciu aktivít pre konkrétne plánovanie využitia týchto zdrojov a sledovanie ich realizácie vrátane možnosti sledovať to, čo už bolo vyfakturované.

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Projekt Zobrazuje identifikáciu projektu, ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálny projekt zo záložky Zoznam.
Dátum zahájenia Obsah položky Plánovaný dátum zahájenia z Kmeňových údajov.
Dátum ukončenia Obsah položky Dátum ukončenia z Kmeňových údajov.

Subzáložka Zdroje ďalej obsahuje:

Príklad vzhľadu záložky Zdroje s aktívnou subzáložkou Zdroje. 1 - Zoznam zdrojov, 2 - Lišta navigátora zdrojov, 3 - Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámka, Aktivity, Fakturácia), 4 - Zoznam Aktivít v subzáložke Aktivity, 5 - Lišta navigátora aktivít v subzáložke Aktivity.

Projekt vztahující se k obrázku výše:

Tu je vidieť, že daný projekt má 2 naplánované zdroje (v tomto prípade zjavne personálne) Obchodníka1 a Technika1. Predpokladaný plán bol 4 hod pre Obchodníka1 a 3 hod Technika1 (viď položky Hodín-plán), teda celkom 7 hod (viď položka Celkom hodín-plán). V subzáložke Aktivity je vidieť zoznam doposiaľ vystavených aktivít na tento projekt a zdroje. Je vidieť, že celkový v skutočnosti naplánovaný čas je o 0,5 hod vyšší, tzn. 7,5 hod (viď položky Plán.pracovný čas a ich súčet Celk.plánovaný čas). Je to preto, že jedna z naplánovaných aktivít Technika1 bola "odovzdaná" (viď Stav Odovzdané), v rozsahu 0,5 hod na Technika2, viď Roly riešiteľa (v praxi bolo zrejme potrebné naplánovať naviac nejakú neočakávanú prácu na niekoho ďalšieho, s kým sa vopred na tento projekt nepočítalo).

V zozname aktivít je ďalej vidieť, koľko hodín už bolo reálne odpracovaných (viď položky Skutoč.prac čas a ich súčet Celk.skutočný čas). Je vidieť, že Technik2 už svoju prácu vykonal (aktivita Technika2 je už v stave Dokončené a plánovaných 0,5 hod je i reálne odpracovaných). Keďže ale Technik2 nie je v zozname zdrojov, nie sú jeho hodiny v zozname zdrojov nikde uvedené a nebudú ani fakturované. Pokiaľ by ste ich chceli fakturovať, museli by ste ho do zoznamu zdrojov doplniť. Ďalej je vidieť, že Obchodník1 v rámci svojich dvoch aktivít odpracoval už celkom 6,5 hod (čo je viac, ako sa u neho plánovalo). Z toho jedna jeho aktivita je už v stave Dokončené, viď Stav aktivít, a ako je vidieť, výrazne na nej prekročil plán - o 175% oproti plánu (viď položka %čas-reál/plán).

V zozname zdrojov sú ďalej vidieť realizované hodiny, ktoré už je možné fakturovať - tzn. hodiny zrátané z dokončených aktivít tu uvedených zdrojov (viď položky Hodín-reál), teda celkom 5,5 hod (viď položka Celkom hodín-reál). Technik1 zatiaľ nemá žiaden odpracovaný čas, ani žiadnu dokončenú aktivitu, tým pádom má v položke Hodín-reál 0 hod. Obchodník1 tu má započítaných len 5,5 hod zo svojej jednej dokončenej aktivity NP-1. Doba, ktorú odpracoval na svojej druhej aktivite NP-2 (1 hod) zatiaľ v položke Hodín-reál zahrnutá nie je, keďže táto aktivita je stále V procese. Pokiaľ má Obchodník1 už prácu hotovú a ďalšie hodiny už vykazovať nebude, je potrebné aktivitu NP2 opraviť a nastaviť na nej stav na Dokončené, aby sa doba odpracovaný čas premietol do Hodín-reál.

Zoznam zdrojov

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už pripojených zdrojov k danému projektu, na začiatku prázdny. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Roly

Rola, ktorá predstavuje zdroj potrebný na realizáciu aktuálneho projektu zo záložky Zoznam. Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - projektové riadenie, zďaleka nemusí ísť len o ľudské zdroje (personálne roly), ale aj o akékoľvek iné prostriedky ako autá, jednačky, projektory, ... (nepersonálne roly), ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektu a ktorých využitie pre projekt chceme sledovať, plánovať (rezervovať si čas ich využitia) atď. Viď tiež typy rolí.

Zde se zadává vždy pouze uživatelská role, nikoli konkrétní uživatel. Položka nie je závislá na aktuálnom stave parametra Na rozlíšenie zodpovednej osoby v procesoch používať, ako je to s podobnou položkou v niektorých iných agendách a ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia.

Stredisko

Pomocou tejto položky môžete daný zdroj priradiť niektorému stredisku.

Slúži na predvypĺňanie rovnomennej položky pri generovaní aktivít pre daný zdroj a pri fakturácii do riadkov vystavovaných fakturačných dokladov, pokiaľ je Spôsob fakturácie podľa plánovaného alebo reálneho času zdrojov. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Povinná položka, aby bolo možné daný doklad následne čo najrýchlejšie vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri pokuse o jeho uloženie.

Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) predvypĺňa podľa riadka (zdroja) predchádzajúceho.

Poradie

Má predovšetkým orientačný význam. Ďalší význam zatiaľ nemá.

Popis Stručný popis k danému zdroju resp.požadovanej činnosti. Nepovinná položka. Pre podrobnejší popis (pokyny) je určená subzáložka Poznámka.
Hodín-plán Predpokladaný celkový počet hodín daného zdroja (danej roly), ktorý bude potrebný na aktuálny projekt. Editovateľná a tu ručne zadávaná položka.
Hodín-reál

Reálne odpracovaný počet hodín danej roly. Needitovatelná položka, položka počítaná z aktivit.

Napočítava sa automaticky z reálneho času (z položky Celkom v sekcii SKUTOČNOSŤ) aktivít vystavených na daný projekt a zdroj (viď subzáložka Aktivity pre daný zdroj), ktoré sú dokončené (v stave Dokončené).

Teda zodpovedá súčtu hodín uvedených v položke Skutoč.pracovný čas v subzáložke Aktivity u aktivít pre daný zdroj, ktoré sú v stave Dokončené.

Pozor, reálny čas sa z aktivity započíta až v okamihu, kedy sa stav aktivity zmení na Dokončené.

Zohľadňuje sa pritom nastavenie Povoliť nadčas v údajoch daného zdroja.

Fakt. hodín

Informácia o tom, koľko z realizovaných už bolo celkovo fakturovaných.

Fakt. suma

Informácia o už fakturovanej sume.

Lišta navigátora zdrojov

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu zdrojů, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Význam poradia zdrojov viď položka Poradie vyššie.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.

  Tu pridanie nového riadka nie je možné vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname zdrojov prejdením na nový riadok. Dôvodom je to, že posuny kurzora sú tu ladené tak, aby sa kurzor z poslednej položky v zozname presúval do editačného formulára pod gridom (viď Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámka, Aktivity, Fakturácia)), pretože logicky nasleduje zadanie ďalších položiek tam uvedených.

 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Funkcia inverzná k Pridať/Vložiť. Umožní odpojiť zdroj od aktuálneho projektu. Daný zdroj (tzn. daná rola) sa samozrejme nijako nemaže.
 • Aktualizovať - Zaktualizuje zobrazený reálny čas z pripojených aktivít.

V pravej časti sú potom k dispozícii sumárne informatívne položky týkajúce sa celkových hodín zdrojov:

 • Celkem hodin-plán - informační položka, zobrazuje celkový počet plánovaných hodin vysčítaný za všechny zdroje (součet položek Hodin-plán v Seznamu zdrojů)

  Porovnajte so súčtom hodín v položke Celk.plánovaný čas v zozname aktivít. Je zjavné, že tieto súčty nemusia byť zhodné, keďže tu ide o predpokladaný plánovaný čas, kdežto v zozname aktivít je vidieť skutočne naplánovaný čas.

 • Celkem hodin-reál - informační položka, zobrazuje celkový počet již realizovaných hodin vysčítaný za všechny zdroje (součet položek Hodin-reál v Seznamu zdrojů) a dále vypočtené procento splnění plánu (tj. počtu hodin-reál vzhledem k počtu hodin-plán)

  Porovnajte so súčtom hodín v položke Celk.skutočný čas v zozname aktivít. Je zjavné, že tieto súčty nemusia byť zhodné, keďže tu ide o súčet realizovaných hodín z len dokončených aktivít vystavených na tu uvedené zdroje, kdežto v zozname aktivít je vidieť súčet všetkých doposiaľ realizovaných hodín na danom projekte zo všetkých tam zobrazených aktivít (tzn. i nedokončených aktivít a príp. i aktivít odovzdaných na iného riešiteľa, ktorý nie je v zozname zdrojov).

Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámky, Aktivity, Fakturácia)

V spodnej časti záložky Zdroje sú k dispozícii ďalšie údaje k zdrojom, a to buď k zdroju, ktorý je práve v editovateľnom zozname zdrojov aktuálny alebo k všetkým pripojeným. Sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Zdroje-detail Poznámka Aktivity Fakturácia

Subzáložka Zdroje-detail

Zobrazuje detailné informácie k aktuálnemu zdroju zo Zoznamu zdrojov. Ide napr. o údaje potrebné pre vystavovanie aktivít na daný zdroj, údaje ovplyvňujúce fakturáciu a pod.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Oblast aktivity
CRMActivityArea_ID

Položky potrebné pre vystavenie dokladu aktivity v rámci plánovania zdrojov. Viz funkce Nová aktivita.  Význam jednotlivých položiek viď Aktivity - záložka Detail. Položky sú tu povinné (podobne ako pri vystavovaní dokladu aktivity priamo v cieľovej agende), aby bolo možné daný doklad následne čo najrýchlejšie vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri pokuse o jeho uloženie.

Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) položky predvypĺňajú údajmi z riadka (zdroja) predchádzajúceho.

Typ aktivity
CRMActivityType_ID
Řada aktivity
CRMActivityQueue_ID
Povolit přesčas
CanExceedPlan

Ovplyvňuje, či pre daný zdroj bude možné vykázať celkový skutočne odpracovaný čas vyšší (viď položka Hodín-reál v Zozname zdrojov), ako bol celkový plánovaný čas pre daný zdroj zadaný v položke Hodín-plán.

Ak to povolené nebude, nebude možné uložiť aktivitu s nastaveným stavom Dokončené, pokiaľ by jej uložením došlo k prekročeniu celkových plánovaných hodín.

Nech nemáme povolený nadčas (tzn. vykázať pre zdroj viac hodín, ako bolo plánované), pre zdroj máme zadaných 10 plánovaných hodín. Ďalej majme pre tento zdroj dve aktivity:

- první aktivitu s plánovaným časem 7 hodin od 8:00 do 14:00
- druhou aktivitu s plánovaným časem 3 hodiny od 8:00 do 11:00

Celkem tedy 10 plánovaným hodin. Nech je prvá aktivita už dokončená a bol na nej vykázaný skutočný odpracovaný čas 8 hodín od 8:00 do 15:00 (tzn. 1 hodina naviac oproti plánu). Ak by sme potom na druhej aktivite vykázali 3 hodiny (ako na nej samotnej bolo plánované) a prepli ju do stavu Dokončené, nebude ju možné uložiť, pretože by následne celkový odpracovaný čas 8+3=11 hodín prekročil celkový čas plánovaný, ktorý bol 10 hodín.

Pozor! Toto povolenie nadčasov nijako nesúvisí s tým, či daný pracovník pracuje nadčas oproti svojmu zmenovému kalendáru.

Fakturovat tento zdroj
Invoicing

Príznak, či má byť zdroj fakturovaný. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) predvypĺňa podľa riadka (zdroja) predchádzajúceho.

Ak je začiarknuté, na editáciu sa sprístupnia nasledujúce dopĺňajúce údaje pre fakturáciu:

Ďalšie súvisiace položky:
Určení výnosové ceny zdroje
SalePriceType)
Ide o určenie predajných/výkonových cien tohto zdroja/riešiteľa:
 • Neskladovou položkou - použijete, pokiaľ chcete tento zdroj fakturovať ako neskladovú položku
 • Skladovou kartou - použijete, ak máte na cenu práce daného zdroja zavedenú sklad. kartu

Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) určenie výnosovej ceny predvypĺňa podľa riadka (zdroja) predchádzajúceho. Podľa toho sa sprístupnia ďalšie položky:

Neskladovou položkou

V tomto prípade sa sprístupnia ďalšie položky pre ručné zadanie výnosové ceny za prácu tohto zdroja:

Výnosová cena zdroja:
Základní sazba
(HourRate)
Slúži na ocenenie hodín práce zdroja vykonaných do výšky plánovaného objemu (položka Hodín-plán).Základná sadzba sa použije pre výpočet výnosov za plánované zdroje v záložke Plán a v závislosti na zvolenom Spôsobu fakturácie pre fakturáciu plánovaných hodín. Sadzba za nadčas potom pre fakturáciu reálnych hodín nad tento plán.
Sazba za přesčas
(OverTimeHourRate)
Slouží pro ocenění hodin práce provedených nad plánovaný objem (položka Hodin-reál minus Hodin-plán).
Sazba DPH
(VATRate_ID)
Číselníková položka na zadanie DPH sadzby. Použije sa na fakturáciu:

Skladovou kartou

V tomto prípade sa sprístupnia ďalšie položky pre zadanie skladovej karty na danú prácu tohto zdroja a položky potrebnej pre vyčíslenie jej predajnej ceny z cenníkov. (Podobným spôsobom ako pri Stanovení východiskovej predajnej ceny na dokladoch.)

Ďalšie súvisiace položky:
Sklad. karta
(StoreCard_ID)
Číselníková položka na zadanie príslušnej sklad. karty.
JednotkaJedna z jednotiek danej sklad. karty, pre ktorú sa má stanoviť predajná cena.
Sklad
(Store_ID)
Sklad, pre ktorý sa bude v cenníkoch hľadať predajná cena.
Cena základní
(PriceDefinition1_ID)
Slúži na ocenenie hodín práce zdroja vykonaných do výšky plánovaného objemu (položka Hodín-plán).

Určuje Definíciu predajnej ceny, ktorá sa má použiť na stanovenie príslušnej predajnej ceny z cenníkov.

Cena základná sa použije pre výpočet výnosov za plánované zdroje v záložke Plán a v závislosti na zvolenom Spôsobu fakturácie pre fakturáciu plánovaných hodín. Cena za nadčasy potom pre fakturáciu reálnych hodín nad tento plán.

Cena pro přesčasy
(PriceDefinition2_ID
Slouží pro ocenění hodin práce provedených nad plánovaný objem (položka Hodin-reál minus Hodin-plán).
Nákladová cena
CostHourRate
Nákladová cena hodiny práce. Použije sa na výpočet nákladov za plánované zdroje.
DOKONČENO
Finished

Možnosť označiť zdroj za dokončený. Ak je začiarknuté, tak sa už neponúka možnosť vystaviť k danému zdroju ďalšiu aktivitu, tzn. je nedostupná funkcia Nová aktivita.

Avšak z agendy Aktivít novú aktivitu na daný zdroj a projekt je možné vystaviť, ale program na danú skutočnosť, že je zdroj už "dokončený" upozorní a je na užívateľovi rozhodnúť, či vystavenie takej aktivity k dokončenému zdroju je či nie je oprávnené.

Ďalej môže ovplyvniť, či bude zdroj zahrnutý do fakturácie, viď popis začiarkavacieho políčka Zahrnúť i nedokončené zdroje v sprievodcovi fakturáciou.

Zákazka
BusOrder_ID

Keďže tu ide o agendu projektov, tak je tu možné k danému projektu z trojice zákazka/obchodný prípad/ projekt zadať zvyšné dva údaje, tzn. tu zákazku a obchodný prípad.

Zadávanie môže byť ešte skryté nastavením nepoužívania daného číselníka v  konfiguračných parametroch. Tieto údaje sa využijú pri generovaní aktivít a tiež pri fakturácii do riadkov predajného dokladu, do ktorých sa predvyplnia.

Obchodný prípad
BusTransaction_ID

Subzáložka Poznámka

Ide o zadanie poznámky vzťahujúcej sa k aktuálnemu zdroju zo Zoznamu zdrojov. Napr. pre zadanie pracovných pokynov, technologického postupu a pod.

Subzáložka Aktivity

Zobrazuje zoznam existujúcich aktivít vzťahujúcich sa k zdrojom zo Zoznamu zdrojov. Ide jednak o:

 • o aktivity vystavené na daný projekt a daný zdroj (rolu) resp. zdroje. Tzn. aktivity, ktoré majú vo svojej položke Projekt zadaný zodpovedajúci projekt a v položke Rola riešiteľa zodpovedajúcu rolu zdroja. Je jedno, ako boli vystavené. Viď možnosti generovania aktivít pre daný zdroj.
 • o aktivity z nich odovzdané funkciou Odovzdať) na inú rolu, ktorá nie je na zozname zdrojov

Aktivity sú zobrazené buď k všetkým zdrojom zo Zoznamu zdrojov alebo len k aktuálnemu, v závislosti od voľby zobrazenia:

Voľba zobrazenia Zobraziť za všetky zdroje a Zobraziť časy

Nad zoznamom je k dispozícii panel, v ktorom si môžete zvoliť, či chcete aktivity zobraziť k všetkým zdrojom zo Zoznamu zdrojov alebo len pre aktuálny zdroj (na ktorom stojí kurzor v Zozname zdrojov). K tomu slouží první část omezovacího panelu (lišty) a předvolba Zobrazit za všechny zdroje. Ďalej je k dispozícii predvoľba Zobrazovať časy. Ak je začiarknuté, tak sa v rámci dátumových položiek typu dátum začatia, ukončenia a pod. zobrazujú aj časy zadané v detaile aktivity (viď položky v sekcii PLÁN a SKUTOČNOSŤ danej aktivity):

Príklad nastavenia pre zobrazenie zoznamu aktivít len pre aktuálny zdroj a vrát. časov

V seznamu těchto aktivit vztahujících se ke zdrojům daného projektu mohou být některé záznamy graficky zvýrazněny a to:

 • inou farbou podkladu - podľa stavu aktivity a percenta splnenia plánu

Výrez z obrázka záložky Zdroje zodpovedajúci tu popisovanej časti

V zozname aktivít sa ku každej aktivite zobrazujú o nej základné údaje. Význam jednotlivých položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Aktivity. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Priorita Číselné vyjadrenie priority korešpondujúce s obsahom položky Priorita z detailu aktivity.
Plán.pracovný čas Obsah položky Celkom zo sekcie PLÁN danej aktivity.
Skutoč.pracovný čas Obsah položky Celkom zo sekcie SKUTOČNOSŤ danej aktivity.
%čas - reál/plán Percentuálne vyjadrenie splnenia plánu, tzn. počtu skutočných hodín už zadaných na aktivite oproti hodinám plánovaným zadaným na aktivite (viď položky v sekcii PLÁN a SKUTOČNOSŤ danej aktivity).

Pod needitovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu aktivít.
 • Nová aktivita - Funkce pro rychlé zadání nové aktivity k aktuálnímu zdroji ze Seznamu zdrojů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět. Funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ už je na zdroji nastavený príznak Dokončené.

  Funkcia vyvolá agendu Pomocníka pre tvorbu novej aktivity:

  Pomocník čerpá z plánovaných časov na aktivitách, keďže slúži na plánovanie. V ľavej časti okna sa zobrazujú informácie:

  V pravej časti je zoznam rolí, pre ktoré sú zobrazené možné voľné časy. Predvyplnená je rola (zdroj), pre ktorú bola funkcia vyvolaná, ale pomocou tlačidiel Pridať je možné pridať ďalšie roly (aj tie, ktoré zatiaľ nie sú v zozname zdrojov projektu) prípadne ich následne Odobrať.

  Ďalej je možné nastaviť časové rozpätie, požadovaný min. interval medzi aktivitami a začiarkavacie políčko, či je potrebné naplánovať celý zostávajúci čas vcelku. Podľa zadaných údajov sa následne v subzáložke Možné voľné časy zobrazia použiteľné časy danej roly (daného zdroja). V subzáložke Existujúce aktivity je možné pozrieť sa, akými aktivitami je daná rola vyťažená. Zobrazujú sa tu všetky aktivity (bez ohľadu na projekt) vystavené na danú rolu (zdroj), ktorých dátum zahájenia spadá do zadaného intervalu.

  Aby sledovanie časovej kapacity danej roly počas daných dní podľa prac. kalendára fungovalo a aby sa tu nejaké časy ponúkali, musí mať daná rola priradený pracovný kalendár a v ňom musia byť vygenerované konkrétne zmeny na príslušné dni.

  Funkční tlačítko Vytvořit aktivitu vyvolá agendu Aktivity, otevře ji "přes" agendu Projekty a rovnou přejde do zadání nové aktivity. V údajoch aktivity budú niektoré položky predvyplnené príslušnými údajmi evidovanými v definícii daného projektu. Pozor, v tomto prípade sa agenda aktivít vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie novej aktivity. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového záznamu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, z ktorého bola funkcia vyvolaná.

  Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

 • Opraviť aktivitu - Ide o štandardnú opravu záznamu aktivity z aktuálneho riadka (na ktorom stojí kurzor) podobne, ako by bola vyvolaná priamo z agendy aktivít. Viac viď funkcia Opraviť v agende Aktivity.
  Funkcia vyvolá agendu Aktivity, otvorí ju "cez" agendu Projekty a prejde priamo do opravy dokladu. Pozor, v tomto prípade sa agenda Aktivity vyvolá rovno v špeciálnom režime zadania záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len opravu existujúceho dokladu. Po uložení zmien (príp. stornovaní) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bola funkcia vyvolaná. Po návrate späť do agendy projektov sa zoznam tu zobrazených aktivít automaticky občerství.

  Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový", akurát tu ide o opravu existujúceho.

 • Otevřít agendu - Funkce vyvolá agendu Aktivit a otevře ji "přes" agendu Projekty. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Aktivity. Takto odtud vyvolaná agenda Aktivity se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za všechny aktivity pro aktuálně zobrazované zdroje. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých aktivít a pod.). K dispozícii len mimo editačný režim.

V pravej časti sú potom k dispozícii sumárne informatívne položky týkajúce sa stavu dokončenosti projektu:

 • Celk.plánovaný čas - zobrazuje celkový počet už naplánovaných hodín zrátaný zo všetkých aktivít aktuálne zobrazených v tejto subzáložke (súčet položiek Plán.pracovný čas)
 • Celk.skutočný čas -zobrazuje celkový počet už realizovaných hodín zrátaný zo všetkých aktivít (bez ohľadu na stav aktivít) aktuálne zobrazených v tejto subzáložke (súčet položiek Skutoč.pracovný čas) a ďalej vypočítané percento splnenia plánu (tzn. počtu hodín-reál vzhľadom k počtu hodín-plán)

  Porovnejte se součty hodin v položkách Celkem hodin-plán a Celkem hodin-reál v seznamu zdrojů.

 • Dokončeno - Informace o počtu aktivit, které jsou dokončené (ve stavu Dokončeno).

Subzáložka Fakturácia

Fakturovať je možné aj nedokončené zdroje. Nezamieňajte so stavom Dokončené jednotlivých aktivít.

Viditeľné sú tu len faktúry, ktoré majú odkaz na projekt.

Subzáložka Plán

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť finančný plán. Slúži na zadanie a zobrazenie plánu výnosov a nákladov pre aktuálny projekt zo záložky Zoznam. Tzn. na zostavovanie "rozpočtu projektu". Plánované údaje je možné sledovať aj so započítaním plánov podriadených projektov.

Pri plánovaní sa typicky uplatňuje princíp plánovania čiastkových projektov na spodnej úrovni, projekty na vyššej úrovni buď vlastný rozpočet nemajú alebo môžu mať napr. plánované režijné výdaje spoločné pre všetky podriadené projekty. Teoreticky je ale možné využiť aj opačný postup, kedy plán financií riešime len na hlavnom najvyššom projekte a v podriadených projektoch sa už nič neplánuje. Plánované náklady a výnosy môžu čerpať z rôznych zdrojov - z toho plynú tu obsiahnuté položky:

Názov Popis
Celkom vrátane všetkých subprojektov Súčet plánovaných nákladov resp. výnosov za tento projekt a rovnomennej položky za všetky podriadené projekty. Zisk je potom rozdiel týchto výnosov a nákladov.
Celkom za tento projekt  
  Uložená hodnota plánu Plánované výnosy, náklady a zisk za tento projekt. Údaje sa napĺňajú tlačidlom "Akceptovať" z nasledujúceho riadka "Nová hodnota plánu". Needitovateľné položky.
  Nová hodnota plánu

Údaje v tomto riadku vznikajú súčtom čiastkových údajov z ďalších riadkov, viď nasledujúce riadky "z toho". Needitovateľné položky. Pokiaľ sa v rámci editácie projektu v niektorom z týchto čiastkových riadkov údaje zmenili a tým pádom sa zmenil aj ich súčet, riadok "Nová hodnota plánu" je graficky zvýraznený podfarbením a objaví sa funkčné tlačidlo Akceptovať. Jeho vyvolaním sa tieto údaje prenesú do riadka "Uložená hodnota plánu".

Príklad možnosti uložiť zmenené údaje ako novú hodnotu plánu

z toho za plánované zdroje

Predpokladané výnosy a nákladové ceny vypočítané z údajov zadaných zdrojov. Tu needitovateľné položky.

Výpočet pri jednotlivých zdrojoch:

  za ostatní položky
(+ identifikace kalk.listu)
Predpokladané predajné ceny a nákladové ceny vypočítané z riadkov pripojeného kalkulačného listu - ponuky vydanej (tzn. z položiek J.cena a J.nákl.cena), ktoré sú zadané na aktuálnu zákazku zo záložky Zoznam. Tu needitovateľné položky.
  ostatné Suma ostatných plánovaných nákladov, resp. výnosov, ručne zadávaná, tzn. tu editovateľná.
Pripojená kalkulácia  
Panel ďalších položiek
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    - Žiadne položky tu nie sú defaultne dodávané. Panel s variantným vstupným formulárom je tu k dispozícii preto, aby ste si aj sem mohli pridať vlastné položky, ak nejaké také vzťahujúce sa k zobrazeniu plánu máte.

Ďalej je zobrazený needitovateľný zoznam položiek z pripojenej ponuky vydanej. Význam položiek je zrejmý z popisu záložky Detail ponúk vydaných.

 

Subzáložka Kontrolné body

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie kontrolného plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť kontrolné body. Obsahuje zoznam nadefinovaných kontrolných bodov k aktuálnemu projektu zo záložky Zoznam a slúži na priebežné sledovanie plnenia plánu k zadaným dátumom v priebehu realizácie daného projektu.

Kontrolný bod určuje požadovaný stav projektu k danému dátumu, tzn. plánovaný stav nákladov a výnosov projektu k danému dátumu. Tieto hodnoty sa môžu využiť v zobrazení bilancie projektu v záložke Bilancia na porovnanie reálnych výnosov a nákladov vzhľadom k plánovaným hodnotám - nadefinované kontrolné body sa ponúkajú (svojimi dátumami) v položke Plán na záložke Bilancia a podľa nich ich čiastkové plánované náklady a výnosy.

Ak ide o projekt fakturovaný paušálnou sumou a má sa fakturovať postupne, ku každému bodu je možné zadať plánovanú sumu fakturácie, a následne podľa kontrolných bodov fakturovať v rámci funkcie Vyfakturovať.

V Ganttovom grafe sa kontrolné body nezobrazujú, to, kedy sa má uskutočniť nejaká kontrola, je ale možné sledovať napr. pomocou tlač. zostavy. Majú evidenčný charakter, iný význam nemajú. Žiadne úlohy, aktivity atď. sa ku kontrolnému bodu neevidujú ani negenerujú, projekt je možné ukončiť, hoci kontroly nie sú vykonané.

Subzáložka Zdroje ďalej obsahuje:

Zoznam kontrolných bodov

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už nadefinovaných kontrolných bodov, na začiatku prázdny. Ku každému kontrolnému bodu je možné zadávať nasledujúce údaje pre priebežný plán:

Názov Popis
Dátum kont. bodu Dátum kontrolného bodu.
Názov/popis kont. bodu Stručný popis/názov kontrolného bodu.
Plánované náklady Plánované náklady k dňu kontrolného bodu.
Plánované výnosy Plánované výnosy k dňu kontrolného bodu.
Plánovaná fakturácia

Je k dispozícii iba vtedy, ak je v položke Spôsob fakturácie v kmeňových údajoch projektu hodnota Paušálne. Ide o predpokladanú výšku čiastkovej fakturácie k danému dátumu. Suma v lokálnej mene.

Využijete, ak chcete takto fakturovaný projekt fakturovať postupne. Táto hodnota sa neskôr využije vo funkcii Vyfakturovať. Sumy fakturácie uvádzané pre jednotlivé kontrolné body nie sú kumulované, ale sú to priamo sumy čiastkovej fakturácie. Je to z toho dôvodu, aby ich bolo možné fakturovať aj v inom poradí, ak je niektorý z kontrolných bodov splnený skôr ako bod predchádzajúci. Porovnajte s celkovou sumou paušálnej fakturácie uvedenou v položke Fixná suma v kmeňových údajoch projektu (ktorá je celková, tzn. zahŕňa v sebe prípadné sumy fakturované v rámci jednotlivých kontrolných bodov).

V kontrolnom bode K1 je zadaná suma 100 000, v K2 suma 150 000 a na projekte je celková suma 500 000. Nech chceme fakturovať postupne po splnení jednotlivých kontrolných bodov. To znamená, že po splnení K1 sa vyfakturuje 100 000, po splnení K2 150 000 a po dokončení projektu 250 000 (500 000-100 000-150 000).

Vykonaný Informácia o tom, či už kontrola daného bodu prebehla. Zadáva sa v subzáložke Skutočnosť, viď ďalej. Tu needitovateľná položka.

Lišta navigátora kontrolných bodov

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu kontrolných bodov (zmena poradia tu nie je podporovaná) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre nový kontrolný bod pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre nový kontrolný bod na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho kontrolného bodu.

Subzáložky s ďalšími údajmi

Ve spodnej časti záložky Kontrolné body sú k dispozícii ďalšie údaje ku kontrolnému bodu, ktorý je práve v editovateľnom zozname zdrojov aktuálny. Sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Plán Skutočnosť

Subzáložka Plán

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Role zodpovědné osoby za dodavatele
ResponsibleSupplierRole_ID

Rola zodpovednej osoby za dodávateľa z číselníka rolí.

Zodpovědná osoba za zákazníka
ResponsibleCustomerPerson_ID
 

Nepovinná položka. Zodpovedná osoba za zákazníka z číselníka osôb. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na osoby pripojené k firme zadanej v položke Firma v kmeňových údajoch projektu.

Ďalej je k dispozícii položka:

Názov Popis
Popis plánovaných kontrol alebo plánovaného stavu Podrobný popis plánovaných kontrol alebo plánovaného stavu projektu (textovo).

Subzáložka Skutočnosť

Ku každému kontrolnému bodu je možné zadávať nasledujúce údaje:

Názov Popis
Kontrola vykonaná Príznak, či kontrolný bod prebehol. Nepovinná položka. Tzn. môžete kontrolné body používať čisto informatívne a nemusíte si na nich uskutočnenie kontrol zaznačovať. Ak príznak používate, je ho možné využívať pri fakturácii projektu a fakturovať len tie, ktoré už majú označené, že kontrola sa uskutočnila. Viď funkcia Vyfakturovať.
Po uložení uskutočniť výpočet bilancie k dátumu kontrolného bodu Je k dispozícii len vtedy, ak je predchádzajúca položka začiarknutá. Význam vyplýva z názvu položky, tzn. napočíta bilanciu k danému bodu.
Výsledok kontrol Popis výsledku kontrol (textovo). Informatívna položka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Časový plán -

Pomocou tejto funkcie si môžete zobraziť časový plán pre projektovo riadený projekt. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je aktívna subzáložka Zdroje.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu
 • Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu samostatne
 • Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu vrátane podriadených
 • Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu vrátane podriadených samostatne

Podľa tejto voľby funkcie vyvolá agendu časového plánu a otvorí ju buď "cez" agendu projektov alebo samostatne, a to buď len pre zdroje (roly) zo subzáložky Zdroje aktuálneho projektu alebo aj pre zdroje jeho podriadených projektov. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie danej agendy. V tomto prípade sa v položke Definície pre výber z nadefinovaných definícií pohľadov zobrazí text informujúci, že ide o dočasné zobrazenie, viac položka Definície.

Funkcia teda pracuje podobne ako funkcia Naplniť dostupná z časového plánu.