Projekty - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných projektov, na začiatku prázdny. Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, projekty sa premietajú do rôznych záznamov v systéme a v závislosti od nastavenia parametrov systému môže ísť i o povinný údaj. Projekty môžu byť tiež využívané len v rámci CRM pre jednotlivé aktivity, i tu však môže ísť o povinný údaj a to v závislosti od nastavenia rovnomennej položky v definícii typu aktivity. Proto, pokud chcete používat projekty, je třeba je nejdříve nadefinovat v rámci implementace systému. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo podľa obmedzovacieho panela, viď ďalej. Číselník podporuje tiež skupinovanie záznamov, tzn. záznamy je možné rozdeliť do skupín a pracovať iba s vybranou skupinou záznamov. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri či skupine záznamov. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Každý projekt sa môže vo svojej definícii odkazovať o. i. na stredisko. Stredisko je jedným z chránených objektov. V zozname projektov sa však prístupové práva k týmto strediskám nijako neuplatňujú, viď popis položky Stredisko v záložke Detail.

Vzhľadom k tomu, že v číselníkoch podporujúcich skupinovanie sa záznamy načítavajú pomocou DynSQL dopytu (nie akciou ako je to v ostatných číselníkoch), uplatnia sa pri konštrukcii podmienky DynSQL prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, podobne ako je to v dokladových agendách (viď Obmedzenie verzus Prístupové práva)!!! Tzn., že ak je v danom číselníku napr. nadefinovaná číselníková užívateľsky definovateľná položka s odkazom do číselníka chránených objektov s nastavením Používať na obmedzenie výberov dát, tak sa užívateľovi po otvorení číselníka, ktorý podporuje skupinovanie, načítajú IBA tie záznamy, ktoré vyhovujú jeho prístupovým právam k danému chránenému objektu. Toto zohľadňovanie práv je možné ovplyvniť zadaním parametrov do definície danej užívateľsky definovateľnej položky. (Viď popis číselníkových definovateľných položiek a príklady uvedené v popise).

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie podľa strediska

Ak je vo Firemných údajoch v parametri Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa strediska nastavená hodnota Áno, v zobrazenom zozname projektov si je možné voliteľne nechať zobrazovať všetky nadefinované projekty alebo si ich filtrovať podľa strediska, ku ktorému sú priradené. Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na stredisko alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Stredisko - uvidíte tak len projekty priradené k tomuto stredisku (a vyhovujúce ďalším obmedzujúcim podmienkam, ak sú nejaké nastavené):

Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu projektov len za zvolené stredisko

 • Obmedzenie podľa firmy

Ak je vo Firemných údajoch v parametri Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa firmy nastavená hodnota Áno, v zobrazenom zozname projektov si je možné voliteľne nechať zobrazovať všetky nadefinované projekty alebo si ich filtrovať podľa firmy, ku ktorej sú priradené. Na to slúži druhá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na firmu alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Firma. Berie sa ohľad i na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. Tzn. uvidíte tak len projekty priradené k tejto firme, príp. jej predchodcom vzniknutým zásadnou opravou v adresári alebo zlučovaním firiem (a vyhovujúce ďalším obmedzujúcim podmienkam, pokiaľ sú nastavené):

Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu projektov len za zvolenú firmu

 • Obmedzenie podľa otvorených/uzavretých

Súčasne je možné zobrazené projekty filtrovať podľa uzavretosti. Na to slúži ďalšia časť obmedzovacieho panela v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad filtrovania len za otvorené projekty, zobrazia sa všetky otvorené, ktoré súčasne vyhovejú prvým dvom častiam filtra

Pre obmedzenie za otvorené/uzavreté platí:
Vo väčšine prípadov platí, že posledné použité nastavenie filtra podľa otvorených/uzavretých sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa pri opätovnom otvorení agendy. Záleží ale na tom, či bol číselník vyvolaný samostatne alebo ako výberový a odkiaľ.

Pokiaľ bol vyvolaný samostatne, predvyplní sa vždy zapamätané posledné použité nastavenie filtra podľa otvorených/uzavretých (môže byť zapamätané i z vyvolania číselníka ako výberového z iného miesta systému). Ak je číselník vyvolaný ako výberový z nejakej inej agendy, tak pre obmedzenie za otvorené/uzavreté platí, že sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu: buď podľa zapamätaného posledného nastavenia alebo bez ohľadu naňho (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny (napr. v riadku novo vystavovaných dokladov sa typicky ponúka predvyplnená možnosť "otvorené")). Pokiaľ existuje možnosť zmeny (napr. v číselníku vyvolanom zo záložky Obmedzenie a pod.) a užívateľ vyberie iné ako predvyplnené daným miestom programu, tak sa toto vybrané zapamätá a následne predvyplní v tých miestach, kde sa pamätané zohľadňuje.

Pre obmedzenie podľa firmy resp. strediska platí:
Pokúsi sa ho predvyplniť v súlade s miestom, odkiaľ bol číselník vyvolaný (napr. ak bol vyvolaný z riadka polohovacieho dokladu vystavovaného na firmu A, predvyplní obmedzenie za firmu A, ak bol vyvolaný z miesta, kde sa firma nezadáva (napr. z uzávierky), potom predvyplní Bez obmedzenia podľa firmy a pod.), väčšinou ho však môžete zmeniť. Vybrané naposledy použité obmedzenie sa nijako nepamätá, pri ďalšom vyvolaní číselníka z rovnakého miesta programu sa opäť predvyplní v súlade s daným miestom. Ďalej viď popis parametrov Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa strediska a Ponúkanie a kontrola projektov na dokladoch podľa firmy.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Uzavreté Táto položka sa v záložke Detail nezadáva. Zobrazuje informáciu o tom, či daný projekt je alebo nie je uzavretý, viď ďalej funkcia Uzavrieť, Otvoriť.

Okrem príznaku Uzavreté a Dátumu uzavretia sa na projekte eviduje ešte Dátum ukončenia. Nezamieňajte ich. To, že je projekt dokončený, ešte neznamená, že sa ním ďalej nezaoberáme. Môžeme ho napr. vyhodnocovať, sledovať výslednú ziskovosť a pod. A až keď je úplne "pasé", nastavíme ho na Uzavreté a nebudeme sa ním už ďalej zaoberať.  Dátum uzavretia je dátum, kedy užívateľ projekt uzavrel, tzn. považuje ho za uzavretý v tom zmysle, že je k nemu všetko zadané, nebude sa už nič meniť a nebude sa s ním ďalej pracovať. Podľa stavu uzavretia je možné obmedzovať zobrazenie projektov v záložke Zoznam, viď Obmedzenie za otvorené/uzavreté. Pri projektoch s projektovým riadením viď tiež popis položky Stav projektu.  Rozlišovanie stavu "ukončenie projektu" a stavu jeho úplného "uzavretia" využijete hlavne vtedy, ak používate projekty v projektovom riadení. Viď tiež Ukončenie a uzavretie projektu.

Dátum uzavretia Táto položka sa v záložke Detail nezadáva. Dátum, kedy prebehlo uzavretie projektu, viď ďalej funkcia Uzavrieť.
% dokončenia Počítaná položka percentuálneho stavu dokončenia vlastného projektu.
% dokončenia celkom Počítaná položka percentuálneho stavu dokončenia počítaná priemerom z položiek "% dokončenia" aj zo všetkých podriadených projektov.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu
 • podľa názvu
 • podľa poradia v strome - Tu nejde o poradie podľa nejakej položky á la "poradie". Triedenie podľa "poradia v strome" vyhodnocuje interná uložená procedúra. Podrobnejšie viď popis triedenia podľa poradia v strome. Usporiadanie stromu (a svojím spôsobom tak aj výsledné zobrazené poradie) je možné meniť pomocou funkcie Usporiadať strom.

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Väčšina z uvedených funkcií sa v prípade stromového zobrazenia vzťahuje iba k zoznamu, a niektoré z nich môžu byť neprístupné (disable), pokiaľ fókus aktuálne stojí v strome, viď popis stromového zobrazenia. Pokiaľ sa funkcia vzťahuje k zoznamu, ale nie je disable, aj keď fókus aktuálne stojí v strome, potom platí, že sa štandardne vykoná nad aktuálnym záznamom zoznamu (gridu)).

Pokiaľ teda máte zobrazené stromové zobrazenie a fókus máte aktuálne umiestnený v strome, potom pred vyvolaním niektorej z dostupných funkcií venujte pozornosť tomu, či práve aktuálny záznam v gride je skutočne ten, nad ktorým chcete danú funkciu vyvolať.

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového projektu:

Novú záznam je možné vo všeobecnosti zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového projektu:


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

Rozvetviť Ctrl + F2 -

Podporuje stromové zobrazenie. Jedna z možností, ako pridať nový projekt. V tomto prípade program predvypĺňa položku Nadriadený projekt kódom aktuálneho projektu a ak to nezmeníte, vytvoríte nový projekt podriadený aktuálnemu, tzn. o jednu úroveň nižšie. (Druhou možnosťou, ako pridať nový projekt, je funkcia Nový, viď vyššie).

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.


Záznamy tejto agendy je možné navyše opravovať ešte ďalším spôsobom:

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúce, ktoré sú určené pre projektové riadenie (ak ho neprevádzkujete, potom pre vás nemajú význam):

 • Prehľad projektu - obsahuje rozpis detailov o jednotlivých projektoch, vrátane zoznamu nadväzností, kontrolných bodov, zdrojov a finančných ukazovateľov.
 • Projekty - Kontrolné body - za aktuálny projekt alebo všetky označené vypíše z každého projektu jeho kontrolné body, pri ktorých zobrazí základné údaje.
 • Projekt - Cenová ponuka - mala by slúžiť ako ponukový list pre klienta, ktorý zahrnie všetky dodávané položky a ich predpokladané ceny. Mala by pracovať jednak s projektom, pre ktorý bola tlač vyvolaná, tak so všetkými jeho podradenými subprojektmi.

  Okrem základných hlavičkových údajov hlavného projektu obsahuje rozpis položiek, ktoré budú klientovi účtované. Ten sa skladá z dvoch zdrojov dát – prvým z nich sú pripojené ponuky vydané, z ktorých sa zobrazujú len tie riadky, ktoré majú nenulovú predajnú cenu (tá bude pri položkách uvedená). Druhým sú definované zdroje projektu (predstavujúce dodávané práce), z ktorých sa zobrazia tie, ktoré majú nastavené, že sa majú fakturovať (viď nastavenie fakturovať tento zdroj). Ako prvé sa uvádzajú údaje hlavného projektu, potom rekurzívne postupne údaje z ďalších podradených projektov. Za každý projekt sa vypíšu najprv riadky z pripojenej ponuky (s predajnou cenou > 0). Následne riadky z fakturovateľných zdrojov, pričom pri každom zdroji je uvedená cena spočítaná z  plánovaných hodín krát základná sadzba zadaná k danému zdroju v sekcii fakturovať tento zdroj.

Vymazať F8

Vymazanie už použitého projektu znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do dokladu). Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

V prípade, že niektorý mazaný projekt obsahuje nejaký podriadený projekt (viď napr. stromové zobrazenie), program upozorní, že bude mazať aj tieto podriadené projekty. Pokiaľ si napriek tomu užívateľ želá vybraný projekt zmazať, program ho vymaže vrátane všetkých jeho podriadených.

Skopírovať F9 Projekt sa skopíruje vrátane príznaku o uzavretosti projektu.
Občerstviť F11  
Prepnúť číselník F12
Skryté F6

Podporuje skrývanie. Nezamieňajte s uzavieraním projektu. Projekt môže byť uzavretý, ale nemusí byť skrytý a naopak.

Ak obnovujete vybrané projekty, ktorých nadriadené projekty sú tiež v skrytých, po kontrolnej otázke sa spolu s vybranými obnovia aj všetky nadriadené.

Usporiadať strom - - V tejto agende funkcia umožňuje meniť usporiadanie vetiev stromu. Podrobnejšie viď popis funkcie Usporiadať strom v kapitole Štandardizované funkcie, ich klávesové skratky a všeobecný popis.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Tu ide o číselníkovú agendu, predsa však platia rovnaké pravidlá, ako pre obmedzovanie v agendách dokladových. Tzn. okrem obmedzenia nastaveného v tejto funkcii, sa berú v úvahu aj obmedzenia podľa prístupových práv, pokiaľ sa filtruje aj podľa nejakého prvku patriaceho do chránených objektov, ďalej viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Správca F7

Funkcia vyvolá Sprievodcu pridaním nových projektov, do ktorého načíta štruktúru aktuálneho projektu (pre ktorý bola funkcia vyvolaná) vrátane jeho podradených subprojektov. Sprievodca vyvolá rovno v jeho druhom (editačnom) kroku naplneného existujúcim projektom a jeho (sub)projekty a povolí prevádzkovať potrebné úpravy v ňom samotnom i v ľubovoľnom z jeho subprojektov.

Túto možnosť prehľadnej hromadnej editácie využijete hlavne pri projektoch so zložitejšou štruktúrou.

Schváliť -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Vyfakturovať -

Možnosť vyfakturovať aktuálny projekt variantne vrátane jeho podriadených, tzn. vystaviť predajný doklad faktúru vydanú či pokladničnú príjemku. Má význam iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Inak nie je k dispozícii.

Pozor! Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah - projektové riadenie, ak chcete, aby daný projekt o takejto fakturácii vedel, tzn. aby sa pre neho evidovalo, že daná suma bola vyfakturovaná, musíte fakturáciu uskutočniť priamo z daného riadeného projektu touto funkciou (tzn. nie je možné vystaviť takúto faktúru resp. pokladničnú príjemku z agendy faktúr resp. pokladničných príjmov).

Funkcia vyvolá sprievodcu fakturácie.

Prehľad dokladov, ktorými bol daný projekt takto fakturovaný, viď subzáložka Fakturácia.

Uzavrieť

Ctrl +U

alebo

Shift +Ctrl +U

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Prepočítať bilancie - Funkcia vykoná na všetkých označených záznamoch (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam) prepočet ich Bilancie k dátumu, ktorý je potrebné zadať do vyvolaného dialógového okna. Týka sa len projektov, ktoré sú v režime rozšíreného riadenia. Pri projektoch, ktoré nie sú v rozšírenom riadení, je funkcia nedostupná (tlačidlo sa nezobrazuje).

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.