Sprievodca nastavením firmy

Sprevádza základným nastavením pre firmu.

Typ agendy: Sprievodca
Obsiahnuté časti: Kroky sprievodcu

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Táto agenda umožňuje začínajúcim užívateľom vykonať základnú implementáciu systému jednoduchou formou bez nutnosti hlbšej znalosti systému tak, aby mohli začať so systémom rovno pracovať (minimálne v skúšobnej prevádzke) a aby získali základnú orientáciu v ňom.

Sprievodca sa ponúka AUTOMATICKY po prvom spustení systému a prvom spustení niektorej z agend, keďže sa predpokladá, že pomocou neho daný užívateľ najskôr vykoná základné nastavenia nutné pre prácu v danej firme a až potom s ňou začne pracovať. Predsa však, ponúknuté spustenie sprievodcu v daný okamih využiť nemusíte. Nastavenie si môžete vykonať aj bez tohto sprievodcu alebo ho môžete spustiť kedykoľvek neskôr priamo z okna na spúšťanie agend. Objasníme na príklade:

Mějme nově nainstalovaný systém ABRA Gen. Supervisor ho spustí po prvýkrát. Ako náhle sa pokúsi otvoriť nejakú agendu, automaticky sa ponúkne možnosť spustiť Sprievodcu nastavením firmy. Pokiaľ by sa potom prihlásil niektorý z ďalších nadefinovaných užívateľov a pustil tú istú agendu, potom sa mu už automatické spustenie sprievodcu nastavením firmy ponúkať nebude. Podobne, pokiaľ si Supervisor spustí systém po druhýkrát, potom sa mu už automatické spustenie sprievodcu ponúkať nebude.

Sprievodca umožní nadefinovať v každej agende aspoň jeden záznam (napr. jeden vlastný bankový účet) s tým, že pokiaľ potrebujete mať záznamov viac, zadáte ich priamo v danej agende. Tú môžete vyvolať buď ihneď z prostredia sprievodcu alebo kedykoľvek neskôr. Z uvedeného vyplýva, že sprievodca nastavením firmy je určený pre základné nastavenie všetkých východiskových dát systému nutných na bezproblémový chod systému s tým, že údaje, ktoré v ňom uvediete, budete môcť neskôr zmeniť či rozšíriť v príslušných agendách.

Sprievodcu nastavením firmy možno spustiť aj opakovane. Pokiaľ niektorá časť systému je už nastavená, tzn. v danej agende je už zadaný minimálne jeden záznam, potom je tento záznam v príslušnom kroku sprievodcu buď predvyplnený s možnosťou jeho opravy alebo nie sú položky daného kroku sprievodcu k dispozícii a užívateľ si na zadanie zmien, či pridanie ďalších záznamov musí vyvolať príslušnú agendu (môže ju vyvolať priamo z daného okna sprievodcu). Podrobnejšie viď popis jednotlivých krokov sprievodcu.