Sprievodca pridaním nových projektov/zákaziek/obchodných prípadov resp. Správca

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Projektov. Rovnaký sprievodca je k dispozícii pre zákazky/obchodné prípady v agende Zákaziek/Obchodných prípadov. Pro zjednodušení budeme nadále mluvit pouze o projektech, vždy se tím ale myslí adekvátně i zakázky a obchodní případy.

Možnosti vyvolania sprievodcu:

Slouží pro co nejjednodušší zadání nového projektu a to i složitějšího charakteru s více úrovněmi subprojektů. V  jednotlivých krokoch zistí od užívateľa parametre požadovaného projektu a nový strom projektov vytvorí. Umožní vystaviť nový projekt podľa iného, ktorý poslúži ako vzor, vrátane jeho podriadených.

Využijete hlavne v projektovom riadení pre zakladanie projektov so zložitou štruktúrou.

1. krok - Východiskové parametre

Najjednoduchšie je zvoliť východiskový vzorový projekt a nový projekt založiť podľa neho. To umožní aj užívateľom pripraviť si typové vzorové projekty vo forme akýchsi šablón, podľa ktorých potom pomocou tohto sprievodcu budú môcť ľahko zakladať nové projekty daného typu.

Názov Popis
Východiskový vzorový projekt

Projekt, ktorý poslúži ako vzor (šablóna). Kód projektu zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka projektov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Nepovinná položka. Pokud vzorový projekt není zadán, pak se jako výchozí navrhne pouze jeden základní projekt a všechny další údaje nebo jeho rozšíření o subprojekty navrhne uživatel ručně v editaci v dalším kroku průvodce.

Je-li vzorový typový projekt zadán, je jím dána struktura podřízených projektů a z každého vzorového projektu se převezmou položky tak, jak je uvedeno dále.

Nadriadený projekt Slúži na predvyplnenie položky Nadriadený (Parent_ID).
Dátum zahájenia pre nový projekt Slúži na predvyplnenie položky Plánovaný dátum zahájenia (Date$DATE) a pre výpočet ďalších dátumov projektu a jeho (sub)projektov.
Firma Slúži na predvyplnenie položky Firma (Firm_ID).
Rola riešiteľa Slúži na predvyplnenie položky Rola riešiteľa (MasterSolverRole_ID).

Predvyplnené údaje budete môcť na vytváranom projekte ešte následne upraviť.

Je-li vzorový projekt zadán, je jím dána struktura podřízených projektů a z každého vzorového projektu se převezmou následující položky:

 • názov projektu (Name)
 • plánovaný dátum zahájenia (Date$DATE) - vypočíta sa
 • plánovaný dátum ukončenia (PlannedEndDate$DATE) - vypočíta sa
 • stredisko (Division_ID)
 • priorita (Priority)
 • spôsob fakturácie (InvoicingType)
 • suma fixnej fakturácie (FixedAmount)
 • kontrola aktivit proti zdrojům (CheckActivityVsSources)

Následující položky se předvyplní z údajů zadaných v prvním kroku průvodce, viz výše:

 • firma (Firm_ID)
 • rola riešiteľa (MasterSolverRole_ID)

Ze seznamu Návazností vzorového projektu (pokud byly návaznosti na předchozí projekty v rámci vlastního stromu subprojektu zadány), se převezmou vzorové vazby a stejné vazby se zavedou i v novém stromu nově vznikajících projektů.

Zo zoznamu Kontrolných bodov vzorového projektu sa prevezmú všetky navrhnuté kontrolné body a ich položky:

 • dátum kontrolného bodu – vypočíta sa to
 • popiska kontrolného bodu
 • popis plánovaných kontrol alebo plánovaného stavu

Zo zoznamu Zdrojov vzorového projektu sa prevezmú všetky zdroje a ich položky:

 • rola riešiteľa zdroja (SourceRole_ID)
 • poradie (Order)
 • popiska (Description)
 • typ aktivity (CRMActivityType)
 • rad aktivity (CRMActivityQueue_ID)
 • plánovaný počet hodín (PlannedTotalHours)
 • príznak povolenia nadčasu (CanExceedPlan)
 • fakturácia zdroja (Invoicing)
 • určenie ceny (SalePriceType)
 • hodinová sadzba (HourRate)
 • hodinová sadzba za prácu nadčas (OverTimeHourRate)
 • nákladová cena hodiny práce (CostHourRate)
 • sadzba DPH(VATRate)
 • skladová karta (StoreCard_ID)
 • jednotka (StoreUnit_ID)
 • sklad (Store_ID)
 • definícia ceny 1 (PriceDefinition1_ID)
 • definícia ceny 2 (PriceDefinition2_ID)
 • poznámka (Note)
 • stredisko
 • zákazka, obchodný prípad / zákazka, projekt / obchodný prípad, projekt

(*) Výpočet dátumov zo vzorového projektu pre nové projekty:
Veškeré přebírané datumy ze vzorových projektů se vztáhnou relativně k datu plánovaného začátku hlavního projektu. Neboli se vypočte časová vzdálenost mezi převáděným datem a datem začátku vzorového hlavního projektu a tato časová vzdálenost se přičte k datu zahájení nového projektu (zadávané v prvním koku průvodce). Výsledok je nový prevedený dátum, ktorý sa použije pre predvyplnenie v ekvivalentnom novo zakladanom projekte.

2. krok - Editácia údajov

V tomto kroku se zobrazí navrhované nově vzniklé projekty. V ľavej časti vo forme hierarchického stromu, v pravej časti potom vo forme editovateľného zoznamu, kde je možná editácia niektorých predvyplnených údajov jednotlivých projektov, ako je napr. kód projektu, názov projektu, plánované dátumy zahájenia a ukončenia, plánované výnosy a náklady (význam viď položka "z toho ostatné" v subzáložke Plán projektov), a i. V spodnej časti je potom možné ku každému z nich editovať ďalšie údaje. Význam viď popis položiek v záložke Detail projektov.

Príklad predpripraveného modelu nového projektu podľa vybraného vzoru. V prípade, že je vyvolaný funkciou Správca, nazýva sa Správca a nie je tu k dispozícii návrat na 1.krok (nie sú dostupné tlačidlá Prvý a Späť.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Nový - Pre pridanie nového projektu na rovnakej hierarchickej úrovni ako je projekt, na ktorom stojí kurzor v okamihu vyvolania funkcie. V tomto prípade program predvypĺňa položku Nadradený projekt rovnako, ako má aktuálny záznam, tzn. vytvoríte nový projekt na rovnakej úrovni ako je aktuálny záznam (viď podobná funkcia Nový v záložke Zoznam agendy projektov).
 • Rozvetviť - V tomto prípade program predvypĺňa položku Nadradený projekt kódom aktuálneho projektu, tzn. vytvoríte nový projekt podradený aktuálnemu, tzn. o jednu úroveň nižšie (viď podobná funkcia Rozvetviť v záložke Zoznam agendy projektov).
 • Smazat - Pro vymazání aktuálního řádku (projektu). Funkcia inverzná k Pridať. Pokiaľ ide o už existujúci projekt (tzn. sprievodca bol vyvolaný v rámci funkcie Správca alebo už bola použitá nasledujúca funkcia Uložiť pre uloženie tu zadaných údajov, tak dôjde k zmazaniu daného projektu podobne, ako by bola vyvolaná funkcia Vymazať v záložke Zoznam agendy projektov. Daný odpojený projekt sa samozrejme nijako nemaže.

  Funkcia Nový a Zmazať nie sú dostupné pri projekte na prvej úrovni, pretože by tu nemali zmysel. Sprievodca slúži pre založenie resp. editáciu projektu a jeho subprojektov, nie pre založenie niekoľkých hlavných projektov (a ich subprojektov) naraz ani pre zmazanie projektu, ku ktorému tu editujeme podriadených.

 • Uložiť - Umožňuje priebežne si ukladať navrhnutú štruktúru. Funkcia vykoná kontrolu zakladaných projektov (či ich je možné uložiť (napr. či majú vyplnené všetky povinné položky)) a pokiaľ áno, dané projekty uloží. Možnosť priebežného ukladania využijete hlavne pri veľkých a zložitých projektoch.

  Pokud funkci Uložit použijete, budou dané projekty v systému uloženy i tehdy, pokud poté průvodce stornujete bez dokončení. Pokiaľ ste projekty takto uložili omylom, tak ich po stornovaní sprievodcu z agendy projektov bežným spôsobom vymažte funkciou Vymazať v záložke Zoznam agendy projektov.

 

Po dokončení editácie projektov a stlačení tlačidla Ďalej (nie je nutné predtým použiť funkciu Uložiť) sa vykoná kontrola zadaných údajov a pokiaľ je všetko vyplnené podľa požiadaviek, prejde sa do ďalšieho kroku Výsledok, kde je vypísaný výsledok kontroly.

3. krok - Výsledok

Tu je vypísaný výsledok kontroly a pokiaľ sú dáta v poriadku a je možné projekty uložiť, tak sa po stlačení tlačidla Dokončiť podľa zadaných dát vytvorí nový projekt vrátane všetkých jeho subprojektov, sprievodca sa ukončí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bol sprievodca vyvolaný.

Pokiaľ v danom okamihu sprievodcu stornujete (ukončíte bez uloženia), potom sa tým myslí bez uloženia zmien realizovaných v zadaných dátach od posledného uloženia funkciou Uložiť.