Účtovné rady dokladov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu účtovnému radu dokladov zo záložky Zoznam. Položky zadávané k účtovným radom dokladov sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Rad Naposledy použité čísla Poznámka Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Rad

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ dokladu Typ dokladu, pre ktorý je daný účtovný rad dokladov zavedený. Položku nie je možné editovať, preberá sa zo zdrojového radu dokladov.
Skratka

Skratka označujúca daný účtovný rad. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-4 znaky dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať, nakoľko skratka radu je súčasťou štruktúry čísla dokladu, pod ktorým bude doklad zaúčtovaný do účtovníctva. Používa sa v číselníkových položkách na výber radu v tých agendách, kde pracujeme s účtovanými záznamami (účtovný denník, účtovné žiadosti, reporty z účtovníctva apod.) a pokiaľ zvolíte správny tvar skratky, uľahčí vám to orientáciu v zozname nadefinovaných radov aj v účtovníctve samotnom. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Ako bolo povedané v kap. Spôsoby účtovania v rade dokladov s nastaveným účtovaním nesúhrnne (jednoducho) sa zvyčajne používa skratka účtovného radu totožná so skratkou radu zdrojového (väčšinou ani nemá význam, aby sa tieto líšili). Preto aj pri zakladaní zdrojového radu s účtovaním nesúhrnne nie je k dispozícii položka na nastavenie skratky účtovného radu (automaticky sa použije skratka radu zdrojového, no je možné kedykoľvek neskôr túto skratku účtovného radu nesúhrnného tu v agende účtovných radov zmeniť).

Naopak v radoch s účtovaním súhrnne, sa skratka účtovného radu zvyčajne líši, a preto už pri zakladaní zdrojového radu s účtovaním súhrnne je k dispozícii položka na nastavenie skratky súhrnného účtovného radu. Túto skratku účtovného radu súhrnného je možné opäť kedykoľvek neskôr zmeniť.

Názov Vysvetľujúci názov. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou skratkou radu ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného radu, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Účtovať obrátene

Určuje, či sa pri účtovaní bude čiastka na doklade vysielať do účtovníctva s inverzným znamienkom alebo nebude.

Rovnaká položka sa nastavuje už pri založení zdrojového radu dokladov a platí, že sa jej stav preberá do príslušného účtovného radu dokladov, ktorý program zakladá automaticky. Nastavenie tejto položky je možné zmeniť z obidvoch miest, takže pokiaľ ju zmeníte v účtovnom rade, premietne sa zmena aj do radu zdrojového a naopak.

Bližší výklad položky viď popis rovnomennej položky v záložke Detail agendy zdrojových radov dokladov.

Kam účtovať

Určuje, či sa bude účtovať do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka, pokiaľ to bude možné.

Rovnaká položka sa nastavuje už pri založení zdrojového radu dokladov a platí, že sa jej stav preberá do príslušného účtovného radu dokladov, ktorý program zakladá automaticky. Nastavenie tejto položky je možné zmeniť z obidvoch miest, takže pokiaľ ju zmeníte v účtovnom rade, premietne sa zmena aj do radu zdrojového a naopak.

Bližší výklad položky viď popis rovnomennej položky v záložke Detail agendy zdrojových radov dokladov.

Zaplňovat mezery po smazaných dokladech

Určuje, či sa po vymazaní dokladu, ktorý nebol posledným dokladom v rade dokladov a ktorého zmazaním teda vznikla " medzera" v rade dokladov, použije najnižšie dostupné číslo pre daný rad a obdobie zo záložky Nepoužité čísla, alebo či nový doklad dostane také číslo, ako keby k vymazaniu dokladu a vzniku "diery" nedošlo.

Položka je po prechode na v. 17.03.13 a vyššiu nastavená podľa hodnoty zrušeného globálneho parametra Automaticky zapĺňať medzery v radoch dokladov. S výnimkou účtovných radov a radov používaných pre odpisy majetku, kde sa nastaví automaticky na Áno.

Položka je k dispozici pouze u řad určených pro souhrnné účtování. Více viz Číslování účetních řad.

Opravy:

Oprava skratky radu sa premietne do všetkých už vystavených dokladov v tomto rade!!! Preto zmenu skratky radu robte s uvážením a skutočne len vo veľmi opodstatnených prípadoch!!!!

Subzáložka Naposledy použité čísla

Subzáložka je k dispozícii iba pre účtovné rady súhrnné (viď popis položky "Účtovať súhrnne" v agende Radov dokladov). Pre účtovné rady nesúhrnné nemá význam, nakoľko sa číslo preberá z čísla zdrojového dokladu. Subzáložka obsahuje seznam naposledy použitých pořadových čísel v souhrnné řadě dokladů v rámci jednotlivých období. Zde je možné vidět a v případě potřeby změnit poslední nejvyšší přidělené číslo (např. pro případ, že začínáte se systémem v průběhu období a nebudete tudíž nové doklady číslovat od jedničky). Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, naposledy použitých čísel jednotlivých období, na začiatku prázdny. Význam položiek v tejto záložke vyplýva z ich názvu. Riadky k jednotlivým obdobiam pridáte buď ručne alebo sa pridajú automaticky, akonáhle vystavíte v danom období prvý doklad. Pokud poslední číslo neodpovídá poslednímu nejvyššímu číslu souhrnného dokladu, je možné jej opravit ručně nebo pomocí funkce Oprava posledních čísel.

Automatické prideľovanie poradových čísel dokladov v závislosti od posledného použitého čísla bolo popísané v samostatnej kapitole.

Ide o prvok editovateľný zoznam naposledy použitých čísel jednotlivých období, na začiatku prázdny. Riadky k jednotlivým obdobiam pridáte buď ručne alebo sa pridajú automaticky, akonáhle vystavíte v danom období prvý doklad.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu období s poslednými číslami.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.(Pridanie nového riadka môžete štandardne vykonať aj kurzorovými šípkami priamo v zozname, pokiaľ prejdete na nový riadok).

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Funkcie k tejto subzáložke

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Sledovanie zmien - -

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami uskutočnených zmien k objektom posledných čísel dokladov v danom rade pre jednotlivé obdobia.

Teda nejde o históriu k celému radu dokladov ako takému. Takže môžete sledovať históriu k jednotlivým objektom na manipuláciu s posledným číslom dokladov pre každé obdobie zvlášť.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka umožňuje zadať doplnkové informácie v podobe sprievodného textu k aktuálnemu účtovnému radu dokladov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.