Účtovné rady dokladov - Záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných účtovných radov dokladov, na začiatku prázdny. V seznamu jsou účetní řady jen k těm řadám zdrojových dokladů, které mají nastaveno, že se mají účtovat, viz popis položky "Řada se účtuje" v záložce Detail agendy zdrojových řad dokladů. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

  • Obmedzenie podľa typu dokladu

V zobrazenom zozname je vidieť všetky účtovné rady dokladov, alebo si obmedzovať ich zobrazenie len za určitý typ dokladu. Na to slúži obmedzovací panel v číselníkoch v hornej časti záložky Zoznam. Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na typ dokladu alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky typ dokladu.

Príklad zobrazenia všetkých nadefinovaných radov, teda bez ohľadu na typ dokladu

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny). Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Súhrnne

Táto položka sa v záložke Detail nezadáva, je to položka informatívna, ktorá hovorí, či ide o súhrnný alebo nesúhrnný účtovný rad.

Pri niektorých typoch dokladov môže totiž ku každému zdrojovému radu dokladov existovať jeden účtovný rad dokladov na súhrnné účtovanie a jeden účtovný rad dokladov na nesúhrnné účtovanie. Oba účtovné rady na súhrnné aj nesúhrnné účtovanie pre jeden zdrojový rad môžu existovať aj spolu a to vtedy, pokiaľ v priebehu existencie zdrojového radu bol prepnutý spôsob účtovania z nesúhrnného na súhrnný alebo naopak. Potom sa v záložke Zoznam pre daný typ dokladu zobrazujú oba účtovné rady, aj keď patria k jednému zdrojovému radu. Ktorý sa pri účtovaní vystaveného dokladu aktuálne použije (teda aký spôsob účtovania sa na vystavený doklad zaznamená) závisí od toho, či zdrojový rad dokladov, ku ktorému aktuálny účtovný rad patrí, má aktuálne nastavené, či sa doklady v danom rade vystavené majú účtovať jednoducho alebo súhrnne.

Obrátene Obsah položky "Účtovať obrátene" zo záložky Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa skratky radu
  • podľa názvu radu
  • podľa typu dokladu + skratky radu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Do číselníka program pridáva automaticky, nie je možné pridávať nové záznamy ručne.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pred uložením opravovaného záznamu vykoná kontrolu duplicity zadávanej skratky radu v rámci už existujúcich radov dokladov toho istého typu a na prípadnú duplicitu upozorní.

Niektoré položky už nemožno opravovať. Niektoré položky už nemožno opravovať. V prípade, že ste ich zadali omylom chybne, daný záznam zmažte (ak je jeho mazanie ešte povolené) a zadajte ho znova.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Účtovné rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie na pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Skopírovať F9 Do číselníka program pridáva automaticky, nie je možné pridávať nové záznamy ručne.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Generovať nepoužité čísla - -

Funkce umožní vygenerovat nepoužitá čísla. Tj. po provedení funkce dojde dle zadaných hodnot k vytvoření volných čísel po smazaných nebo nevytvořených záznamech, která se následně budou moci použít. Funkce však nebude generovat čísla větší, než je naposledy použité číslo.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Generování nepoužitých čísel dokladů s následujícími položkami:

Názov Doplňujúci popis:
Obdobie Období, v rámci kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Od čísla Číslo, od kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Do čísla Číslo, do kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.

Funkce je k dispozici v agendách Řady dokladů, Účetní řady a Řady aktivit.

Oprava posledných čísel - -

Funkcia hromadne opraví naposledy použité číslo na číslo posledného vystaveného dokladu.

Názov Doplňujúci popis:
Obdobie Obdobie, v rámci ktorého sa majú hromadne opraviť naposledy použité čísla na čísla posledného vystaveného dokladu.

Posledná vystavená faktúra v rade FV v období 2018 má číslo 5. Pokiaľ na záložke Detail na subzáložke Naposledy použitá čísla nastavíme naposledy použité číslo na 10 a vyvoláme funkciu Oprava posledných čísel pre obdobie 2018, nastaví sa naposledy použité číslo na 5.

Funkcia je k dispozícii v agendách Rady dokladov, Účtovné rady a Rady aktivít.

 

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.