Rady dokladov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom rade dokladov zo záložky Zoznam. Položky zadávané k radom dokladov sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Rad Naposledy použité čísla Predvyplnenie Poznámka Medzičasové uzávierky Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Rad

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ dokladu

Typ dokladu, pre ktorý je daný rad dokladov zavedený.

Pokiaľ je číselník aktuálne obmedzený za nejaký typ dokladu (viď Obmedzovací panel podľa Typu dokladu v záložke Zoznam), tak pri zadávaní nového záznamu je kód tohto typu predvyplnený a nie je možné ho zmeniť. V opačnom prípade kód typu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typov dokladov. Po uložení záznamu už nie je možné Typ dokladu opravovať (a to bez ohľadu na stav obmedzovacieho filtra v záložke Zoznam).

Skratka radu

Skratka označujúca daný rad. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-4 znaky dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať, nakoľko skratka radu je súčasťou štruktúry čísla dokladu. Používa sa v číselníkových položkách na výber radu, na triedenie dokladov apod. a pokiaľ zvolíte správny tvar skratky, uľahčí vám to orientáciu v zozname nadefinovaných radov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Skratka by mala byť unikátna a čo najvýstižnejšia.

Odporúčame si dopredu veľmi dobre premyslieť, aké skratky budú mať vaše doklady, aby te mohli jednoducho odlíšiť najmä rady dokladov podobného typu.

Prefix

Pri tých typoch dokladov, ktoré môžu byť preplácané bankovým prevodom a sú to doklady výstupné (napr. faktúra vydaná, ostatný príjem) a je teda pre ne potrebné generovať variabilný symbol, systém generuje automaticky tzv. prefix. Prefix je unikátny za rad a obdobie. Hodnotu prefixu nezadáva užívateľ a pred uložením novo generovaného radu nie je ani položka užívateľovi k dispozícii. Je v rozmedzí 100 - 999 alebo 1100 - 1999. Po uložení definície radu sa položka sprístupní na prehliadanie a zobrazuje konkrétny trojčíselný kód prefixu. Pre doklady, pre ktoré sa variabilný symbol negeneruje, nemá význam ani generovať prefix a položka Prefix pre ne vôbec nie je k dispozícii.

Názov radu Vysvetľujúci názov. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou skratkou radu ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného radu, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Prvé otvor. obdobie

Pre každý nadefinovaný rad dokladov sa dá nastaviť obdobie, od ktorého je možné rad používať (všetky nemusia nutne začínať v rovnakom období). Obdobie zadáte alebo vyberiete z číselníka nadefinovaných období. Položka potom slúži na kontrolu vystavovania dokladov spätne, tzn. v danom rade nie je možné vystaviť doklad do obdobia staršieho, ako je zadané prvé otvorené obdobie pre daný rad.

Pri radoch dokladov, ktoré sa uzavierajú uzávierkami (uzávierka fakturácie, uzávierka ostatných dokladov), nie je možné už prvé otvorené obdobie editovať, pokiaľ pre daný rad a obdobie už uzávierka prebehla.

Uzávierka pokladne, uzávierka bankových účtov a uzávierka skladu posledné otvorené obdobie a teda ani editáciu prvého otvoreného obdobia pri pokladničných dokladoch, bankových dokladoch resp. skladových dokladoch nijako neovplyvňuje, keďže neuzatvára priamo spomenuté rady dokladov, ale uzatvára pre dané obdobie priamo pokladne, bankové účty resp. sklady.

Posledné otvor. obdobie

Položka sa buď rovná položke Prvé otvorené obdobie alebo obsahuje niektoré z období nasledujúcich. Nie je možné ju užívateľsky editovať, program ju nastavuje automaticky. Položka má praktický význam iba v niektorých radoch dokladov, ktoré sa pre jednotlivé obdobia uzatvárajú uzávierkami (uzávierka fakturácie, uzávierka ostatných dokladov). V takýchto radoch dokladov nie je potom možné vystaviť nový doklad spätne do obdobia staršieho ako je posledné otvorené (takže je možné vystaviť nový doklad jedine v období, ktoré je nastavené ako posledné otvorené alebo v ľubovoľnom nasledujúcom, nie je možné vystaviť, resp. opraviť doklad v období predošlom). Objasníme na príklade:

Máme rad faktúr vydaných FV a zavedené obdobia zodpovedajúce kalendárnym rokom. Pre tento rad spustíme uzávierku obdobia 2000. Uzávierka o. i. uzavrie rad v období 2000 a ako posledné otvorené obdobie nastaví obdobie nasledujúce 2001. Potom je možné vystaviť faktúru vydanú do roku 2001 a ktoréhokoľvek ďalšieho, ale nie je možné opraviť, resp. vystaviť faktúru v roku 2000, 1999 atď. Podrobnejšie viď popis uzávierok.

Uzávierka pokladne, uzávierka bankových účtov a uzávierka skladu posledné otvorené obdobie a teda ani editáciu prvého otvoreného obdobia pri pokladničných dokladoch, bankových dokladoch resp. skladových dokladoch nijako neovplyvňuje, keďže neuzatvára priamo spomenuté rady dokladov, ale uzatvára pre dané obdobie priamo pokladne, bankové účty resp. sklady.

Účet

Číslo účtu v účtovnom rozvrhu, ku ktorému sa daný rad môže viazať. Pokiaľ použijete tento účet radu v účtovných predkontáciách namiesto pevne zadaného účtu z účtového rozvrhu či inak definovaného účtu, budú sa pohyby s daným radom dokladu zanášať práve na tento účet. Pokiaľ priradíte každému radu iný analytický účet v účtovnom rozvrhu, môžete potom jednoducho pomocou jednej predkontácie mať pohyby z každého radu daného typu na iných analytických účtoch apod. Je tu možné zadať aj účet neúplný. Použitie objasníme na príklade:

Máme rad vzájomných zápočtov VZ. Ďalej máme dvoch významných obchodných partnerov, s ktorými často robíme vzájomné vyrovnanie týmto spôsobom a ďalej niekoľko ďalších, s ktorými tento spôsob úhrady praktizujeme výnimočne. Potom si kvôli prehľadnosti môžeme zaviesť analytické účty napr. 39510 pre prvú firmu, 39520 pre druhú a 39530 pre všetky ostatné. Ďalej si zavedieme 3 rady typu vzájomný zápočet, pričom VZ1 definujeme na účet 39510 a budeme ho používať na vyrovnanie s firmou 1, VZ2 na účet 39520 a budeme ho používať pre firmu 2 a VZ3 s účtom 39503, ktorý budeme používať na vyrovnanie so všetkými ostatnými. V predkontáciách platieb vzájomnými zápočtami sa potom budeme odkazovať na tento účet radu, čím jednoducho pomocou jednej predkontácie docielime, že vzájomné vyrovnania s firmou 1 sa premietnu na analytik 39510, s firmou 2 na analytik 39520 a s ostatnými na analytik 39503.

Rad sa účtuje

Položka je k dispozícii len pre také typy dokladov, ktoré principiálne účtovať možno, viď popis položky "Účtovať" pri typoch dokladov. V položke začiarknete, či sa daný rad bude účtovať, tzn. vysielať do žiadostí resp. do denníka. Objasníme na príkladoch:

Pri objednávkach nemá zmysel účtovať, teda tento typ radu má príznak, že sa neúčtuje. Pokiaľ teda definujeme nový rad dokladov typu objednávka prijatá, nie je táto položka (ani ďalšie na ňu nadväzujúce) k dispozícii.

Máme rad sankčných faktúr so skratkou napr. PEN-. Pri týchto faktúrach však nebudeme chcieť účtovať (aby nám napr. nezvyšovali zbytočne pohľadávky, pokým ich odberateľ neuhradí). Pomocou funkcie F4-Oprava nastavíme rad PEN- na neúčtovať. Naopak napr. pri rade bankových výpisov zadáme účtovať priamo do denníka, nakoľko nám ich vo firme zadáva priamo účtovník, a bolo by teda zbytočné ich vysielať ešte do žiadostí, tu ich kontrolovať a odtiaľ znovu zaúčtovávať.

Nastavenie účtovania daného radu nijako nesúvisí s vykazovaním DPH, pretože to sa vykazuje z prvotných dokladov, nie z účtovného denníka, ako bolo povedané v kap. DPH - všeobecne. Tzn. vypnutie účtovania daného radu neznamená neevidovanie dokladov v ňom vystavených v DPH výkazoch. Pokiaľ nechcete doklady vystavené z nejakého dôvodu ako daňové v rade s nastavením "neúčtovať" premietať do DPH priznania, je potrebné, aby ste si definovali iné DPH indexy a tieto použili!

Pozor na poradie, v ktorom odčiarknete tento príznak, a nasledujúci príznak "Účtovať súhrnne". Viď Často kladené otázky - V predajnom doklade sa mi neponúka rad skladových príjemiek.

Elektronická platba

Položka je k dispozici jen pro typy dokladů Ostatní příjmy (OSP) a Ostatní výdaje (OSV), které mají sloužit pro evidenci elektronických plateb.

Slouží k automatickému nastavení hodnoty příznaku Elektronická platba na nových dokladech OSP resp. OSV vystavených v dané řadě. Je-li příznak na řadě nastaven, nastaví se automaticky na daném dokladu a to v okamžiku, kdy je doklad připojen jako platba jiného dokladu.

Více vice viz metodická příručka k EET v sekci PDF příručky.

Účtovať súhrnne

Položka je k dispozícii jedine vtedy, ak je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá a súčasne je k dispozícii len pre také typy dokladov, ktoré principiálne možno účtovať súhrnne (napr. skladové a pokladničné doklady), viď popis položky "Spôsob účtovania" pri typoch dokladov. Predvypĺňa sa podľa stavu začiarknutia položky "Odporúčané účtovať súhrnne" pri typoch dokladov.

Pri novom rade skladových dokladov sa položka predvypĺňa začiarknutá, pri novom rade pokladničných dokladov nezačiarknutá, nakoľko súhrnné účtovanie pokladničných dokladov nie je pre začiatok také typické.

Nastavené súhrnné účtovanie pre určitý rad dokladov môže mať tiež za následok, že daný rad nebude možné použiť v prípadoch, keď nie je možné alebo vhodné skombinovať požadovanú akciu s dokladom vystaveným v rade so súhrnným účtovaním. Objasníme na príkladoch:

Majme rad dokladov pokladničných príjmov PP s nastavením Účtovať súhrnne. Vo Firemnom nastavení v parametri Povoliť zaúčtovať PP/PV súhrnne, ak ide o doklady, ktoré sú platbou je hodnota Nepovoliť. Keď budeme chcieť vystaviť pokladničnú príjemku, ktorá má byť platbou iného dokladu, tak na jej vystavenie nebude možné takýto rad použiť. V závislosti od miesta programu buď nebude daná možnosť vystavenia pokl. príjemky vôbec k dispozícii (viď napr. Vklad hotovosti vykonávaný na pokladni maloobchodného predaja) alebo nebude možné takýto doklad uložiť (viď napr. vystavovanie novej pokl. príjemky do takéhoto radu ako novej platby v záložke Platby iného dokladu). (Dôvodom je správne spárovanie PP s plateným dokladom, viď Párovanie dokladov do saldokontných skupín - párovanie dokladu, ktorý je platbou.)

Majme rad skladových príjemiek PR s nastavením Účtovať súhrnne. Napr. pri vystavení novej faktúry so skladovými riadkami na záporný počet, na ktorý sa má vystavovať príjemka, potom nebude možné tento rad na vystavenie príjemky použiť, tzn. nebude sa ponúkať v položke Rady skladových dokladov v hlavičke FV. (Dôvodom je správne spárovanie PR s predajným dokladom, viď Párovanie dokladov do saldokontných skupín - párovanie PR s FV/PP.)

Účtovať obrátene

Položka je k dispozícii jedine vtedy, pokiaľ je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá. Určuje, či doklady vystavené v tomto rade budú do účtovníctva vyslané s čiastkou s rovnakým znamienkom, ako bolo na doklade, alebo s opačným. Objasníme na príklade:

 • Príklad: Máme faktúru FV na 1000Sk bez DPH účtovanú nasledovne:
  DokladMDDSuma
  FV311xx6xxxxx1000 EUR

Dobropis DV napr. na 700Sk k tejto faktúre môžete účtovať buď na opačné účty kladnou čiastkou alebo na rovnaké účty zápornou čiastkou, ako ukazuje nasledujúca tabuľka:

Doklad MD D Suma Účtovať obrátene
DV 6xxxxx 311xx +700 EUR Nie
DV 311xx 6xxxxx -700 EUR Áno

Ktorý variant zvolíte, závisí čisto na vás. Účty nastavené v predkontáciách pre stranu MD a D pre daný typ dokladu však musia korešpondovať s nastavením položky Účtovať obrátene pre daný rad dokladov, aby výsledný účtovný zápis bol korektný.

Rovnaká položka sa po uložení zdrojového radu dokladov nastavuje aj k príslušnému účtovnému radu dokladov, ktorý program zakladá automaticky. Nastavenie tejto položky je možné zmeniť z obidvoch miest, takže pokiaľ ju zmeníte v účtovnom rade, premietne sa zmena aj do radu zdrojového a naopak.

Pri DRC nastáva drobná výnimka, že sa DRC k inverzným dokladom účtujú s opačným znamienkom vždy! Podrobnejšie vr. príkladu viď Účtovanie DRC k inverzným dokladom mínusom.

Pre doklady záloh platí:

 • Zálohové listy nedaňové (ZL) - pri radoch ZL nie je začiarkavacie políčko k dispozícii, pretože pre ne nemá význam (o predpise ZL sa z princípu neúčtuje). Účtuje sa až o uskutočnenom zúčtovaní, viď Zúčtovanie nezdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu, a to spolu s dokladom, do ktorého bolo zúčtované. Či bude zúčtovanie ZL zaúčtované "obrátene", sa riadi nastavením položky "Účtovať obrátene" v rade dokladov, do ktorého sa ZL zúčtováva (tzn. napr. v rade faktúr).
 • Zálohové listy daňové (DZL) a ich dobropisy - v prípade DZL je situácia iná, keďže o samotnom DZL sa účtuje, tým pádom toto začiakavacie políčko je k dispozícii a štandardne ovplyvňuje znamienko zaúčtovania samotného DZL. Či bude zaúčtované "obrátene" aj zúčtovanie tohto DZL, viď Zúčtovanie danenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu, sa však nenastavuje v rade DZL a riadi sa nastavením špeciálnej položky "Účtovať kladne zúčtovanie daňového zálohového listu" (viď ďalej) v rade dokladov, do ktorého sa ZL zúčtováva (tzn. napr. v rade faktúr).
Účtovať kladne zúčtovanie daňového zálohového listu

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá a súčasne je k dispozícii len pre tie typy dokladov, pri ktorých prichádza do úvahy zúčtovanie daňových záloh (napr. FV a ich dobropisy), viď tiež popis položky "Účtovať kladne zálohy" pri typoch dokladov.

Určuje, či zaúčtovanie prípadnej daňovej zálohy zúčtovanej do dokladu vystaveného v tomto rade bude do účtovníctva poslané so sumou s rovnakým znamienkom, ako bolo na doklade, alebo s opačným. Ide teda o variant predchádzajúcej položky Účtovať obrátene, tu však s tým, že táto položka ovplyvňuje výhradne zaúčtovanie zúčtovanej daňovej zálohy. Objasníme na príklade:

 • Príklad: Majme pokladničnú príjemku PP na príjem zálohy 5000Sk, na jej podklade majme vystavený daň. zálohový list vydaný DZV, pričom sa zaúčtuje nasledovne:
  DokladMDDSuma
  PP na zálohu211xx3955000 EUR
  DZV-základ395xx324064201,60Sk
  DZV-DPH 19%395xx34319798,40Sk

Potom vystavujeme FV napr. presne na 4201,60Sk plus DPH 19% a do nej zúčtujeme DZV. Sumu vyplývajúcu zo základu daň. zálohy (odúčtovanie zálohy) môžete účtovať buď na rovnaké účty zápornou čiastkou alebo na opačné účty kladnou čiastkou, ako ukazuje nasledujúca tabuľka:

Doklad MD D Suma Účtovať kladne zálohu
FV - základ 311xx 6xxxx +4201,60Sk  
Odúčtovanie DZV - základ 311xx 32406 -4201,60Sk Nie
Odúčtovanie DZV - základ 32406 311xx +4201,60Sk Áno

Ktorý variant zvolíte, závisí čisto na vás. No pri účtoch nastavených v predkontáciách pre stranu MD a D pre daný typ dokladu musí korešpondovať nastavenie tejto položky pre daný rad dokladov, aby výsledný účtovný zápis bol korektný.

Preúčtovať vždy

Položka je k dispozícii jedine vtedy, pokiaľ je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá, viď vyššie. Pokiaľ je pri danom rade nastavené, že sa účtuje, určuje sa ešte, či sa má v doklade vystavenom v danom rade vyvolať preúčtovanie vždy pri jeho uložení bez ohľadu na to, aké zmeny na ňom boli uskutočnené, alebo len vtedy, pokiaľ nastala nejaká zmena či akcia, ktorá a priori vyvoláva preúčtovanie, viď popis Kedy je vyvolané preúčtovanie dokladov.

Vyššie uvedené znamená, že i obyčajné rozeditovanie dokladu a jeho uloženie (bez toho, že by sa niečo zmenilo) povedie k preúčtovaniu.

Pozor! Pre Bankové výpisy (BV) a Vzájomné zápočty (VZ) vyššie uvedená poznámka neplatí a nastavenie funguje trochu odlišne ako na iných dokladoch: Ako bolo povedané v kap. Banka - všeobecne resp. Fakturačné doklady - všeobecne, na doklade BV a VZ sa správa z hľadiska zaúčtovania každý riadok samostatne. Tzn. že ak sa v rámci opravy BV, VZ nezmení nič na danom riadku, riadok sa ani neukladá a tým pádom sa preň proces preúčtovania nevyvolá. Toto správanie je zámerná vlastnosť, opak by bol nežiaduci: viedol by k tomu, že jednoduchá oprava napr. jedného riadka na BV by spôsobila uloženie všetkých riadkov, čo by bolo jednak zbytočne časovo náročné a jednak by to spôsobilo preúčtovanie, ktoré pre ostatné riadky mohlo byť nechcené a pridalo by tak prácu účtovníkovi. Objasníme na príklade:

V rade dokladov pre BV majme nastavené Preúčtovať vždy=ÁNO a účtovať do žiadostí. Ideme do BV, ktorý je už zaúčtovaný v denníku a vyvoláme jeho opravu. Nič ale nemeníme a doklad uložíme => zápisy v denníku sa nijako neodúčtujú a nevrátia do žiadostí, nič sa nezmení. Ak vykonáme opravu na riadku - napríklad zmenu textu v položke text, zaúčtovanie riadka sa odúčtuje.

Kam účtovať

Položka je k dispozícii jedine vtedy, pokiaľ je položka "Rad sa účtuje" začiarknutá, viď vyššie. Pokiaľ je pri danom rade nastavené, že sa účtuje, určuje sa ešte, či bude prebiehať účtovanie do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka (pokiaľ to bude možné).

Pokiaľ nastavíte účtovanie priamo do denníka a nebudete mať patrične nastavené predkontácie, doklady sa do denníka nebudú môcť poslať a skončia aj tak v žiadostiach o zaúčtovanie. (Do denníka sa dá vyslať iba taký účtovný pohyb, ktorý má vyplnené všetky údaje potrebné na zaúčtovanie, tzn. dátumy, čísla účtov atď.)

Rovnaká položka sa po uložení zdrojového radu dokladov nastavuje aj k príslušnému účtovnému radu dokladov, ktorý program zakladá automaticky. Nastavenie tejto položky je možné zmeniť z obidvoch miest, takže pokiaľ ju zmeníte v účtovnom rade, premietne sa zmena aj do radu zdrojového a naopak.

Súhr. účtovný rad - Skratka Položka je k dispozícii, len ak je začiarknutá položka "Účtovať súhrnne", viď vyššie. Zadáte skratku súhrnného účtovného radu. Predvypĺňa sa skratka radu dokladu, typicky doplnená o písmeno S (ako súhrnná), pokiaľ je to možné (pokiaľ by dĺžka kódu presiahla 4 znaky, tak sa S nedoplní). Skratku môžete ponechať aj rovnakú ako je skratka pre rad nesúhrnný, alebo ju na odlíšenie ľubovoľne pozmeniť. Detailnejšie viď popis súhrnných a nesúhrnných účtovných radov a Princíp súhrnného účtovania v kapitole vecný Obsah účtovníctva.
Súhr. účtovný rad - Názov Položka je k dispozícii, len ak je začiarknutá položka "Účtovať súhrnne", viď vyššie. Vysvetľujúci názov pre súhrnný účtovný rad. Zobrazuje sa vedľa číselníkových položiek so zadanou skratkou radu ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného radu, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší.
Nepoužívaný rad

Editovateľná položka, podľa ktorej je možné obmedzovať. Pokiaľ si užívateľ napr. neželá, aby sa rad ponúkal pri vystavovaní nových dokladov, začiarkne pri danom rade príznak Nepoužívaný rad.

Ďalej je príznak Nepoužívaný rad nastavený automaticky programom pri radoch, ktoré boli prevedené do ABRA Gen importom dát z ABRA Gold v rámci "veľkého" nezjednodušeného prevodu dát cez XML súbory. Pri týchto radoch sa nepredpokladá, že by v nich boli vystavované v ABRA Gen nové doklady. Užívateľ má možnosť tento príznak meniť podľa svojich potrieb.

Výnimku tvoria rady automaticky generované pri prevode dát miezd a personalistiky, pretože je pravdepodobné, že ich užívatelia budú používať aj v ABRA Gen. Tieto rady nemajú začiarknuté Nepoužívaný rad.

Tento import nie je aktuálne k dispozícii. Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Import z ABRA Gold" - kde je?.

Nejde o skrytie radu.

Zaplňovat mezery po smazaných dokladech

Určuje, či sa po vymazaní dokladu, ktorý nebol posledným dokladom v rade dokladov a ktorého zmazaním teda vznikla " medzera" v rade dokladov, použije najnižšie dostupné číslo pre daný rad a obdobie zo záložky Nepoužité čísla, alebo či nový doklad dostane také číslo, ako keby k vymazaniu dokladu a vzniku "diery" nedošlo.

Položka je po prechode na v. 17.03.13 a vyššiu nastavená podľa hodnoty zrušeného globálneho parametra Automaticky zapĺňať medzery v radoch dokladov. S výnimkou účtovných radov a radov používaných pre odpisy majetku, kde sa nastaví automaticky na Áno.

Při novém či hromadném generování řad dokladů se hodnota tohoto parametru odvozuje od hodnoty parametru Zaplňovat mezery dostupného v rámci funkce Generovat.

Spouštět automaticky selektivní oceňování

Parametr je k dispozici pouze pro skladové doklady. Zatržení parametru umožňuje automaticky spouštět ocenění skladových zásob bez nutnosti provedení Skladové uzávěrky pro skladové karty a sklady obsažené v řádcích uloženého skladového dokladu (odtud selektivní, týká se jen těchto vybraných položek). Takto získané ocenění, pokud je firemní parametr Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty nastaven na Ano, se projeví na příslušných dílčích skladových kartách v položce Průměrná skladová cena. Nabízejí se tyto možnosti:

 • Ne - selektivní oceňování se nespouští.
 • Automatizačním serverem - automatické oceňování materiálem bude realizováno pomocí automatizačního serveru. Při této možnosti je nutné mít spuštěný automatizační server a nadefinovanou a připojenou Naplánovat úlohu Automatické oceňování skladových dokladů (s volbou na hodnotě Nespouštět plánovaně).
 • Aplikací - po uložení skladového dokladu proběhne ocenění položek z uloženého skladového dokladu přes aplikační server.

  Ocenění neproběhne, pokud doklad vzniká v rámci transakce, např. dodací list vznikající při ukládání faktury vydané.

  U této volby bude ocenění vyvoláno okamžitě, což může u skladových dokladů s obsáhlým kusovníkem vést ke zpomalování systému ABRA Gen. Pokud by k tomu docházelo, doporučujeme oceňovat materiál automatizačním serverem.

Pro doklady PHV vznikající ve výrobě je možné nastavit selektivní oceňování také v Parametrech řad Výrobních příkazů v rámci parametru Automaticky oceňovat PHV. Předpokládá se, že pro potřeby výrobních PHV se selektivní oceňování nastaví ve výrobě. Pokud by bylo selektivní oceňování pro výrobní doklady PHV nastaveno na obou místech, docházelo by ke dvojímu oceňování! Pouze pro potřeby Gastro výroby a Kompletace doporučujeme nastavait selektivní oceňování dokladů PHV zde na řadách dokladů.

Selektivní ocenění (spuštění aplikací i naplánovanou úlohou) je možné vyvolat také ze skriptování s využitím třídy CFxStoreClosingWrapper. Dostupné metody včetně stručného vysvětlení způsobu použití naleznete v agendě Balíčky skriptů v ClassExploreru.

Třída CFxStoreClosingWrapper a její metody v ClassExploreru.

Opravy:

Oprava skratky radu sa premietne do všetkých už vystavených dokladov v tomto rade!!! Preto zmenu skratky radu robte s uvážením a skutočne len vo veľmi opodstatnených prípadoch!!!!

Subzáložka Naposledy použité čísla

Subzáložka obsahuje zoznam naposledy použitých poradových čísel v tomto rade dokladov v rámci jednotlivých období. Zde je možné vidět a v případě potřeby změnit poslední nejvyšší přidělené číslo (např. pro případ, že začínáte se systémem v průběhu období a nebudete tudíž nové doklady číslovat od jedničky). Automatické prideľovanie poradových čísel dokladov v závislosti od posledného použitého čísla bolo popísané v samostatnej kapitole. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, naposledy použitých čísel jednotlivých období, na začiatku prázdny. Význam položiek v tejto záložke vyplýva z ich názvu. Riadky k jednotlivým obdobiam pridáte buď ručne alebo sa pridajú automaticky, akonáhle vystavíte v danom období prvý doklad. Pokud poslední číslo neodpovídá poslednímu nejvyššímu číslu dokladu, je možné jej opravit ručně nebo pomocí funkce Oprava posledních čísel.

V tejto záložke nastavujete naposledy použité čísla pre zdrojové rady dokladov. Pri účtovných radoch dokladov účtovaných nesúhrnne sa posledné číslo preberá z radu zdrojového. Pri účtovných radoch dokladov súhrnných potom existuje podobná možnosť nastavenia naposledy použitých čísel účtovného súhrnného dokladu.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu období s poslednými číslami.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Funkcie k tejto subzáložke

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Sledovanie zmien - -

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami uskutočnených zmien k objektom posledných čísel dokladov v danom rade pre jednotlivé obdobia.

Teda nejde o históriu k celému radu dokladov ako takému. Takže môžete sledovať históriu k jednotlivým objektom na manipuláciu s posledným číslom dokladov pre každé obdobie zvlášť.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Subzáložka Predvyplnenie

Subzáložka nie je k dispozícii, ak majú oba parametre Používanie typu príjmu a Používanie typu výdaja súčasne hodnotu Nepoužívať.

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ príjmu

Typ príjmu, ktorý sa bude predvypĺnať do položky Typ p. daného Typu dokladu, pre ktorý je aktuálny rad dokladov zavedený. Kód Typu príjmu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typy príjmov.

Položka nie je k dispozícii, pokiaľ má parameter Používanie typu príjmu hodnotu Nepoužívať.

Pokiaľ nemá Typ príjmu pre daný rad dokladov význam, položka nie je editovateľná.

Typ výdaja

Typ výdaja, ktorý sa bude predvypĺnať do položky Typ v. daného Typu dokladu, pre ktorý je aktuálny rad dokladov zavedený. Kód Typu výdaja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typy výdajov.

Položka nie je k dispozícii, pokiaľ má parameter Používanie typu výdaja hodnotu Nepoužívať.

Pokiaľ nemá Typ výdaja pre daný rad dokladov význam, položka nie je editovateľná.

Predvyplniť menu podľa firmy

Parametr určuje, zda se má na doklad této řady předvyplnit hodnota z položky Měna z firmy na dokladu nebo má-li se použít měna lokální. Viditelnost tohoto parametru je dána nastavením systémového parametru Předvyplnění měny z firmy na typu dokladu, ke kterému tato řada náleží.

Zadávať externé číslo na riadkoch

K dispozícii len pre rady typu Objednávka prijatá. Ak je začiarknuté, bude možné zadávať externé číslo nielen na hlavičke dokladu, ale aj na riadkoch. Tzn. na riadkoch OP sa sprístupní položka Externé číslo.

Ide o možnosť zadávania a evidencie nejakého externého identifikátora (externého čísla či iného reťazca) na riadkoch objednávky prijatej (a to podľa objednávky vydanej vystavenej protistranou (odberateľom)). Využíva sa typicky pre následnú automatickú kontrolu u protistrany (odberateľa), že je mu faktúrované len to, čo u nás objednal (porovnaním týchto externých identifikátorov riadkov prenesených z jeho objednávky vydanej, cez našu objednávku prijatú až do nami vystavenej faktúry vydanej (a u nej faktúry prijatej)). Za použitie elektronickej komunikácie vo formáte ISDOC môže tento proces bežať automaticky bez nutnosti ručnej kontroly človekom, čo veľké firmy (Telefonica, Česká spořitelna a pod.), používajúce ISDOC vo svojom nákupe, vyžadujú, aby nemusel každú faktúru kontrolovať človek.

Dodávateľ takej veľkej firmy (napr. fy Telefonica) obdrží objednávku vydanú, ktorá nech má nejaké svoje číslo, napr. OV-123456/2011 a ďalej má niekoľko nejak číslovaných riadkov. Môžu to byť poradové čísla riadkov, ale môžu to byť aj nejaké iné identifikátory riadkov (všeobecne nejaké reťazce znakov). Dodávateľ majúci systém ABRA Gen zaeviduje takúto objednávku do svojej agendy Objednávok prijatých. Vyplní jednak položku Externé číslo v hlavičke OP (externým číslom OV-123456/2011) a jednak Externé čísla na riadkoch OP podľa "externých identifikácií riadkov" uvedených na objednávke zaslanej odberateľom, tzn. tým, čo nájde pri jednotlivých riadkoch na doručenej objednávke. Samozrejme predpokladá sa usporiadanie 1:1, kedy k jednej objednávke od odberateľa zakladáme u seba práve jednu objednávku prijatú. Potom sa jedna alebo viac takých objednávok prijatých, či ich častí vyfakturuje (naimportuje do faktúry vydanej (viď procesná tvorba dokladov OP->FV)), pričom je potom možné vďaka riadkovým väzbám faktúra - objednávka dohľadať hodnotu externého čísla riadka objednávky. Toto externé číslo je potom možné exportovať v príslušnom elemente elektronického formátu faktúry ISDOC, príp. ho je možné aspoň tlačiť na formulár vystavenej faktúry vydanej zasielanej odberateľovi, ak sa nepoužíva elektronická ISDOC komunikácia.

Externé číslo riadka OP je v ISDOC exporte FV (viď B2B exporty do formátu ISDOC) obsiahnuté v elemente <LineID>, vo vetve <InvoiceLine>, v podvetve <OrderRefence>.

Automaticky vytvárať rezervácie K dispozícii len pre rady typu Objednávka prijatá. Začiarknutie spôsobí automatické vytváranie rezervácií na objednávkach vystavených do daného radu OP.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka umožňuje zadať doplnkové informácie v podobe sprievodného textu k aktuálnemu radu dokladov.

Subzáložka Medzičasové uzávierky

Subzáložka obsahuje zoznam uskutočnených medzičasových uzávierok k zadanému dátumu (medzičasová uzávierka pokladní, medzičasová uzávierka bankových účtov, medzičasová uzávierka fakturácie, medzičasová uzávierka ostatných dokladov) vzťahujúcich sa k aktuálnemu radu dokladov.

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Dátum Dátum, ku ktorému sa uskutočnila medzičasová uzávierka.
Poznámka Dopĺňajúci text zapísaný pri realizácii medzičasovej uzávierky do položky Poznámka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.