Rady dokladov - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných radov dokladov, na začiatku prázdny. V radoch dokladov sa vystavujú doklady a rad sa premieta do štruktúry čísla dokladu a variabilného symbolu. Proto, aby bylo možno zadávat doklady, je třeba nejdříve řady nadefinovat v rámci implementace systému. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie podľa typu dokladu a prvého otvor. obdobia

  V zobrazenom zozname je možné vidieť všetky nadefinované rady dokladov alebo si obmedziť ich zobrazenie len za určitý typ dokladov alebo si obmedziť ich zobrazenie len za rady dokladov, ktoré boli nadefinované s prvým otvoreným obdobím rovným zadanému. Na to slúži obmedzovací panel v číselníkoch v hornej časti záložky Zoznam. Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na typ dokladov, resp. Bez ohľadu na Prvé otvorené obdobie alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Typ dokladu, resp. Prvé otvorené obdobie.

 • Obmedzenie podľa príznaku Nepoužívaný rad

  Ďalej je možné povoliť alebo zakázať zobrazovanie nepoužívaných radov pomocou začiarkavacieho políčka "Zobraziť aj nepoužívané rady", ktoré je k dispozícii len v prípade, ak systém objaví nejaké rady s príznakom Nepoužívaný rad. Pokiaľ je začiarknuté, zobrazujú sa aj rady, ktoré majú tento príznak nastavený.

  Príklad zobrazenia všetkých nadefinovaných radov, teda bez ohľadu na typ dokladu, prvé otvorené obdobie a vrátane radov s príznakom Nepoužívaný rad.

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny). Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Účtovať Obsah položky "Kam účtovať" zo záložky Detail.
Súhrnne Obsah položky "Účtovať súhrnne" zo záložky Detail.
Obrátene Obsah položky "Účtovať obrátene" zo záložky Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa skratky radu
 • podľa názvu radu
 • podľa typu dokladu + skratky radu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Pred uložením vykoná kontrolu duplicity zadávanej skratky radu v rámci už existujúcich radov dokladov toho istého typu a na prípadnú duplicitu upozorní. Nové rady je tiež možné zaviesť pomocou funkcie Generovať.

Rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Niektoré položky už nemožno opravovať. V prípade, že ste ich zadali omylom chybne, daný záznam zmažte (ak je jeho mazanie ešte povolené) a zadajte ho znova.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazanie už použitého radu znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber pri vystavovaní dokladov). Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Podobným spôsobom je táto akcia zohľadnená aj pre zviazané účtovné rady.

Rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Skopírovať F9

Rady dokladov patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie pre pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie. Podobným spôsobom je táto akcia zohľadnená aj pre zviazané účtovné rady.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Generovať Shift +F2 -

Podpora rýchleho zavedenia radov dokladov pri zavádzaní systému. Umožňuje automaticky vygenerovať pre každý typ dokladov a pre zadané obdobie radu dokladov. Po stisku tlačítka Generovat musíte zadat jedno z již nadefinovaných období. Toto obdobie bude prvým otvoreným obdobím ďalej vzniknutých radov. Viď popis položky "Prvé otvorené obdobie" v záložke Detail.

K dispozici je také parametr Zaplňovat mezery, který určí hodnotu parametru Zaplňovat mezery po smazaných dokladech na vygenerovaných řadách.

Potom sa od každého typu dokladu vygeneruje jeden zdrojový rad dokladov a k tým, ktoré sa majú účtovať aj zodpovedajúci účtovný rad.

Funkcia Generovať generuje z každého typu dokladov práve jeden rad dokladov s prvým otvoreným obdobím rovnajúcim sa zadanému. Tzn., že ak použijete funkciu pre dané obdobie opakovane a ak budú už existovať pre dané obdobie rady dokladov všetkých typov, po druhýkrát sa už nič nevygeneruje.

Na zavedenie ďalších radov toho istého typu dokladov a s tým istým prvým otvoreným obdobím s výhodou využijete funkciu Skopírovať.

Pokiaľ zadáte iné obdobie ako to, pre ktoré boli vygenerované už existujúce rady, vygeneruje sa z každého typu dokladov práve jeden rad dokladov znovu. Tzn. ak budete mať napr. zadané rady dokladov s prvým otvoreným obdobím 2006 a zadáte generovanie radov dokladov k obdobu 2007, všetky rady dokladov sa vygenerujú znova, ale teraz s počiatočným obdobím 2007. Táto situácia sa v záložke Zoznam javí, akoby boli rady dokladov zdvojené (líšia sa totiž len prvým otvoreným obdobím, ktoré je patrné v záložke Detail).

Pokiaľ omylom vygenerujete rady dokladov k inému otvorenému obdobiu (potrebovali ste napr. dogenerovať chýbajúce rady dokladov, zvolili ste iné obdobie, ako bolo prvé otvorené obdobie pre už vygenerované rady dokladov, a rady sa vám akoby "zdvojili"), je najjednoduchšie všetky rady dokladov hromadne označiť, vymazať bez možnosti obnovenia (zmažú sa len tie rady dokladov, ktoré ešte neboli použité) a nechať si rady dokladov dogenerovať znovu už k správnemu obdobiu.

Rady automaticky vygenerované majú skratky a ďalšie údaje defaultne nastavené tak, ako je zadané pre daný typ dokladov výrobcom v číselníku Typov dokladov. Predvyplnené údaje radov dokladov však možno v prípade potreby samozrejme opraviť.

Po automatickom vygenerovaní radov dokladov sú všetky také nastavené ako "účtovať do žiadostí" okrem radov, ktoré sa vôbec neúčtujú, napr. pri objednávkach vydaných a prijatých.

Generovať nepoužité čísla - -

Funkce umožní vygenerovat nepoužitá čísla. Tj. po provedení funkce dojde dle zadaných hodnot k vytvoření volných čísel po smazaných nebo nevytvořených záznamech, která se následně budou moci použít. Funkce však nebude generovat čísla větší, než je naposledy použité číslo.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Generování nepoužitých čísel dokladů s následujícími položkami:

Názov Doplňujúci popis:
Obdobie Období, v rámci kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Od čísla Číslo, od kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Do čísla Číslo, do kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.

Funkce je k dispozici v agendách Řady dokladů, Účetní řady a Řady aktivit.

Oprava posledných čísel - -

Funkcia hromadne opraví naposledy použité číslo na číslo posledného vystaveného dokladu.

Názov Doplňujúci popis:
Obdobie Obdobie, v rámci ktorého sa majú hromadne opraviť naposledy použité čísla na čísla posledného vystaveného dokladu.

Posledná vystavená faktúra v rade FV v období 2018 má číslo 5. Pokiaľ na záložke Detail na subzáložke Naposledy použitá čísla nastavíme naposledy použité číslo na 10 a vyvoláme funkciu Oprava posledných čísel pre obdobie 2018, nastaví sa naposledy použité číslo na 5.

Funkcia je k dispozícii v agendách Rady dokladov, Účtovné rady a Rady aktivít.

 

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.