Skupiny záznamov - záložka Zoznam

Seznam již nadefinovaných skupin záznamů pro danou agendu. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Východisková

Informácia, či je skupina záznamov nastavená ako východisková:

  • Nie - nie je nastavená ako východisková ani globálne východisková
  • Áno - je nastavená ako východisková pre prihláseného užívateľa
  • Áno (globálne) - je nastavená ako globálne východisková, tzn. východisková pre všetkých užívateľov, ak nemajú východiskovú skupinu pre seba inak
  • Áno (aj globálne) - je nastavená ako východisková pre prihláseného užívateľa a súčasne ako globálne východisková

Nastavenie sa robí funkciou Východisková. Slúži na prednostný výber skupiny. Podrobnejšie viď Automatizácia výberu skupiny.

Globálna Informácia, či je skupina záznamov definovaná ako globálna alebo nie. Viď položka Globálna v definícii skupiny.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu
  • podľa názvu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Ze standardizovaných (jsou k dispozici jen v režimu velkého číselníku):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Umožní zadať novú skupinu záznamov.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4  
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Skupinu záznamov je možné ľubovoľne zmazať, žiadna väzba sa na ňu nepamätá.

Skupiny záznamov sa môžu zapamätať ako východiskové alebo naposledy použité v profile nejakého užívateľa. Pokiaľ to tak je a zapamätaná skupina sa nenájde pri ďalšom otvorení agendy daným užívateľom, viď Automatizácia výberu skupiny.

Skopírovať F9 Ak si chcete definovať svoje vlastné skupiny, ktoré sa líšia od niektorej existujúcej len v drobnostiach, tak kópia skupiny a jej následná úprava môže byť najrýchlejšou možnosťou, ako to urobiť.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Východisková -

Umožní nastaviť vybranú skupinu ako východiskovú prípadne ako globálne východiskovú. Slúži na prednostný výber skupiny. Podrobnejšie viď Automatizácia výberu skupiny. V závislosti na tom, či je aktuálna skupina záznamov globálna alebo nie, môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Východisková - Umožní nastaviť vybranú skupinu ako východiskovú pre prihláseného užívateľa.
  • Východisková (globálne) - Je k dispozícii iba pre globálne skupiny. Umožní nastaviť vybranú skupinu ako východiskovú pre všetkých užívateľov, tzn. ako globálne východiskovú. Toto nastavenie môže urobiť len užívateľ s právom Modifikovať globálne užívateľské skupiny číselníkov.

Informáciu o tom, ktorá skupina je východisková a ako, viď stĺpec Východisková v záložke Zoznam.

Funkcie na paneli pre výber záznamov z číselníka skupín záznamov:

Keďže číselník skupín záznamov sa vyvoláva ako výberový, je k dispozícii Panel s tlačidlami na výber záznamu z číselníka. Okrem funkčných tlačidiel, ktoré sú na Paneli s tlačidlami pre výber záznamu k dispozícii štandardne, sú tu nasledujúce funkcie (a nakoľko ide o funkcie na paneli s tlačidlami na výber z číselníka, sú k dispozícii ako v režime veľkého, tak malého číselníka):

Názov Doplňujúci popis:
Výber skupiny záznamov. Ide o jednu z možností prepínania medzi skupinami.
Jedna z možností, ako zavrieť vyvolaný výberový číselník.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.