Strediská

Zoznam vlastných stredísk nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Súvislosti Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Strediská umožňujú jedno z možných členení záznamov v systéme, pričom ich možno využiť rôznym spôsobom. Strediská sa obvykle používajú na členenie vlastnej firmy na nejaké menšie organizačné celky ako sú pobočky, prevádzkarne, oddelenia, divízie a pod., ale môžete ich využiť inak. Objasníme na príklade:

Ako stredisko môžete zvoliť napr. relatívne samostatnú organizačnú jednotku vašej firmy, pri ktorej sa vyplatí sledovať výnosy a náklady oddelene, prípadne pokiaľ chcete, aby táto jednotka viedla samostatné rady dokladov apod. Strediská sa označujú nejakým kódom, tzn. môžete si napr. zaviesť stredisko 000 ako Centrálu firmy. Podriadené strediská na najvyššej úrovni potom môžete rozlišovať napr. číslom na mieste stoviek, strediská o úroveň nižšie sa rozlišujú na mieste desiatok a pod. Môžete si potom napr. zaviesť stredisko 100 pre pobočku v Prahe a 200 pre pobočku v Brne, a jemu podriadené 210 pre obchod v Brne, 220 pre servisné oddelenie.

Variantov, ako využiť strediská, najmä potom v kombinácii so zákazkami, obchodnými prípadmi, analytickými účtami a vhodne nastavenými predkontáciami, je mnoho. Odporúčame si ich využitie vopred dobre rozmyslieť v rámci implementácie systému.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname stredísk je možné definovať štruktúru nadradenosti a podradenosti jednotlivých stredísk zadaním položky Nadradené stredisko ku každému stredisku. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený.

Strediská sa premietajú do položiek iných záznamov v systéme - typicky sa zadávajú do riadkov dokladov, príp. do hlavičiek dokladov (pokiaľ ide o doklady, ktoré neevidujú riadky) a premietajú sa až do účtovného denníka, pričom pri dokladoch a v účtovnom denníku ide o povinný údaj. Pokiaľ ide o doklady, tak platí, že stredisko je na prevažnej väčšine dokladov povinná položka. Z toho dôvodu sa pre úplnosť zadáva napr. i na riadkoch typu text (pri dokladoch s viacerými voliteľnými typmi riadkov). V niektorých častiach systému je možné nastaviť, či sa stredisko má na dokladoch vytváraných v tejto časti systému používať a či nie je povinné. Príkladom sú Aktivity, kedy je možné na typu aktivity v položke Stredisko nastaviť, či a ako sa bude stredisko na aktivite zadávať.

K strediskám sa priraďujú aj napr. karty dlhodobého majetku, pracovné pomery zamestnancov, sledujú sa výkony zamestnancov a pod. Takto je k sebe možné združovať skupiny dokladov resp. ľubovoľných iných záznamov z rôznych agend, ktoré sa k určitému stredisku viažu. Následne je potom možné si za jednotlivé strediská obstarávať rôzne prehľady (napr. knihy dokladov podľa stredísk, účtovné výkazy za strediská, je možné sledovať náklady či produktivitu stredísk apod.), pritom je možné obmedzovať voliteľne len podľa vybraných stredísk alebo vrátane podriadených.

Strediská sú jedným z chránených objektov.

Aké všetky záznamy boli na dané stredisko obstarané, možno sledovať v záložke Súvislosti.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává středisko k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle středisek rozúčtovávat atd. Teda žiadne stredisko vystavenie dokladu sa tu nezavádza, a teda sa ani stredisko nijako nepremieta do štruktúry čísla dokladu. Na jednom doklade teda možno mať riadky, ktoré prislúchajú rôznym strediskám.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.