Typy príjmov

Zoznam typov príjmov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Položky z nadefinovaného zoznamu typov príjmov je možné neskôr využívať v príjmových dokladoch. Ku každému riadku príjmového dokladu (napr. faktúra vydaná apod.) môžete potom zadať, o aký typ príjmu ide. Účtovné predkontácie sú nadefinované tak, že ak je pre typ príjmu zadaný analytik a typ príjmu je vybraný, dopĺňa sa automaticky pri účtovaní na príslušnú stranu účet podľa analytika. Funkcia Import umožní doplniť typy príjmov, aby boli v súlade s Účtovým rozvrhom.

Konkrétní příklady využití naleznete v popisu záložky Detail k této agendě.

Typy príjmov nemusíte nutne používať. Môžete si predkontácie nadefinovať tak, že budete rozúčtovávať riadky dokladov a dopĺňať analytické účty podľa iných kritérií, defaultne dodávané predkontácie však využívajú dodávané hodnoty číselníka Typy príjmov. Preto, pokiaľ chcete, aby sa vám dopĺňali správne analytické účty podľa predkontácií dodávaných výrobcom, musíte v riadkoch dokladov tieto položky Typ príjmu zadávať. Pokiaľ vám tento spôsob nevyhovuje, môžete si samozrejme predkontácie upraviť ľubovoľne inak alebo si objednať upravenie u servisných konzultantov servisnej siete výrobcu.

Či sú položky na zadanie Typu príjmu na doklady k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname typov príjmov je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých typov príjmov zadaním položky Nadriadený typ príjmov ku každému typu príjmov. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Ako bolo povedané vyššie, typy príjmov sa premietajú do položiek iných záznamov v systéme - typicky sa zadávajú do riadkov dokladov, príp. do hlavičiek dokladov (ak ide o doklady, ktoré neevidujú riadky), pričom môže ísť o povinný údaj. Následne si je možné za jednotlivé typy príjmov zostavovať rôzne prehľady, pritom je možné obmedzovať voliteľne iba za vybrané typy príjmov alebo vrátane podriadených.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.