Typy príjmov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom type príjmu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci typ príjmu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie typu príjmu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Mal by byť pokiaľ možno unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname typov príjmov.
Popis Názov typu príjmov. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným typom príjmu ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu príjmu, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nadriadený

Kód typu príjmov, ktorý je nadriadený aktuálnemu. Ide teda o odkaz na nadriadený typ, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti - podriadenosti) medzi typmi príjmov. Každému typu príjmov môžete podriaďovať ľubovoľné množstvo ďalších typov, počet úrovní vnorenia (podriadenosti) nie je nijako obmedzený. Hierarchické usporiadanie si môžete vizuálne zobrazovať zapnutím stromového zobrazenia.

Príznak podradenosti a nadradenosti neslúži len na vizuálne štruktúrovanie typu príjmu, ale má význam aj pri vyberaní záznamov podľa typov výdajov (napr. obstarávate výstupné prehľady za vybrané typy príjmu), kedy možno vo väčšine prípadov zvoliť, či si prajete obmedzenie vrátane podradených.

Poznámka

Ľubovoľná poznámka.

Analytika

Číslo analytického účtu, ktorý je možné využiť v predkontáciách (napr. v kombinácii s využitím tzv. neúplných účtov) a na ktorý môžete potom kontovať riadky príjmových dokladov daného typu. Ide o alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý, môže teda obsahovať aj celý kód účtu. Využití nachází typicky v předkontacích, viz příklad.

Následující příklad ilustruje použití neúplných účtů:

Pokud účet použijete v předkontacích např. v kombinaci s nějakým neúplným účtem, mějte na paměti, že celková povolená délka účtu v účetní osnově je maximálně 10 znaků.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.