Typy výdajov

Zoznam typov výdajov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Položky z nadefinovaného zoznamu typov výdajov je možné neskôr využívať vo výdajových dokladoch. Ku každému riadku výdajového dokladu (napr. faktúra prijatá apod.) môžete potom zadať, o aký typ výdaja ide. Účtovné predkontácie sú nadefinované tak, že ak je pre typ výdaja zadaný analytik a typ výdaja je vybraný, dopĺňa sa automaticky pri účtovaní na príslušnú stranu účet podľa analytika. Funkcia Import umožní doplniť typy výdajov, aby boli v súlade s Účtovým rozvrhom.

Typy výdajov nemusíte nutne používať. Môžete si predkontácie nadefinovať tak, že budete rozúčtovávať riadky dokladov a dopĺňať analytické účty podľa iných kritérií, defaultne dodávané predkontácie však využívajú dodávané hodnoty číselníka Typy výdajov. Preto, pokiaľ chcete, aby sa vám dopĺňali správne analytické účty podľa predkontácií dodávaných výrobcom, musíte v riadkoch dokladov tieto položky Typ výdaja zadávať. Pokiaľ vám tento spôsob nevyhovuje, môžete si samozrejme predkontácie upraviť ľubovoľne inak alebo si objednať upravenie u servisných konzultantov servisnej siete výrobcu.

Či sú položky na zadanie Typu výdaja na doklady k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie typu výdaja vo Firemných údajoch.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. v zozname typov výdajov je možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých typov výdajov zadaním položky Nadriadený typ výdajov ku každému typu výdajov. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Ako bolo povedané vyššie, typy výdajov sa premietajú do položiek iných záznamov v systéme - typicky sa zadávajú do riadkov dokladov, príp. do hlavičiek dokladov (ak ide o doklady, ktoré neevidujú riadky), pričom môže ísť o povinný údaj. Následne si je možné za jednotlivé typy výdajov zostavovať rôzne prehľady, pritom je možné obmedzovať voliteľne iba za vybrané typy výdajov alebo vrátane podriadených.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Nastavenie.