Typy výdajov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom type výdaja zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci typ výdaja. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie typu výdaja. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Mal by byť pokiaľ možno unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname typov výdajov.
Popis Názov typu výdaja. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným kódom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu výdaja, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nadriadený

Kód typu výdajov, ktorý je nadriadený aktuálnemu. Ide teda o odkaz na nadriadený typ, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadriadenosti - podriadenosti) medzi typmi výdajov. Každému typu výdajov môžete podriaďovať ľubovoľné množstvo ďalších typov, počet úrovní vnorenia (podriadenosti) nie je nijako obmedzený. Hierarchické usporiadanie si môžete vizuálne zobrazovať zapnutím stromového zobrazenia.

Príznak podradenosti a nadradenosti neslúži len na vizuálne štruktúrovanie typov výdajov, ale má význam aj pri vyberaní záznamov podľa typov výdajov (napr. obstarávate výstupné prehľady za vybrané typy výdajov), kedy možno vo väčšine prípadov zvoliť, či si prajete obmedzenie vrátane podradených.

Poznámka

Ľubovoľná poznámka.

Analytika

Číslo analytického účtu, ktorý je možné využiť v predkontáciách (napr. v kombinácii s využitím tzv. neúplných účtov) a na ktorý môžete potom kontovať riadky príjmových dokladov daného typu. Ide o alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý, môže teda obsahovať aj celý kód účtu. Pokiaľ ho však použijete v predkontáciách napr. v kombinácii s nejakým neúplným účtom, majte na pamäti, že celková povolená dĺžka účtu v účtovnej osnove je maximálne 10 znakov. Použitie objasníme na príklade:

Majme v účtovom rozvrhu účet 51810 rozdelený ďalej na analytiky pre jednotlivé typy služieb. Napr. pre nájom za kancelárie bude účet 51810_K, pre nájom za obchod bude účet 51810_O. Nadefinujeme si dva typy výdajov, napr. s kódom NK za nájom kancelárií a v jeho definícii zadáme analytiku _K, a druhý s kódom NO za nájom obchodu a analytikou _O. Potom v riadkoch predkontácie napr. pre faktúru prijatú môžeme použiť napr. syntax NxAccountID('51810'+ExpenseType_ID.AnalyticalAccount)). Pokiaľ bude v riadku dokladu zadaný typ výdaje NK, táto kontácia doplní účet 51810_K, pokiaľ bude v riadku dokladu zadaný typ výdaja NO, kontácia doplní 51810_O.

Pokiaľ by príslušné analytické účty neexistovali v účtovnom rozvrhu, kontácia by predvyplnila iba účet 51810, pokiaľ by ten bol nadefinovaný. Účet 51810 môže byť zavedený aj ako neúplný účet, potom v prípade, že predkontácia nedoplní automaticky analytiky (napr. na doklade chýba zadaný typ výdaja), bude požadovať pri účtovaní ich doplnenie ručne.

Definícia predkontácie môže samozrejme vyzerať aj inak, napr. tak, že bude obsahovať viac riadkov, kde pre každý typ výdaja bude jeden samostatný riadok s podmienkou a účtami. Potom by nebolo potrebné zadávať a využívať analytiky zadané v číselníku typov výdajov. Variantov je veľké množstvo. Uvedený príklad mal iba objasniť položku Analytiky.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.