Duálne oceňovanie

Táto kapitola nás uvedie do problematiky duálneho oceňovania. Duálne oceňovanie znamená uvádzanie oboch cien, tzn. súm v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK alebo CZK) i v novej lokálnej mene (napr. EUR), po určitú prechodnú dobu pred a po zavedení novej lokálnej meny (EUR) na výstupných dokladoch, ktoré sú predmetom obchodných vzťahov (spotrebiteľskej ceny), zamestnaneckých vzťahov (výplatné pásky), a pod. Cieľom duálneho oceňovania je uľahčiť zvykanie si na novú menu.

Povinnosť duálneho oceňovania je daná platnou legislatívou. Po určitú dobu pred dátumom prechodu na novú menu je na dokladoch uvádzaná suma v pôvodnej lokálnej mene a k nej je doplnkovo uvádzaná i suma v budúcej lokálnej mene. Dňom prechodu na novú menu sa situácia obráti, na dokladoch sa sumy uvádzajú v novej lokálnej mene a doplnkovo je uvádzaná aj suma v pôvodnej lokálnej mene. Po skončení tohto prechodného "zvykacieho" obdobia už nie je duálne oceňovanie povinné a na dokladoch stačí uvádzať len sumy v novej lokálnej mene.

Napríklad Slovensko prešlo na EUR k 1.1.2009. Povinnosť duálneho oceňovania začala platiť dňom vyhlásenia fixného kurzu v priebehu roku 2008 a trvala rok po konverzii, tzn. do 31.12.2009. Odporúčalo sa však uvádzať sumy v oboch menách aj naďalej. Do 31.12.2008 bola primárnou lokálnou menou SKK a k nej sa udával i údaj v EUR. 1.1.2009 sa situácia obrátila, lokálnou menou sa stalo EUR a na dokladoch bola uvádzaná okrem sumy v EUR ešte suma v pôvodnej mene SKK.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že duálne oceňovanie sa líši v rôznych časových etapách. Do určitého dátumu sa sumy na dokladoch udávajú len v pôvodnej lokálnej mene (napr. SKK, CZK). Následne je v určitom časovom úseku lokálnou menou pôvodná lokálna mena a duálnou menou budúca lokálna mena (napr. EUR), v ďalšom úseku po prechode na novú menu je lokálnou menou nová mena (EUR) a duálnou menou pôvodná lokálna mena. A v poslednej etape sa už sumy na dokladoch uvádzajú iba v novej lokálnej mene.

Aby bylo možné doklady vystavené v jednotlivých časových úsecích korektně zobrazovat (a to i kdykoli později s odstupem času), je v ABRA Gen zaveden nástroj umožňující zapínat a vypínat zobrazování duálního oceňování a evidovat potřebné údaje k jednotlivým časovým úsekům. Pokiaľ je zobrazenie duálneho oceňovania zapnuté, v nasledujúcich tlačových formulároch sa zobrazuje naviac suma celkového súčtu v duálnej mene a konverzný kurz prepočtu na duálnu menu:

 • ponuky vydané
 • objednávky prijaté
 • faktúry vydané
 • dobropisy faktúr vydaných
 • zálohové listy vydané
 • daňové zálohové listy vydané
 • dobropisy daňových zálohových listov vydaných
 • upomienky
 • sankčné faktúry
 • pokladničné príjmy
 • vrátenia pokladničných príjmov
 • výplatné pásky (zobrazia sa dve výplatné pásky, jedna v lokálnej mene a druhá v duálnej mene)
 • cenníky
 • a pod.

To, že ABRA Gen eviduje potřebné údaje k jednotlivým časovým úsekům, umožňuje správně tisknout doklady i zpětně v té podobě, jakou měly v době svého vystavení, bez ohledu na to, jak je v době zpětného tisku dokladu nastaveno zobrazování duálního oceňování. Pri tlači sa podľa dátumu vystavenia dokladu vyhľadá, aké nastavenie zobrazovania duálneho oceňovania platilo v dobe vystavenia dokladu, a tlač sa riadi v tej dobe platným nastavením.

Nech k prechodu z pôvodnej lokálnej meny na novú lokálnu menu došlo 1.1.2009 a povinnosť duálneho oceňovania trvala od 31.7.2008 do 31.12.2009.
Pokiaľ chceme doklad vystavený v decembri 2008 znovu vytlačiť spätne napr. vo februári 2009, musí vyzerať rovnako ako v dobe svojho vystavenia, teda sumy na doklade musia byť v pôvodnej lokálnej mene a súčasne musí byť uvedený i prepočet na duálnu menu.
Zatiaľ čo doklad vystavený vo februári 2009 má sumy uvedené v novej lokálnej mene a je na ňom zobrazený i prepočet na duálnu menu, ktorou je v tomto prípade pôvodná lokálna mena.

Ďalšou výhodou tohto usporiadania je, že prechod medzi jednotlivými fázami zobrazovania duálneho oceňovania prebieha automaticky podľa údajov v záložke Duálne oceňovanie. Potrebné údaje sú v záložke Duálne oceňovanie vyplnené z dodávaných inicializačných dát v závislosti na lokalizácii, užívateľ má možnosť si tieto údaje trvalo upraviť.

Tabuľka, v ktorej sa pamätajú tieto údaje, má nastavenú metódu pre zálohovanie a obnovu dát BackupReplace. Tým pádom pri zálohe sa užívateľovi zazálohujú jeho záznamy presne tak, ako ich mal nadefinované, a pri obnove dát sa presne tak obnovia.