Spôsoby úhrady - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom spôsobe úhrady zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný spôsob úhrady. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-2 znaky dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na zvolenie spôsobu úhrady, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch spôsobov úhrady.
Názov

Názov spôsobu úhrady. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným spôsobom úhrady ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného spôsobu, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Ak používate pokladničný predaj alebo reštauračný predaj, viď tiež príklady vhodnej definície Názvu spôsobu úhrady v popise Odvodu tržieb.

Typ platby

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ platby ide. Teda každý nadefinovaný spôsob úhrady je určitého typu, tieto typy úhrad sú stanovené pevne z programu, napr:

 • bankovým prevodom
 • v hotovosti
 • dobierkou

  Ak je ako spôsob úhrady zvolená dobierka, predvyplní sa do dokladu zaokrúhlenie nastavené pre danú menu v položke Zaokrúhlenie celk. sumy pre hotovostné doklady, pretože platba dobierkou je hotovostná platba, pri ktorej hotovosť vyberá pošta.

 • zloženkou
 • vzájomným zápočtom
 • úverom
 • šekmi
 • stravenkami
 • a. i.

Pevne definovaný zoznam typov platieb má svoj dôvod a tým je väzba vybratého spôsobu platby daného typu na nejakú ďalšiu akciu v systéme. Napr. pri platbe zloženkou resp. dobierkou je to možnosť tlače zloženky resp. dobierky ihneď po uložení dokladu. Pri inej platbe ako bankovým prevodom nie je možné k niektorým dokladom vystavovať platobný príkaz (viď napr. faktúry prijaté) a pod. Pri platbe v hotovosti v prípade faktúr vydaných resp. faktúr prijatých je to možnosť vystavenia pokladničnej príjemky resp. pokladničnej výdajky a jej tlač ihneď po uložení platenej faktúry a pod. (Viď tiež popis možností vo funkcii Nastavenie tlače po uložení dokladu.)

Pre pokladničný predaj resp. reštauračný predaj sú podporované nasledujúce typy platieb:

 • v hotovosti
 • šekmi
 • stravenky
 • platobná karta
 • zálohový list - viď tiež Režim platenia na pokladni - platenie zálohou
Analytika

Číslo analytického účtu, ktorý je možné využiť v predkontáciách (napr. v kombinácii s využitím tzv. neúplných účtov) a na ktorý môžete potom kontovať zápisy so spôsobom úhrady daného typu. Ide o alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý, môže teda obsahovať aj celý kód účtu. Pokiaľ ho však použijete v predkontáciách napr. v kombinácii s nejakým neúplným účtom, majte na pamäti, že celková povolená dĺžka účtu v účtovnej osnove je maximálne 10 znakov. Použitie objasníme na príklade:

Majme v účtovom rozvrhu účet 60410 rozdelený ďalej na analytiky pre jednotlivé spôsoby úhrady predaného tovaru. Napr. pre predaj tovaru so zaistením úhrady hotovosťou bude účet 60410_H, pre predaj tovaru s iným spôsobom úhrady potom účet 60210_N. Máme nadefinované dva typy spôsobov úhrady, napr. s kódom H-v hotovosti a v jeho definícii zadáme analytiku _H, a druhý s kódom N - Nehotovostné a analytikou _N. Potom v riadkoch predkontácie napr. pre faktúru vydanú môžeme použiť napr. syntax NxAccountID('60410'+Parent_ID.TransportationType_ID.AnalyticalAccount). Pokiaľ bude v hlavičke dokladu zadaný spôsob úhrady V hotovosti, táto kontácia doplní účet 60410_H, pokiaľ bude zadané Nehotovostné, kontácia doplní 60410_N.

Pokiaľ by príslušné analytické účty neexistovali v účtovnom rozvrhu, kontácia by predvyplnila iba účet 60410, pokiaľ by ten bol nadefinovaný. Účet 60410 môže byť zavedený aj ako neúplný účet, potom v prípade že predkontácia nedoplní automaticky analytiky, bude požadovať pri účtovaní ich doplnenie ručne.

Definícia predkontácie môže samozrejme vyzerať aj inak. Potom by nebolo potrebné zadávať a využívať analytiky zadané v číselníku spôsob úhrady. Variantov je veľké množstvo. Uvedený príklad mal iba objasniť položku Analytiky.

Maximálna vrátená čiastka Položka sa využíva v agendách Pokladničného predaja a Reštauračného predaja, napr. pri platbách stravenkami.
Maximálna suma platby Položka sa využíva v agendách Pokladničného predaja a Reštauračného predaja na stanovenie limitnej sumy, ktorú nemôže typ úhrady prekročiť.
Vyžadovať komentár

Položka sa využíva v agendách Pokladničného predaja a Reštauračného predaja. Ak je začiarknuté, vyžaduje sa pri platení týmto spôsobom úhrady zadanie komentára k danej platbe, tzn. zobrazí sa dialógové okno na zadanie komentára. Slúži na zadanie čísla platobnej karty resp. čísla šeku. Viď Pokladňa - režim platenia.

V prípade niektorých spôsobov úhrady nemá význam. Napr. pri platbe terminálom sa nevyužíva, pretože dialóg predaja si pri platení týmto spôsobom úhrady číslo karty načíta z terminálu.

Je-li zatrženo, zpřístupní se další položky Nastavení pro odvod tržby.

Nadpis komentára Položka sa využíva v agendách Pokladničného predaja a Reštauračného predaja. Ide o text, ktorý sa bude užívateľovi zobrazovať v dialógovom okne na zadanie komentára ako nadpis komentára.
Tlačiť komentár na účtenku

Položka sa využíva v agendách Pokladničného predaja a Reštauračného predaja. Ak je začiarknutá, vytlačí komentár zadaný na účtenke aj na tlačený doklad. Pri platbách platobnými kartami a terminálom sa komentár na účtenke tlačí orezaný - iba posledné 4 čísla, zvyšok sa tlačí ako krížiky.

Platba terminálom [**************9071]

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.