Sprievodca exportom inštalačnej sady

Sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Inštalačné sady, umožní exportovať inštalačnú sadu. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať:

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Úvodná správa

V prvom kroku sa zobrazí úvodný popis s informáciou o sprievodcovi.

2. krok - Závislé objekty

Druhý krok sprievodcu sa zobrazí len vtedy, pokiaľ inštalačná sada obsahuje niektoré položky, ktorým chýbajú závislé objekty. Tieto objekty sa vypíšu.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.
Názov Názov položky. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Identifikátor Interný identifikátor danej položky. Štruktúra identifikátora sa líši podľa typu objektu.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor v 3. kroku sprievodcu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.

Pokiaľ sa exportuje balíček skriptov, ktorý má na sebe začiarknutý parameter Zakódovať skript pri exporte, bude na konci tohto kroku vyvolané dialógové okno Kódovanie zdrojových kódov, do ktorého bude možné vložiť heslo, ktorým sa skript zašifruje.

3. krok - Uloženie exportného súboru

V tomto kroku je potrebné zadať cestu a názov súboru inštalačnej sady, ktorú chcete exportovať. Systém automaticky predvyplní názov súboru podľa názvu sady (zakázané znaky v názve sady sú nahradené "_"). Pri uložení je tiež doplnená koncovka *.ais.

4. krok - Výsledok exportu

Tento posledný krok obsahuje informáciu o tom, či export prebehol úspešne.

Po stlačení tlačidla Dokončiť bude sprievodca ukončený.