Sprievodca importom inštalačnej sady

Sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Inštalačné sady, umožní importovať inštalačnú sadu a prípadne inštalovať objekty, ktoré sada obsahuje. Proces inštalácie sa líši v závislosti na tom, či inštalačná sada v cieľovom systéme už existuje, alebo nie. Pokiaľ existuje, ide o aktualizáciu predchádzajúcej verzie. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať:

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Výber súboru pre import inštalačnej sady

V prvom kroku je potrebné zadať cestu a meno súboru inštalačnej sady, ktorú chcete importovať. Vo výberovom okne sú defaultne súbory obmedzené podľa tých, ktoré majú koncovku *.ais.

2. krok - Úvodná správa

V tomto druhom kroku sprievodcu ponúkne prehľad o názve, počte položiek v sade a minimálnej požadovanej verzii inštalačnej sady. Ďalej je k dispozícii textové okno, ktoré obsahuje Úvodnú správu sady, pokiaľ bola vyplnená.

3.krok - Informácie o zmenách

Tento krok sa zobrazí len vtedy, pokiaľ sa importuje nová verzia inštalačnej sady (resp. ak ide o aktualizáciu). Sú tu vypísané informácie o zmenách, ktoré nová verzia inštalačnej sady prináša.

4. krok - Položky pre import

Tu sa zobrazí zoznam položiek, ktoré inštalačná sada obsahuje a ktoré je možné importovať.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Vybrať

Informuje o tom, či je daný záznam aktuálne vybraný, aby bol následne pridaný medzi položky určené na inštaláciu. Vybrané sú tiež graficky zvýraznené, a to tučne.

Nevybrané objekty sa naimportujú, ale nebudú inštalované.

Typ položky

Typ objektu položky inštalačné sady.

Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.
Názov Názov položky. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Kategória Kategória, do ktorej je položka zaradená.
Stav položky

Informácia o položke s ohľadom na systém, do ktorého sa importuje. Môže nadobúdať tieto hodnoty:

  • OK - položka v aktualizovanej inštalačnej sade vôbec nebola alebo mala iný obsah.
  • užívateľská úprava neaktualizovanej - užívateľ zmenil položku od inštalácie starej verzie, ale v novej verzii inštalačnej sady sa položka nemení od starej verzie.
  • užívateľská úprava aktualizovanej - v novej verzii inštalačnej sady je nová verzia inštalačnej položky a zároveň užívateľ zmenil inštalovaný objekt, ktorý bol inštalovaný starou verziou. Ide o kombináciu variantov vyššie.
  • existuje cudzia, rovnaká - niekto založil položku, ktorú sa inštalačná sada po prvýkrát chystá inštalovať.
  • existuje cizí, odlišná – někdo založil položku, kterou se instalační sada chystá instalovat, ale ta se liší. Pri aktualizácii je možné položku prepísať.
  • existuje cudzia, nie je možné inštalovať – niekto založil položku, ktorú sa inštalačná sada chystá inštalovať, ale tá sa podstatne líši a technicky nie je možné vykonať prepísanie. Napr. Užívateľsky definovateľná položka má iný dátový typ ako je požadované.
Poznámka Poznámka, ktorú je možné pri definícii sady vyplniť.
Identifikátor Interný identifikátor danej položky. Štruktúra identifikátora sa líši podľa typu objektu.

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Zo zobrazených položiek pomocou funkcií v navigátore vyberiete tie, ktoré budete chcieť importovať (defaultne sú všetky vybrané). Je možné vyberať i hromadne, a to buď všetky tu zobrazené alebo len označené, ak sú nejaké označené (označuje sa štandardne ako inde vo Windows, tzn. stlačením klávesu Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šípky, alebo stlačením klávesu Shift + klávesu PgUp, PgDn, Home, End alebo myšou + stlačením klávesu Shift alebo Ctrl, viď tiež označovanie v needitovateľných zoznamoch):

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor v 3. kroku sprievodcu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.
  • Vybrať - funkcia slúži na výber položky pre import. Položka se poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odobrať - funkcia slúži na odobranie položky pre import.

Ďalej sú v dolnej časti k dispozícii tieto funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Novinky - Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ dochádza k importu sady ako novej verzie. Funkcia zobrazí modálne okno Nové zmeny položky s informáciami o položkách, ktoré boli zmenené a ktoré prinášajú aktualizácie inštalačnej sady. V modálnom okne je tiež prístupná funkcia Popis, ktorá zobrazí v ďalšom modálnom okne prípadný popis. Je to užitočné vtedy, pokiaľ je popis dlhší.
História - Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ dochádza k importu sady ako novej verzie a pokiaľ v systéme existuje sada s jej staršími verziami. Funkcia potom zobrazí modálne okno História položky s informáciami o predchádzajúcich verziách položiek, ktoré boli zmenené a ktoré prinášajú aktualizácie inštalačnej sady. V modálnom okne je tiež prístupná funkcia Popis, ktorá zobrazí v ďalšom modálnom okne prípadný popis. Je to užitočné vtedy, pokiaľ je popis dlhší.

5. krok - Výsledok inštalácie položiek

Tu sa zobrazí zoznam položiek a informácie o výsledku importu.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Kategória Kategória, do ktorej je položka zaradená.
Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza.
Názov Názov položky.
Výsledok S akým výsledkom bola položka inštalovaná. Napr. Import prebehol v poriadku. Import prebehol s varovaním, že ide o zastaralý skript a pod.
Text chyby Pokiaľ dôjde k chybe, bude jej text tu zobrazený. Napr. ak dôjde k pokusu o import zastaralého skriptu a pod.

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor v 4. kroku sprievodcu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.

Ďalej sú v dolnej časti k dispozícii tieto funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Uložiť report - Možnosť uložiť report o inštalácii sady do html súboru.
Text chyby - Pokiaľ je kurzor na položke, na ktorej došlo ku chybe, je možné vyvolať modálne okno s textom chyby. V iných prípadoch je položka neaktívna.

6. krok - Záverečná správa

Tento posledný krok obsahuje textové okno so Záverečnou správou, pokiaľ bola pri vytváraní sady vyplnená.

Po stlačení tlačidla Dokončiť bude inštalačná sada importovaná.