Sprievodca pridania a synchronizácie inštalovaného objektu

Sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Inštalačné sady, umožní synchronizovať XML existujúcej inštalačnej sady s aktuálnym stavom objektu či objektov, ktorých sa sada týka. Sprievodca sa ponúkne po vyvolaní funkcie Synchronizovať pri editácii inštalačnej sady na záložke detail alebo, pokiaľ pri otestovaní závislostí funkciou Skontrolovať závislosti systém zistí, že niektoré závislé objekty chýbajú a mali by byť tým pádom pridané. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať:

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Položky inštalačnej sady určené na synchronizáciu

Tu sa zobrazí zoznam položiek, na ktorých došlo k zmene oproti stavu uloženému v XML.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek je nasledujúci:

Názov Popis
Vybrať

Informuje o tom, či je daný záznam aktuálne vybraný, aby bol následne pridaný medzi položky určené na synchronizáciu.

Vybrané sú tiež graficky zvýraznené, a to tučne.

Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.
Názov Názov položky. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Autor zmeny Užívateľ, ktorý na objekte vykonal poslednú zmenu.
Identifikátor Interný identifikátor danej položky. Štruktúra identifikátora sa líši podľa typu objektu.
Kategória Kategória, do ktorej je položka zaradená.

Vzhľadom k tomu, že zoznam môže obsahovať veľké množstvo položiek, je nad zoznamom k dispozícii Panel pre rýchle hľadanie (bez možnosti triedenia). Vedľa Panela pre rýchle hľadanie sú k dispozícii ďalšie funkcie, a to:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Filter -

Filtrovanie zoznamu položiek podľa vybraných kritérií. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Filter

Funkcia vyvolá dialógové okno, ktoré obsahuje položky, za ktoré, pri začiarknutí parametra, je možné filtrovať. A to:

  • Obsiahnuté v inej sade - či je položka obsiahnutá i v sade.
  • Vytvorené alebo zmenené užívateľom - filtrovanie za užívateľa, ktorý objekt vytvoril, alebo ako posledný zmenil.
  • Kategória - filtrovanie podľa kategórií.
  • Typ - filtrovanie podľa typu objektu.
  • Zaradenie - filtrovanie podľa miesta v systéme, do ktorého objekt patrí. Typicky ide o názov BO.

Zrušiť filter

Funkcia zruší navolený filter.
Zobraziť len vybrané - Funkcia zobrazí len tie položky, ktoré boli vybrané funkciou Vybrať.

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Zo zobrazených položiek pomocou funkcií v navigátore vyberiete tie, ktoré budete chcieť synchronizovať. Je možné vyberať i hromadne, a to buď všetky tu zobrazené alebo len označené, ak sú nejaké označené (označuje sa štandardne ako inde vo Windows, tzn. stlačením klávesu Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šípky, alebo stlačením klávesu Shift + klávesu PgUp, PgDn, Home, End alebo myšou + stlačením klávesu Shift alebo Ctrl, viď tiež označovanie v needitovateľných zoznamoch):

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor tu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.
  • Vybrať - funkcia slúži na výber položky pre synchronizáciu. Položka je poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odobrať - funkcia slúži na odobranie položky pre synchronizáciu.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vybrané položky budú synchronizovať.