Sprievodca pridaním položiek

Sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Inštalačné sady, umožní pridať položky do inštalačnej sady. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať:

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Typy položiek inštalačnej sady

V prvom kroku sa zobrazí zoznam typov objektov, ktoré je možné zahrnúť do inštalačnej sady. Začiarknutím požadovaného typu sa potom v druhom kroku zobrazia objekty, ktoré je možné do sady pridať.

2. krok - Položky inštalačnej sady

Tu sa zobrazí zoznam objektov, ktoré je možné do sady pridať. Nie vždy je možné exportovať všetky užívateľské položky v systéme. Kritériá ich zobrazení viď Typy objektov, ktoré je možné zahrnúť do inštalačnej sady.

Názov Popis
Vybrať

Informuje o tom, či je daný záznam aktuálne vybraný, aby bol následne pridaný medzi položky určené na synchronizáciu.

Vybrané sú tiež graficky zvýraznené, a to tučne.

Typ položky Typ objektu položky inštalačné sady.
Zaradenie V akom mieste systému sa daná položka nachádza. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.
Názov Názov objektu. Viď ďalej popis položky Názov v Detaile inštalačnej sady.
Autor zmeny Užívateľ, ktorý na objekte vykonal poslednú zmenu.
Identifikátor Interný identifikátor danej položky. Štruktúra identifikátora sa líši podľa typu objektu.

Vzhľadom k tomu, že zoznam môže obsahovať veľké množstvo položiek, je nad zoznamom k dispozícii Panel pre rýchle hľadanie (bez možnosti triedenia). Vedľa Panela pre rýchle hľadanie sú k dispozícii ďalšie funkcie, a to:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Filter -

Filtrovanie zoznamu položiek podľa vybraných kritérií. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Filter

Funkcia vyvolá dialógové okno, ktoré obsahuje položky, za ktoré, pri začiarknutí parametra, je možné filtrovať. A to:

  • Obsiahnuté v inej sade - či je položka obsiahnutá i v sade.
  • Vytvorené alebo zmenené užívateľom - filtrovanie za užívateľa, ktorý objekt vytvoril, alebo ako posledný zmenil.
  • Kategória - filtrovanie podľa kategórií.
  • Typ - filtrovanie podľa typu objektu.
  • Zaradenie - filtrovanie podľa miesta v systéme, do ktorého objekt patrí. Typicky ide o názov BO. Viď ďalej popis položky Zaradenie v Detaile inštalačnej sady.

Zrušiť filter

Funkcia zruší navolený filter.
Zobraziť len vybrané - Funkcia zobrazí len tie položky, ktoré boli vybrané funkciou Vybrať.

Zoznam je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie je rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch.

Zo zobrazených položiek pomocou funkcií v navigátore vyberiete tie, ktoré budete chcieť pridať. Je možné vyberať i hromadne, a to buď všetky tu zobrazené alebo len označené, ak sú nejaké označené (označuje sa štandardne ako inde vo Windows, tzn. stlačením klávesu Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šípky, alebo stlačením klávesu Shift + klávesu PgUp, PgDn, Home, End alebo myšou + stlačením klávesu Shift alebo Ctrl, viď tiež označovanie v needitovateľných zoznamoch):

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

Navigátor tu

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek.
  • Vybrať - funkcia slúži na výber položky pre pridanie. Položka se poté zvýrazněna a to tučně.
  • Odobrať - funkcia slúži na odobranie položky pre pridanie.

3. krok - Zaradenie do kategórie

Tento posledný krok umožňuje zaradiť položky do vybranej kategórie. Novú kategóriu je možné založiť samotným vpísaním textu.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa najprv vykoná kontrola závislých objektov. Ak systém zistí, že niektoré závislé objekty chýbajú, ponúkne možnosť ich pridať (a sprievodca sa potom vráti do kroku 2). Ak kontrola prejde v poriadku alebo pokiaľ užívateľ nechce pridávať závislé objekty, bude pridanie položiek dokončené.