Balíčky skriptov - záložka Zoznam

Zoznam balíčkov s nadefinovanými skriptami obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Zoznam balíčkov s nadefinovanými skriptami je na začiatku prázdny, resp. naplnený balíčkami defaultne dodávanými výrobcom (pokiaľ také existujú).

V zozname sa zobrazujú len názvy balíčkov, zoznam skriptov k nim nadefinovaných môžete získať v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Zdr.kód

Informácia, či aktuálny balíček skriptov obsahuje zdrojové texty a pokiaľ áno, či sú zakódované. Hodnoty:

  • Je - balíček obsahuje nezakódované zdrojové texty.
  • Nie je - zdrojové texty boli odstránené. Viď funkcia Bez zdrojového kódu.
  • Zaheslovaný - balíček obsahuje zdrojové texty, ale sú zaheslované. Viď funkcia Zakódovať.

    Viď tiež príznak Obsahuje zdrojové texty v záložke Detail.

Vytvoril Užívateľ, ktorý daný balíček skriptov vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný balíček skriptov opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
 


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Definíciu balíčkov je možné ľubovoľne opravovať, tzn. pridávať ďalšie skripty, meniť ich. Pozor, ak je daný balíček skriptov už načítaný v pamäti v rámci bežiacej ABRA Gen, uskutočnená zmena sa neprejaví ihneď, ale až po jeho opätovnom načítaní. Viď možnosti, ako vyvolať znovunačítanie skriptov do pamäte.

Editovať nie je možné balíček, ktorého zdrojové texty sú aktuálne zaheslované, viď hodnota v položke Zdr.kód v záložke Zoznam. Editácia balíčka, ktorý zdrojové texty neobsahuje vôbec, je obmedzená.

Ak by v zozname existovali záznamy k triede BO, ktorá aktuálne nie je registrovaná, nebude ich možné opravovať atď. Teoreticky to môže nastať po obnove zo zálohy z inštalácie, kde boli nainštalované napr. mzdy a kde boli definované užívateľom nejaké skripty k BO miezd, do inštalácie, kde mzdy inštalované nie sú, tým pádom ani nie sú registrované príslušné BO miezd. Podobne, ak by balíček skriptov pripravený v inštalácii s daným BO bol naimportovaný pomocou funkcie Import z XML do inštalácie, kde daný BO zaregistrovaný nie je.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Pokiaľ vymažete celý záznam definície pre danú triedu objektu, prídete tým samozrejme o definície všetkých skriptov.

Skopírovať F9

Definície balíčkov je možné kopírovať bez obmedzenia, názov balíčka ale musí byť unikátny.

Pokiaľ si chcete definovať svoje vlastné balíčky so skriptami, ktoré sa líšia od niektorého existujúceho balíčka len v drobnostiach, tak môže byť kópia balíčka a jeho následná úprava najrýchlejšou možnosťou, ako to vykonať.

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien - (*) -

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

(*) Klávesová skratka Ctrl+S na Sledovanie zmien tu nie je k dispozícii, nakoľko je priradená k funkcii Uložiť rýchlo.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Skompilovať Alt
+F10
 - Jedna z možností vyvolania kompilácie. Vyvolá kompiláciu (resp. prekompiláciu) celého balíčka, tzn. všetkých skriptov v ňom obsiahnutých. Skompilovanie je jednou z podmienok pre spúšťanie skriptov prihlásenému užívateľovi.
Bez zdrojového kódu  -  -

Možnosť odstránenia zdrojových textov zo skompilovaných balíčkov. Funkcia vyčistí obsahy všetkých zdrojových textov. Ak balíček neobsahuje zdrojové texty, nie je možné vkladať ďalšie skripty ani kompilovať. Balíček si je teda najskôr potrebné skompilovať!!!! Využijete v prípadoch, keď pripravujete balíčky pre tretiu stranu, ktorej ich budete odovzdávať už skompilované a bez vlastných zdrojových kódov.

V praxi pôjde o typický príklad, kedy si užívateľ objedná realizáciu nejakej funkcionality u servisných konzultantov výrobcu a kedy mu budú dodané príslušné balíčky skriptov bez zdrojových textov už v skompilovanej podobe.

Zakódovať  -  -

Umožní zdrojové texty z balíčkov neodstraňovať, ale len ich zakryptovať. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno pre zadanie hesla, pod ktorým zakódovanie vykoná a ktoré bude nutné pre následné odkódovanie. Ak sú v zozname nejaké záznamy označené, funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Ak balíček obsahuje zakódované zdrojové texty, správa sa, ako keby zdrojové kódy vôbec neobsahoval. Tzn. nie je možné ho editovať ani kompilovať. Čiže pred zakódovaním je najprv potrebné si balíček skompilovať, pred editáciou najprv odkódovať.

Využijete v prípadoch, kedy chcete pri balíčku v danej inštalácii zachovať zdrojové texty, ale chcete zabrániť nechceným manipuláciám a pod.

Odkódovať  -  - Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Po vyvolaní funkcie vyzve k zadaniu hesla, pod ktorým bolo vykonané zakódovanie zdrojových textov z daného balíčka. Ak je heslo správne, tak vykoná odkódovanie, tzn. balíček sa správa ako pred zakódovaním.
Znovu načítať skripty  -  -

Spôsobí "zahodenia" všetkých načítaných skriptov v celom systéme ABRA Gen s tým, že pri prvom vyvolaní príslušných háčikov sa znovu načítavajú. Ide o jednu z možností, ako vyvolať znovunačítanie skriptov do pamäte.

Využijete pri príprave skriptov, pokiaľ ste v skripte vykonali zmenu a chcete si nové znenie skriptu rovno otestovať, bez toho aby ste museli systém ABRA Gen zatvárať a znovu spúšťať.

Export do XML  -  -

Akcia vykonania exportu skriptov do XML.

V prípade, že pôjde o export balíčka s existujúcimi zdrojovými kódmi, nebude súčasťou exportu skompilovaná forma. Po spätnom importe takéhoto balíčka bude potrebné vykonať kompiláciu. Skompilovanie je jednou z podmienok pre spúšťanie skriptov prihlásenému užívateľovi.

Ďalej v prípade, že pôjde o export balíčka s existujúcimi zdrojovými kódmi, ktorý je skompilovaný (viď možností vyvolania kompilácie), budete môcť zvoliť, či sa má vyexportovať so zdrojovými textami alebo bez nich. Pokiaľ skompilované nie je, tak sa táto možnosť voľby neponúka a exportuje sa rovno so zdrojovými textami.

Import z XML  -  -

Akcia realizácie importu skriptov z XML. Pokiaľ rozeditovaný balíček skriptov nie je v okamihu vyvolania funkcie prázdny, nie je import možný.

Túto funkciu môžete s výhodou využiť na naimportovanie príkladov dodávaných výrobcom v rámci inštalácie, viď Príklady využitia skriptovania.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.