Fulltextové hľadanie - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam.

Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V hornej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis

Agenda

Agenda, pre ktorú bude fulltextové hľadanie vytvorené. Pri novej definícii agendu vyberiete zo skrytého zoznamu, pri už existujúcej definícii je položka neprístupná, teda nie je ju možné meniť. Ponúkajú sa pritom len tie agendy, pre ktoré doteraz nebolo fulltextové hľadanie nadefinované.
Trieda

Trieda Business objektu (BO), pre ktorý je dané pravidlo definované. Needitovateľná položka zobrazujúca sa len z informatívnych dôvodov.

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Tip pre vás - rýchla cesta, ako vyhľadať v dokumentácii GenDoc.chm dokumentáciu k nejakej ponúkanej triede zo zoznamu: Chcete napr. získať dokumentáciu k ponúkanej triede Definícia report. V GenDoc.chm si tak pomocou full-textového vyhľadávania nechajte vyhľadať reťazec "Popis: Definícia report".

K vybranej triede sa zobrazuje aj CLSID (identifikačný GUID) Business objektu danej triedy.

V dokumentácii GenDoc.chmCLSID Business objektov uvedené ako v nekomprimovanom dlhšom 36-znakovom tvare (32 znakov vr. pomlčiek), resp. v 38-znakovom (vr. pomlčiek, zátvoriek), tak v pakovanom 26-znakovom tvare (viď PackedGUID), v ktorom sa používajú v programe (podľa nich je tiež možné popis v dokumentácii GenDoc.chm rýchlo dohľadať).

Pomocná db. tabuľka Užívateľský názov tabuľky, ktorá v databáze vznikne po uložení novej definície, do ktorej sa ukladajú reťazce pre fulltextové hľadanie. Pri vytváraní nového záznamu je možné položku editovať. U už existujúcej definície je potom položka neprístupná. Zmena názvu tabuľky je nutná napr. v prípade, ak by v databáze už existovala tabuľka s rovnakým menom. K čomu môže dôjsť obvykle ale len vtedy, ak sa definície vytvárajú aj pre definované číselníky. Názov môže obsahovať len alfanumerické znaky.
Názov tabuľky v databáze Název tabulky v databázi, který se přebírá z položky Pomocná db. tabulka a doplněný o prefix FSU$ v případě, že je tabulka v kódování Unicode nebo FS$ v případě, že je tabulka v kódování ANSI. Needitovateľná položka zobrazujúca sa len z informatívnych dôvodov.
Unicode

Parametr, který indikuje, zda-li je tabulka definice fulltextového hledání v kódování Unicode nebo ANSI. Parametr nemá uživatel možnost ovlivnit, neboť definice vznikají v kódování Unicode automaticky a tabulky v kódování ANSI se mohou v systému ABRA Gen vyskytnout pouze přenesením z verzí, kdy podpora Unicode ještě nebyla v systému implementována.

Staré definice v ANSI je možné do Unicode převést pomocí funkce Převést na unicode.

V spodnej časti subzáložky je prvok editovateľný zoznam pre zadanie definícií polí, ktoré sa budú prehľadávať. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Aktualizované Položka nadobúdajúca hodnoty Áno/Nie. Indikuje, či bola na daný záznam aplikovaná funkcia Aktualizovať.
Názov Užívateľský názov položky slúžiaci pre ľahšiu identifikáciu
Delenie slov

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete spôsob, akým sa budú rozdeľovať znakové reťazce, tzn. ktorý reťazec bude považovaný za samostatné slovo:

 • Inteligentný - za slovo budú považované nasledujúce reťazce:
  • e-mailové adresy
  • url adresy (niečo://niečo ďalšie)
  • skupiny čísel oddelených jedným z týchto oddeľovačov _-.,\/ (dátum, verzia a pod.)

   Je potrebné mať na pamäti, že v prípade ostatných znakov (tzn. okrem čísel) sú tieto oddeľovače chápané ako konce slov a systém ich teda bude deliť. Ak je teda potrebné vyhľadávať reťazce typu napr. aaa-bbb je potrebné zvoliť delenie vlastné, v ktorom nebude znak "-" uvedený ako oddeľovač.

  • abra číslo dokladu, vyhľadá ďalšie slová s alfanumerickými znakmi
  • (A-Za-z0-9_) ľubovoľne sa opakujúce, teda v podstate akékoľvek bežné slovo
 • Nerozdeľovať - slová nebudú nijak rozdeľované (teda ani medzerami)
 • Vlastný - slová sa budú deliť vždy pomocou bielych znakov (medzier) a ďalej podľa zoznamu voliteľných oddeľovačov, ktoré bude možné zadať do sprístupneného poľa Oddeľovače slov
Oddeľovač slov Tu je možné uskutočniť zoznam znakov, ktoré budú indikovať koniec slova. Znaky sa uvádzajú za seba bez medzier. Položka sa sprístupní, ak je vybraná v položke Delenie slov hodnota vlastná.
Min. dĺžka slova Minimálna dĺžka slov, ktoré budú zahrnuté do množiny záznamov, ktoré sa budú prehľadávať. Hodnota môže byť v intervale 0 - 100. Ak bude táto hodnota prekročená, systém záznam nepovolí uložiť. Štandardná min. dĺžka slova je nastavená na 3 znaky.
Max. dĺžka slova

Maximálna dĺžka slov, ktoré budú zahrnuté do množiny záznamov, ktoré sa budú prehľadávať. Hodnota môže byť v intervale 0 - 100. Ak bude táto hodnota prekročená, systém záznam nepovolí uložiť.

Ak je indexované slovo dlhšie ako jeho nastavená maximálna dĺžka, tak sa do tabuľky uloží počet jeho prvých znakov stanovený maximálnou dĺžkou.

Výraz

Položka na zadanie vlastného výrazu. Tu je potrebné sa odkázať na patričnú položku, ktorá sa potom bude prehľadávať. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla resp. /.

Ak by bolo potrebné v obsahu e-mailov, ktoré obsahujú HTML tagy (tzn. sú vo formáte HTML), je možné využiť QR funkciu NxHTML2Text, ktorá vykoná HTML do prostého textu (odstráni všetky tagy a zahrnie len textový obsah tagu <body>). Výraz by tak napr. pri odoslanom emaile bol NxHTML2Text(Body) s nastavením delenia slov na Vlastné.

Pod editovateľným zoznamom adresátov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.