Fulltextové hľadanie - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Trieda Viď popis rovnakej položky v záložke Detail.
Indexy Pre všetky obmedzenia za indexové údaje v tejto agende platí nasledujúce: Ak nie je začiarknutý parameter Rozšíriť o doklady bez riadkov, vyberú sa také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných indexových obmedzení.
Ďalší popis položiek z obmedzenia podľa indexov
Rozšíriť o doklady bez riadkov Pri začiarknutí budú do výberu zahrnuté aj také doklady, ktoré nemajú riadky.
Aktualizované Viď popis rovnakej položky v záložke Detail.