Fulltextové hľadanie - záložka Zoznam

Seznam záznamů definic automatických vzkazů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Nad zoznamom sa pri zapnutom parametri Zobrazovať fulltext v menu Nastavenie zobrazuje panel fulltextového hľadania.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položiek viď záložka Detail.

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Definície je možné mazať bez obmedzenia. Na vymazanie tabuľky z databázy dôjde až po vykonaní funkcie Aktualizovať.

Skopírovať F9  
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- Funkcia na prácu s aktivitami tu nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Aktualizovať - Slúži na aktualizáciu dát pre vyhľadávanie. Tzn. pre položky vytvorených a označených záznamov sa v databáze po vykonaní tejto funkcie vytvoria indexy, aby boli zahrnuté do množiny dát, ktorú bude možné prehľadávať. Pri väčšom množstve záznamov je nutné počítať s dlhším trvaním tejto akcie, čo je možné riešiť nastavením naplánovanej úlohy Aktualizácia Fulltextového hľadania. Funkcia Aktualizovať sa aplikuje na všetky označené záznamy. Po provedení funkce se zobrazí informační okno s detailním výpisem provedených akcí.
Previesť na unicode  

Tato funkce vygeneruje ke všem označeným nebo k aktuální definici fulltextového hledání pomocné tabulky s prefixem FSU$ v kódování Unicode. Staré tabulky s prefixem FS$, které byly vytvořené ve starších verzích systému ABRA Gen v kódování ANSI a které budou následně již zbytečné, je možné poté smazat pomocí funkce Aktualizovat.

Funkce je užitečná ve chvíli, pokud má uživatel uživatelské položky typu Znaky (unicode) a/nebo Poznámka (unicode) v definici fulltextového hledání, která byla vytvořena ještě v kódování ANSI, a fulltextové hledání Unicode znaků z Unicode uživatelských položek dle této definice tudíž nefunguje. Nově se všechny definice fulltextového hledání vytvářejí vždy v Unicode a uživatel tedy nemusí převod do Unicode vůbec řešit.

Pokud je již tabulka definice fulltextového hledání v kódování Unicode, je funkce neaktivní.

Test -

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.