Inštalačné sady - záložka Zoznam

Seznam definic instalačních sad omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Verzia Obsahuje informáciu o najvyššej verzii inštalačnej sady zo záložky Verzia

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Nad zoznamom sa pri zapnutom parametri Zobrazovať fulltext v menu Nastavenie zobrazuje panel fulltextového hľadania.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položiek viď záložka Detail.

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam) a prípadnú odinštaláciu objektov. Definície je možné mazať bez obmedzenia.

Pokiaľ nejaký objekt nebude odinštalovaný, zostane v databáze uchovaný pod svojim identifikátorom. Pokiaľ by sa v budúcnosti importovala sada, v ktorej by bol tento objekt znovu obsiahnutý, nezobrazí sa počas importu, ale bude následne uvedený v zozname riadkov naimportovanej inštalačnej sady. Zároveň bude mať na sebe príznak Inštalované ÁNO a Dátum inštalácie bude prázdny.

Pokiaľ pri mazaní sady nie je možné niektorý z riadkov odinštalovať, vznikne o tom záznam do servisnej knižky.

Skopírovať F9  
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- Funkcia na prácu s aktivitami tu nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Synchronizovať - Viď popis položky na záložke Detail.
Exportovať sadu - Funkcia vyvolá Sprievodcu exportom inštalačnej sady, ktorý vyexportuje sadu do súboru s príponou *.ais.
Importovať sadu -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností importu dostupného v tejto agende:

Zjednodušený import

Zjednodušený import vyvolá Sprievodcu importom inštalačnej sady, ktorý obsahuje len niektoré kroky Expertného importu. Predpokladá sa, že tú činnosť bude spúšťať bežný užívateľ s daným právom.

Pokiaľ sa pri importe sady maže nejaký objekt a ten nie je možné odinštalovať, vznikne o tom záznam do servisnej knižky.

Exportný import

Funkcia vyvolá Sprievodcu importom inštalačnej sady so všetkými potrebnými krokmi. Na jej použitie je potrebné mať pridelené právo Expertný import.

Pokiaľ sa pri importe sady maže nejaký objekt a ten nie je možné odinštalovať, vznikne o tom záznam do servisnej knižky.

Reinštalovať - Vyvolá Sprievodcu reinštaláciou sady. Činnosť sa vykonáva vtedy, pokiaľ sa uskutoční zmena niektorého už nainštalovaného objektu a je potrebné ho vrátiť do pôvodného stavu, resp. do stavu, ktorý je v inštalačnej sade.
Sprievodca pridaním položiek - Viď popis Sprievodca pridaním položiek, na záložke Detail.
Skontrolovať závislosti -

Funkcia skontroluje, či k položkám sady, ktorá bola vytvorená v aktuálnom systéme, neexistujú nejaké závislé objekty. Pokiaľ áno a niektoré závislé objekty chýbajú, vyvolá sa Sprievodca pridania a synchronizácie inštalovaného objektu. Viac viď oddiel Závislosti v kapitole Inštalačné sady - všeobecne.

Kontrola preveruje skutočne len sadu v systéme, v ktorom bola sada vytvorená. Pokiaľ by sada bola vyexportovaná bez závislých objektov do iného systému, prebehne v tomto cieľovom systéme kontrola bez chýb.

Test -

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.